PBeques.Popup.Loading

Convocatòria d'ajuts del Programa AIDA: Ajuts per a la Intensificació de la Docència en Anglès (Programa English as a Medium of Instruction a la UAB, curs 2019-2020)

Entitat convocant

Universitat Autònoma de Barcelona

Programa

Pla de llengües de la UAB (2016-2020)

Descripció

Fomentar la docència en anglès als estudis de grau i de màster, amb les finalitats següents:
 • Millorar la competència en anglès i en comunicació intercultural de l’alumnat local
 • Atraure estudiants internacionals que no coneixen l’espanyol ni el català
 • Facilitar les dobles titulacions i les titulacions conjuntes

Objecte dels ajuts

Finançar la participació de PDI  dels centres de la UAB en el Programa de suport al professorat que ha de fer docència en anglès, i que s’estructura en quatre accions:
 1. Curs Intensive English for Academic Staff
 2. English as a Medium of Instruction (EMI) Intensive Training
 3. Pràctica docent: observació de classe i tutoria
 4. Acreditació

Tipus d'ajut

Altres Ajuts
Idiomes

Import

La UAB destinarà una partida anual de 20.000 €.

Destinataris

PDI

Requeriments

Centres de la UAB que vulguin impulsar programes per a l’extensió i intensificació de la docència en anglès dins les seves titulacions de grau i/o màster.

 

Criteris de selecció

Primera fase
Convocatòria oberta per a projectes presentats per centres.

Segona fase
En el cas que quedin vacants en algun curs, s’acceptaran sol·licituds individuals, que es podran incorporar en algun dels cursos subvencionats dins d’aquest programa.

Condicions

El professorat que participi al programa ha d’acreditar un nivell mínim de B2 d’anglès.

Incompatibilitats

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca concedit per a la mateixa finalitat, sempre que estiguin adreçats a finançar despeses diferents.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

04/04/2019

Data d'inici de sol·licituds

24/04/2019

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

31/05/2019

Data de resolució

18/06/2019

Documentació

Els centres interessats a sol·licitar un ajut han de presentar com a documentació l'imprès de sol·licitud i l'acord de la Junta de Facultat sobre el projecte presentat.

Els projectes presentats a la convocatòria han de contenir almenys la informació següent:
 • Objectiu del projecte
 • Titulació o titulacions implicades
 • Relació d’assignatures i nombre de grups; nombre d’estudiants matriculats
 • Relació de professorat implicat, amb informació sobre el nivell d’anglès quan sigui possible i de la seva situació laboral (permanent/temporal)
 • Mecanismes previstos per assegurar la continuïtat de l’oferta en anglès
 • Implicació en la proposta de professorat amb vinculació permanent
 • Acord de la Junta de Facultat
 • Experiències prèvies al centre, si escau

 

Formularis

Formulari de sol·licitud

Observacions

El termini de presentació de sol·licituds per aquesta convocatòria és des del 24 d'abril fins al 31 de maig de 2098.

Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de la UAB.

Compromisos dels centres beneficiaris
Els centres beneficiaris hauran de presentar un informe anual sobre el desenvolupament del programa
 

Correu electrònic

s.llengues.info@uab.cat

Telèfon

93 581 13 25 / 93 433 50 60

Resolució

Les sol·licituds les resoldrà una comissió integrada pel vicerector de Relacions Internacionals, el vicerector de Programació Acadèmica i Qualitat i el director del Servei de Llengües.

La resolució es farà pública al portal UAB cercador http://www.uab.cat/beques-ajuts/.

Resolució