PBeques.Popup.Loading

Inici > Perfil sol·licitant > Convocatòria d'ajuts a l'estudi per a situacions sobrevingudes: Programa Finestreta. Curs 2013-2014

Convocatòria d'ajuts a l'estudi per a situacions sobrevingudes: Programa Finestreta. Curs 2013-2014

Descripció

Aquests ajuts a l’estudi estan destinats a compensar aquelles situacions sobrevingudes que dificulten el desenvolupament d’estudis universitaris i tenen com a finalitat possibilitar, dins dels límits pressupostaris existents, que els estudiants amb rendes més baixes que es trobin en una situació de greus dificultats econòmiques o de desestructuració, social o familiar que pugui afectar l’evolució acadèmica dels seus estudis, puguin iniciar o continuar els seus estudis universitaris.

Tipus d'ajut

Altres Ajuts
Beques
Col·laboració
Estudi

Destinataris

Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de grau
Estudis de màster oficial

Requeriments

1-    Cursar, a un centre propi de la UAB, uns estudis oficials de Grau o uns estudis oficials Màster universitari necessari per a l'exercici d’una professió.
2-    Haver matriculat el curs acadèmic 2013-2014, o estar en disposició de matricular, com a mínim, els crèdits exigits en la convocatòria de Beques de caràcter general i de mobilitat per a l'alumnat universitari i d'altres estudis superiors (curs 2013-2014) per obtenir beca a temps parcial.
3-    Tenir nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En cas d’estrangers no comunitaris, s’haurà d'acreditar la condició de residència.
4-    No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l’obtenció, d’un títol oficial del mateix nivell acadèmic o que habiliti per a les mateixes competències professionals, per al qual es sol•licita l’ajut a l’estudi.
5-    Acreditar un rendiment acadèmic mínim en els anys precedents equivalent a una mitjana de 5 en el seu expedient acadèmic.
6-    Acreditar una situació sobrevinguda, esdevinguda durant el darrer trimestre de l’any 2012 i/o durant l’any 2013, que no hagi estat causada per la persona sol·licitant i que hagi comportat un empitjorament important en la seva situació econòmica, social o familiar.

Durada

Curs acadèmic 2013-2014

Incompatibilitats

Aquests ajuts són incompatibles amb els ajuts concedits per qualsevol altre organisme públic o privat per a la mateixa finalitat, concepte i curs acadèmic.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

17/03/2014

Data d'inici de sol·licituds

18/03/2014

Lloc de presentació a la UAB

Gestió Acadèmica del centre del/de la sol·licitant, al registre del Punt d'informació de la UAB, al Registre General de la UAB o per correu certificat a Universitat Autònoma de Barcelona - Àrea d'Afers Acadèmics Edifici del Rectorat 08193 Bellaterra

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

11/04/2014

Data de resolució

30/06/2014

Documentació

1.    Una fotocòpia del DNI, NIE o Passaport del sol•licitant, segons escaigui.
2.    Certificat històric d’empadronament,  emès per l’Ajuntament de la localitat de residència.
3.    Informe dels Serveis Socials justificant la situació  sobrevinguda.
4.    Declaració de la renda de l’any 2012 de tots els membre de la unitat familiar.
5.    Documentació acreditativa suficient de la situació sobrevinguda.

Formularis

Enllaç de la sol·licitud d'ajuts a l'estudi per a situacions sobrevingudes: Programa Finestreta. Curs 2013-2014

Web de sol·licitud

Enllaç de la sol·licitud d'ajuts a l'estudi per a situacions sobrevingudes: Programa Finestreta. Curs 2013-2014

Correu electrònic

consulta.beques@uab.cat

Resolució