PBeques.Popup.Loading

Convocatòria d'ajuts per a la redacció de tesis doctorals en català i en anglès per a l'any 2016

Entitat convocant

Universitat Autònoma de Barcelona

Programa

Pla de llengües de la UAB (2016-2020)

Àrea temàtica

Arts i Humanitats
Biociències
Ciències
Ciències de la Salut
Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeries

Descripció

Proporcionar el suport lingüístic puntual d’un professor o professora de llengua a les persones que es troben en procés de redacció de la tesi doctoral en llengua catalana o anglesa a la UAB, amb l’objectiu de contribuir a millorar-ne la qualitat lingüística.

La convocatòria té dues modalitats:

Ajuts per a la redacció de tesis doctorals en català.
Ajuts per a la redacció de tesis doctorals en anglès.

S’entén per tesi doctoral en català aquella que es pugui incloure en algun dels supòsits següents:

a) Tesis escrites íntegrament en català.
b) Tesis desenvolupades amb l’obtenció del títol de doctor o doctora amb menció europea i que estiguin escrites en català i una altra llengua de la Unió Europea.
c) Tesis estructurades com a compendi de publicacions on les parts o capítols que no siguin publicacions estiguin escrites en català.

S’entén per tesi doctoral en anglès aquella que es pugui incloure en algun dels supòsits següents:

a) Tesis escrites íntegrament en anglès.
b) Tesis desenvolupades amb l’obtenció del títol de doctor o doctora amb menció europea i que estiguin escrites en anglès i una altra llengua de la Unió Europea.
c) Tesis estructurades com a compendi de publicacions on les parts o capítols que no siguin publicacions estiguin escrites en anglès.

Tipus d'ajut

Idiomes

Import

La dotació total per a aquesta convocatòria és de 9.000 €. L’import es destina íntegrament a cobrir les intervencions de suport del professor o professora. La persona que rep l’ajut no percep directament cap retribució econòmica. En el cas que durant l’any 2016 s’obtingui finançament addicional es podrà incrementar l’import destinat a la convocatòria.

Destinataris

Estudiant de doctorat

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat

Requeriments

Poden presentar sol·licituds a la convocatòria els estudiants de doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Es pressuposa que els candidats tenen un nivell suficient de llengua catalana o anglesa, segons la modalitat, per redactar-hi la tesi i que en tenen com a mínim una part redactada en rebre l’ajut. 


Un cop llegides, les tesis que hagin rebut aquest ajut s’han d’incorporar al dipòsit de tesis doctorals en xarxa (TdX), gestionat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)).

Criteris de selecció

Si la disponibilitat pressupostària no permetés atendre totes les sol•licituds, la resolució es faria per ordre de lliurament. No obstant això, es podrà fer una reserva de la dotació per semestres per tal d’assegurar la disponibilitat econòmica necessària durant l’any.

Es reservarà un mínim del 30 % de l’import total per a les tesis en català i un mínim del 30 % de l’import total per a les tesis en anglès, sempre que les sol•licituds presentades permetin arribar a aquests mínims.

Condicions

Sessions d’acompanyament

L’ajut ofereix al candidat un acompanyament d’un professor o professora del Servei de Llengües al procés de redacció, des d’un punt de vista lingüístic i textual, per mitjà de les accions següents:
  • Tutories (3 hores) que permeten al professorat detectar punts de millora en el text del candidat, oferir-li consell expert i suggerir-li eines o recursos per a la millora. L’acompanyament no consisteix en cap cas en la correcció de la tesi.
  • Consultes al llarg de l’acompanyament.

El contingut de les sessions és el següent:
  • Recursos lingüístics de suport a la resolució de dubtes de llengua.
  • Aspectes de llengua: errors freqüents de redacció, morfologia, lèxic i sintaxi.
  • La llengua escrita formal de les produccions acadèmiques universitàries.

En el cas que les sol·licituds presentades superin les que es poden atendre amb la disponibilitat pressupostària assignada a aquesta convocatòria es podrà ajustar el servei que s’ofereix.

Incompatibilitats

Només es pot gaudir d’aquest ajut una sola vegada.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

25/04/2016

Data d'inici de sol·licituds

25/04/2016

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

01/12/2016

Data de resolució

22/12/2016

Documentació

Sol·licituds

Les persones interessades a sol·licitar un ajut han de presentar la documentació següent: L'imprès de sol·licitud. Una certificació que acrediti que s'ha inscrit la tesi.

Termini de presentació de sol·licituds

El període de presentació de sol·licituds està obert des de la data de publicació de la convocatòria fins a l’1 de desembre de 2016.

Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de la UAB.

Formularis

Formulari de sol·licitud

Resolució

El Servei de Llengües resol la convocatòria el darrer dia hàbil de cada mes (exceptuant el mes d’agost), per delegació de la Comissió de Política Lingüística que n’és informada amb caràcter anual.

Les sol·licituds s’han de presentar com a mínim 10 dies abans de les resolucions. Poden transcórrer fins a sis setmanes (exclosos els períodes no lectius) des de la resolució fins a l’inici del suport a la redacció de la tesi.

Les resolucions es faran públiques al portal UABCercador

Resolució