PBeques.Popup.Loading

Inici > Perfil sol·licitant > Convocatòria d'ajuts a l'estudi per a situacions d'Emergència. Programa Finestreta. Curs 2017-2018

Convocatòria d'ajuts a l'estudi per a situacions d'Emergència. Programa Finestreta. Curs 2017-2018

Descripció

Aquests ajuts estan destinats a compensar aquelles situacions que dificultin la evolució acadèmica dels estudis universitaris oficials dels estudiants de la UAB amb rendes més baixes que es trobin en una situació de greus dificultats econòmiques o de desestructuració, social o familiar, i no hagin pogut gaudir d’altres ajuts per causes justificades.

Tipus d'ajut

Altres Ajuts
Estudi

Destinataris

Estudiant de doctorat
Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de grau
Estudis de màster oficial

Requeriments

1 - Cursar estudis oficials a un centre propi de la UAB.
2 - Tenir nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En cas d’estrangers no comunitaris, s’haurà d'acreditar la condició de residència.
3 -  No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l’obtenció, d’un títol oficial del mateix nivell acadèmic o que habiliti per a les mateixes competències professionals, per al qual es sol·licita l’ajut a l’estudi.
4 -  Acreditar una situació d'emergència que hagi comportat un empitjorament important en la seva situació econòmica, social o familiar.
5 - En cas d'alumnat que hagi sol·licitat aquest ajut amb anterioritat, caldrà que es presenti a les convocatòries de caràcter general que li siguin aplicables.
6 - En casos excepcionals la Comissió de selecció pot autoritzar la concessió d’ajuts a persones que no compleixin algun dels requisits esmentats del 3, 4 o 5 present article.

Durada

Curs acadèmic 2017-2018

Incompatibilitats

Aquests ajuts són incompatibles amb els ajuts concedits per qualsevol altre organisme públic o privat per a la mateixa finalitat.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

01/07/2017

Data d'inici de sol·licituds

15/02/2018

Lloc de presentació a la UAB

Gestió Acadèmica del centre del/de la sol·licitant, al registre del Punt d'informació de la UAB, al Registre General de la UAB o per correu certificat a Universitat Autònoma de Barcelona - Àrea d'Afers Acadèmics Edifici del Rectorat 08193 Bellaterra

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

31/05/2018

Documentació

a. Documentació acreditativa suficient de la situació d’emergència (informe de serveis socials, situació d’atur, justificant de defunció de familiars, etc.).
b. La comissió requerirà un informe al deganat o direcció del centre on estudia la persona sol·licitant amb la valoració de la situació.
c. La comissió podrà requerir qualsevol altre tipus de documentació per valorar la situació personal i econòmica dels sol·licitants (declaracions de la renda, certificat històric de convivència, etc.).

Formularis

Enllaç a la sol·licitud d'ajuts a l'estudi per a situacions d'emergència. Curs 2017-2018

Observacions

La comissió de selecció podrà fer resolucions parcials prèvies a la data màxima de resolució.

Correu electrònic

consulta.beca@uab.cat

Resolució

La comissió de selecció resoldrà les sol·licituds en el termini màxim de tres mesos des de la data límit de presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s'entendrà que el silenci és negatiu.

Resolució