Emergències biològiques

Un dels aspectes que s’ha de tenir sempre present és la necessitat de disposar i desenvolupar procediments segurs per actuar en cas d’emergència biològica. Per això cal tenir plans per als casos següents:

- Vessaments (grans, dins CSB, centrífugues, etc.).
- Exposicions accidentals (punxades amb agulla, esquitxades als ulls i/o a les mucoses, inhalació d’aerosols, ingestió, etc.).
- Emergències mèdiques (lipotímies, atacs de cor, etc.).
- Talls elèctrics o mal funcionament d’equips o instal·lacions (CSB, congeladors, ventilació, llums, aigua, sistemes de control d’accés, etc.).
- Focs.
- Vandalisme i intrusió.