PBeques.Popup.Loading

Inici > Perfil sol·licitant > Convocatòria d'ajuts UAB per a la correcció de materials docents en català i en anglès (2019)

Convocatòria d'ajuts UAB per a la correcció de materials docents en català i en anglès (2019)

Entitat convocant

Universitat Autònoma de Barcelona

Programa

Pla de llengües (2016-2020)

Descripció

Facilitar la correcció de materials docents en català i en anglès del personal acadèmic que imparteix docència en aquestes llengües en els estudis de grau i de màster. Així mateix, facilitar la correcció en aquestes dues llengües de la guia docent de qualsevol assignatura de la UAB, independentment de la llengua en què s’imparteix.
 
La convocatòria té dues modalitats:
  1. Ajuts per a la correcció de materials docents en català
  2. Ajuts per a la correcció de materials docents en anglès

 

Tipus d'ajut

Idiomes

Import

La dotació total per a aquesta convocatòria és de 5.000 €.

L’import de l’ajut és, com a màxim, de 650 € per persona i assignatura.
 
Després del primer semestre de l’any, els imports concedits que no s’han gastat totalment en la correcció de material docent es retornen a la convocatòria.

Destinataris

PDI

Requeriments

Pot gaudir d’un ajut el personal acadèmic de la UAB que imparteix docència en català o en anglès en algun dels graus o dels màsters oficials de la UAB,d’acord amb el pla docent aprovat per a cada titulació.

Per poder-ne gaudir, els materials docents per corregir han de tenir uns mínims de qualitat lingüística, que determina el Servei de Llengües. En cas contrari, l’ajut pot ser revocat. 
 

Criteris de selecció

En el cas que la disponibilitat pressupostària no permeti atendre totes les sol·licituds de correcció de materials docents, en català es prioritzen les sol·licituds per a la correcció de materials docents dels quals es pugui beneficiar un nombre més gran d’alumnes. Pel que fa a l’anglès, es prioritzen les sol·licituds del professorat que participi al Programa d’Ajuts per a la Intensificació de la Docència en Anglès (AIDA). 

Es pot fer una reserva de la dotació per semestres per tal d’assegurar que es poden atendre sol·licituds durant els dos semestres de l’any. 

Es reserva un mínim del 25 % de l’import total per als materials docents en català i un mínim del 25 % de l’import total per als materials docents en anglès, sempre que les sol·licituds presentades permetin arribar a aquests mínims.
 

Condicions

Els ajuts es destinen a subvencionar les despeses derivades de la correcció dels materials. El Servei de Llengües gestiona la correcció dels materials (tarifes, correctors, etc.) i estableix els terminis mínims necessaris per a dur-la a terme.

En el cas que no s’hagi assignat professor o professora a una assignatura durant el període de presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria, pot presentar la sol·licitud la persona responsable de l’assignatura. Posteriorment, i en el cas que s’atorgui l’ajut, cal comunicar al Servei de Llengües el nom de la persona que imparteix l’assignatura.

Els materials s’han d’enviar durant l’any 2019 per tal d’ajustar les feines fetes a l’any econòmic de la subvenció.

Pel que fa a les guies docents, el text susceptible de revisió és la part de redacció lliure de les guies.

Incompatibilitats

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca concedit per a la mateixa finalitat.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

22/03/2019

Data d'inici de sol·licituds

22/03/2019

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

29/11/2019

Documentació

Les persones interessades a sol·licitar un ajut han d’emplenar l’imprès de sol·licitud annex a aquesta convocatòria i presentar-lo al Registre General de la UAB.

Termini de presentació de les sol·licituds
El període de presentació de sol·licituds està obert des de la data de publicació de la convocatòria fins al 29 de novembre de 2019.

Formularis

Formulari de sol·licitud

Resolució

El Servei de Llengües resol la convocatòria el darrer dia hàbil de cada mes (exceptuant el mes d’agost) per delegació de la Comissió de Política Lingüística, que n’és informada amb caràcter anual. Les sol·licituds s’han de presentar com a mínim 10 dies abans de les resolucions.
 
La resolució es fa pública al portal UABcercador <http://www.uab.cat/beques-ajuts>.
 http://www.uab.cat/beques-ajuts/.

Resolució