Avaluació del risc biològic

L'avaluació del risc biològic és un dels principis clau de la bioseguretat. És el procés que es fa servir per identificar les característiques de perillositat d'un organisme infecciós, les activitats que podrien donar lloc a una exposició, la probabilitat de contraure una malaltia després d'una exposició, i les conseqüències derivades d'una infecció. L'avaluació de riscos proporciona la informació necessària per determinar les mesures de bioseguretat adequades (especificitats d'instal·lacions, pràctiques microbiològiques, equips de seguretat, etc.).

Per dur a terme una avaluació del risc qualitativa, en primer lloc, s'han d'identificar i explorar tots els factors de risc. Això s'interpreta per la tendència a augmentar o a disminuir el risc d'una infecció. En aquells casos en què no es disposa de la informació completa és convenient adoptar una posició conservadora aplicant el principi de precaució que ens diu que «quan una activitat és potencialment perillosa per a la salut i/o el medi ambient s'han de prendre les mesures preventives necessàries encara que les relacions causa-efecte no hagin estat establertes científicament». En el cas de treballs amb OGM s'ha d'observar també els principis de «cas per cas», que obliga a fer una avaluació dels riscos associats als OGM per cada cas, i el de «pas per pas», que suposa que únicament es procedirà a l'alliberament d'OGM quan l'avaluació de les etapes anteriors reveli que es pot passar a l'etapa següent sense riscos (Llei 9/2003).

Què cal fer?

Bàsicament, l'avaluació del risc biològic es pot fer en cinc etapes. L'IP és el responsable d'avaluar el risc d'un determinat procediment experimental, establir el nivell de bioseguretat necessari i, mitjançant la declaració d'activitats, presentar el resultat de l'avaluació al CBS-UAB perquè el revisi.

Per saber-ne més:

  1. Elements per a l'avaluació del risc biològic
  2. Directrices para evaluar el riesgo biológico (INSST)
  3. Classificació de les activitats amb organismes naturals
  4. Classificació de les activitats amb OGM
  5. Classificació activitats amb línies cel·lulars i teixits
  6. Sistemes biològics de contenció
  7. Lentivirus Vector Fact Sheet (ABSA)