PBeques.Popup.Loading

Convocatòria d'ajuts al personal acadèmic de la UAB per a l'aprenentatge d'idiomes (2016)

Entitat convocant

Universitat Autònoma de Barcelona

Programa

Pla de llengües de la UAB (2016-2020)

Descripció

Millorar el coneixement de llengües estrangeres del personal acadèmic de la UAB i millorar específicament la competència en anglès del personal acadèmic per impulsar la docència en aquesta llengua a la Universitat.

La convocatòria té dues modalitats:

A. Ajuts per a la realització i superació de cursos de llengua anglesa de nivell igual o superior al nivell B2.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), organitzats a la UAB.

B. Ajuts per a la realització i superació de cursos d’una llengua estrangera, organitzats a la UAB o en altres entitats.

Tipus d'ajut

Estudi
Idiomes

Import

La dotació total per a aquesta convocatòria és de 17.000 €.

En les dues modalitats l’import dels ajuts és, com a màxim, el preu dels cursos del Servei de Llengües. En el cas que es demani un ajut per un curs que forma part d’una titulació o menció, l’import que es retorna correspon a la primera matrícula de l’assignatura. L’import màxim de l’ajut és de:

Per a la modalitat A

• El 100% del preu del curs d’anglès superat, d’un nivell igual o superior al nivell B2.1.
• El 80% del preu de les accions formatives amb propòsits específics (per exemple, curs de conversa avançat), d’un nivell igual o superior al B2.1.

Per a la modalitat B
• Anglès:
o Fins al nivell B1 del MECR: subvenció del 50%
o Nivells B2.1, B2.2 i C1.1: subvenció del 60%
o Nivells C1.2 i C2: subvenció del 70%

• Alemany, francès, italià i xinès:
o Fins al nivell B1: subvenció del 50%
o Nivells B2.1, B2.2 i C1.1: subvenció del 60%
o Nivells C1.2 i C2: subvenció del 70%

• Altres llengües: o Tots els nivells: subvenció del 50%

Destinataris

PDI

Requeriments

Per a la modalitat A és requisit que els cursos siguin organitzats per la UAB. Per a la modalitat B, els cursos han de ser organitzats per les entitats recollides a la convocatòria MOBINT o en centres de llengües d’universitats europees.

Poden gaudir de l’ajut les persones que acreditin una relació contractual amb la UAB com a personal acadèmic de capítol 1 per tot el període que comprengui l’acció formativa.

Per gaudir de l’ajut cal acreditar la superació de l’activitat realitzada durant el curs acadèmic 2015-2016. En el cas de cursos que no tinguin per objectiu la superació d’un nivell del Marc europeu comú de referència (MECR) o la superació d’una prova final, cal presentar un certificat d’aprofitament o d’aptitud del mateix centre on hagin fet el curs.

Criteris de selecció

En el cas que hi hagi dubtes sobre el nivell o les característiques del curs, el Servei de Llengües podrà demanar més informació al sol·licitant i determinarà si el curs és elegible per a l’ajut i, si ho és, a quina tipologia pertany i a quina modalitat pot optar de les esmentades en l’apartat Import d’aquesta convocatòria.

En el cas que la disponibilitat pressupostària no permeti atorgar el percentatge màxim previst, es reduiran els percentatges que preveu la convocatòria. En aquest cas, es prioritzaran, en primer terme, les sol·licituds de la modalitat A i, en segon terme, les sol·licituds d’activitats formatives cursades a la UAB de la modalitat B.

Condicions

Només es pot concedir un ajut per persona i per curs acadèmic.

En el cas de la modalitat A, l’acceptació de l’ajut comporta la disponibilitat del docent a oferir docència en anglès, si s’escau.

Incompatibilitats

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca concedit per a la mateixa finalitat.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

14/06/2016

Data d'inici de sol·licituds

01/09/2016

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

07/10/2016

Data de resolució

11/11/2016

Documentació

Les persones interessades a sol·licitar l’ajut han de presentar la documentació següent al Registre General de la UAB:

• Imprès de sol·icitud, annex a aquesta convocatòria.
• En el cas que l’acció formativa no s’hagi cursat al Servei de Llengües, cal aportar una fotocòpia compulsada del certificat de l’entitat on s’hagi fet el curs que acrediti que s’ha cursat i superat l’acció formativa corresponent. En el cas de cursos que no tinguin per objectiu la superació d’un nivell del Marc europeu comú de referència (MECR) o la superació d’una prova final, cal presentar un certificat d’aprofitament o d’aptitud. Cal que el certificat especifiqui el període en què s’ha seguit l’acció formativa, el nombre d’hores totals i l’equivalència amb el MECR.
• En el cas que l’acció formativa no s’hagi cursat al Servei de Llengües, cal aportar el justificant de pagament de l’acció formativa.

Termini de presentació de les sol.licituds: de l'1 de setembre al 7 d'octubre de 2016.

Formularis

Formulari de sol·licitud

Correu electrònic

s.llengues.info@uab.cat

Telèfon

+34 93 581 1325

Resolució

El Servei de Llengües resol la convocatòria per delegació de la Comissió de Política Lingüística, que n’és informada amb caràcter anual.

La resolució es fa pública al portal UABcercador un mes després de la data de tancament de cada termini de presentació de sol·licituds.

Resolució