PBeques.Popup.Loading

Convocatòria d'ajuts per a l'organització de congressos i jornades sobre la gestió del multilingüisme en l'ensenyament universitari (2016)

Entitat convocant

Universitat Autònoma de Barcelona

Programa

Pla de llengües de la UAB (2016-2020)

Descripció

Atorgar ajuts per a l’organització de congressos, jornades, seminaris o cicles de conferències que tinguin com a objectiu fer aportacions sobre la gestió del multilingüisme en l’educació i que es facin durant l’any 2016.
 
Els ajuts s’han de destinar a sufragar totalment o parcialment les despeses següents: 

  • L’organització, realització i difusió en general de l’activitat.
  • Els viatges i l’estada de les persones que hi participin com a ponents, com també la seva gratificació.
  • Els ajuts a estudiants i joves investigadors per a l’assistència a l’activitat.
  • El cost de les despeses de les pauses per a cafè.

Tipus d'ajut

Altres Ajuts
Idiomes

Import

La dotació total per a aquesta convocatòria és de 1.500 €.

L’import màxim concedit per sol·licitud és de 500 €. Només es pot presentar una sol·licitud per activitat.

Un cop concedit l’ajut s’avançarà un 60% de l’import i el 40% restant s’entregarà quan s’hagi justificat el 100% de la despesa, com a molt tard l’1 de desembre de 2016.

Destinataris

Investigadors
PAS
PDI

Requeriments

Poden presentar sol·licituds per a aquesta modalitat membres del personal acadèmic i del personal d’administració i serveis de la UAB que siguin membres del comitè organitzador de l’activitat.

Criteris de selecció

En el cas que la disponibilitat pressupostària no permeti atorgar el percentatge màxim previst, la convocatòria es resoldrà distributivament.

Condicions

La jornada, congrés o seminari s’ha de realitzar abans de la data màxima de justificació, l’1 de desembre de 2016.

Incompatibilitats

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca concedit per a la mateixa finalitat, sempre que estiguin adreçats a finançar despeses diferents.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

14/03/2016

Data d'inici de sol·licituds

14/03/2016

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

30/09/2016

Data de resolució

12/12/2016

Documentació

Les persones interessades a sol·licitar un ajut han de presentar com a documentació l'imprès de sol·licitud.

Les sol·licituds es poden presentar, tant després que l’activitat hagi finalitzat, com si és una activitat en projecte.

 

Formularis

Formulari de sol·licitud

Observacions

El termini de presentació de sol·licituds per aquesta convocatòria és des del 14 de març fins al 30 de setembre de 2016.

Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de la UAB.

Justificació

La persona beneficiària de l’ajut ha de justificar-lo com a màxim l'1 de desembre de 2016.
 
Per a la justificació cal aportar la documentació següent:

a) Memòria de l’activitat realitzada.
b) Certificació de justificació de la despesa total de l’ajut.

Correu electrònic

s.llengues.info@uab.cat

Telèfon

93 581 13 25 / 93 433 50 60

Resolució

la Comissió de Política Lingüística és l'òrgan encarregat de resoldre la convocatòria. 

La resolució es fa pública al portal UABcercador http://www.uab.cat/beques-ajuts/.

Podeu trobar més inforamció a l'apartat d'acords de la comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística.