Vigilància de la salut

Introducció

vigilancia salut

El concepte de vigilància de la salut fa referència al conjunt d’accions sistemàtiques i continuades de recollida de dades sobre els factors de risc i sobre la salut, que el personal sanitari du a terme a fi de detectar canvis en la salut dels treballadors que tinguin relació amb els riscos laborals que els poden afectar i, així, poder dirigir activitats i elaborar estratègies preventives.

Objectius del programa de vigilància de la salut
Malalties de declaració obligatòria (MDO)

Les activitats que es desenvolupen als laboratoris amb risc biològic per als éssers humans, en especial els NCB3, comporten uns riscos per a la salut que requereixen una atenció especial de l’àrea mèdica del Servei de Prevenció, la Unitat de Salut Laboral (USL). Per tant, ha de ser la USL qui, d’acord amb les pautes i els protocols que estableixi, dugui a terme el programa de vigilància mèdica. Tanmateix, per a dur a terme amb eficàcia aquest programa és necessari conèixer, de manera prèvia, continuada i precisa, els canvis i les activitats rellevants que puguin suposar un risc per a la salut. Per tant, l’IP ha de notificar aquests canvis al CBS-UAB, al més aviat possible, mitjançant la presentació telemàtica del procediment experimental amb AB. 

L'assessor de bioseguretat ha de fer arribar la informació esmentada a la USL, que es posarà en contacte amb el personal implicat per oferir-li una avaluació de salut per tal de valorar la seva aptitud al lloc de treball. Aquest oferiment i l’acceptació o el rebuig de la persona han de constar per escrit.

La vacunació, si és eficaç, és una mesura preventiva ideal. Correspon al Servei Assistencial de Salut (SAS) d’oferir-la, sense cost per al personal, informant dels avantatges i dels inconvenients que té. Aquest oferiment i l’acceptació o el rebuig de la persona han de constar per escrit.

Algunes de les vacunes recomanables, segons els riscos i la immunitat prèvia, són:
 
Diftèria/tètanus Parotiditis Tífica/paratífica A i B
Rubèola Hepatitis A Hepatitis B
Varicel·la Grip

Ràbia

Xarampió Poliomielitis  

En determinats casos pot ser necessari prendre mostres de sèrum en intervals periòdics per a determinar el grau de resposta immunitària induïda per la vacunació.

Per saber-ne més:
Vacunacions sistemàtiques del Servei Assistencial de Salut (SAS) 

L’exposició d’una dona embarassada a determinats AB pot afectar el desenvolupament normal del fetus. Per tant, les dones que estiguin embarassades o tinguin la intenció de quedar-s’hi han de comunicar-ho prèviament a la USL per tal que es prenguin les mesures preventives necessàries. 

La USL ofereix assessorament confidencial a qualsevol home o dona que estigui en edat de tenir fills i a les dones en situació d’embaràs o postpart que treballin amb patògens o materials potencialment infecciosos que puguin afectar la reproducció.

L’IP que treballa normalment amb aquest tipus d’agents és el responsable d’informar el personal de nova incorporació d’aquests riscos. En determinades situacions, cal valorar la necessitat d’un canvi de lloc de treball o oferir altres tasques que no suposin un risc d’exposició a aquests agents.

Una altra situació és la que representen les persones que es troben en condicions d’immunodepressió i que, per tant, tenen una sensibilitat especial. Així, doncs, si esteu en alguna de les condicions que s’han indicat més amunt heu d’informar-ne la USL.

Podeu consultar les fitxes tècniques de patògens perillosos per a la reproducció a la guia editada per l'INSST "Directrices para la evaluación de riesgos y protección de la maternidad en el trabajo".


Per saber-ne més: