Transport de material biològic

Introducció

embalatge triple bàsic

El terme transport s’utilitza en un sentit general i inclou tant l’enviament com la recepció de materials biològics pels mitjans de transport més utilitzats. Aquests materials biològics són classificats per la normativa de transport (ex. ADR, IATA) com a mercaderia perillosa (classe 6.2 i classe 9) o no perillosa (exempta).

La classe 6.2 (substàncies infeccioses de categoria A o categoria B) està formada per les substàncies que contenen, o raonablement s’espera que continguin, agents patògens humans o animals.

A la classe 9 (miscellaneous) s’inclouen microorganismes modificats, no perillosos per a humans o animals, però que podrien donar lloc a canvis en animals, plantes o bacteris, i també en l’ecosistema. També s’hi inclouen microorganismes perillosos per a l’ambient, els quals s’han de transportar en condicions especificades per les autoritats competents del país d’origen.

Quan sigui necessari transportar material biològic que pugui presentar risc d’infecció s’ha de fer servir l’anomenat sistema bàsic de triple embalatge i seguir les instruccions d’embalatge aplicables. Els materials biològics no perillosos també s’han de transportar de manera segura, per tal que sigui poc probable que es produeixin fuites o vessaments i es minimitzin així possibles alarmes innecessàries en el cas d’una exposició a aquest tipus de material.

Si voleu que el CBS-UAB emeti un certificat conforme la vostra instal·lació compleix amb les condicions de bioseguretat i de biocontenció necessàries per treballar de forma segura amb el material biològic que voleu importar haureu de fer una sol·licitud mitjançant el següent formulari:

 Sol·licitud de certificat de NCB
Per saber-ne més:

  1. Apèndix 5 de la guia tècnica del RD 664/97
  2. Procediment administratiu per a la importació de mostres biològiques destinades a diagnòstic o investigació

Tots els transports de materials biològics perillosos a fora del campus de la UAB els han de dur a terme empreses que compleixin les normatives internacional i nacional vigents en matèria de transport de mercaderies perilloses. En determinats casos pot ser necessari obtenir llicències o permisos especials per a l’exportació, la importació o el transport de materials biològics com ara: patògens humans, patògens animals, patògens vegetals, llavors, animals salvatges, insectes fitopatògens, organismes genèticament modificats no comercialitzats, biotoxines, mostres humanes, plantes i animals exòtics, productes animals o vegetals no endèmics, material biològic de doble ús, residus bioperillosos, cadàvers, etc. Aquests requeriments han de ser verificats amb l’antelació suficient, perquè la seva tramitació pot requerir un cert temps.
 

Si voleu que el CBS-UAB emeti un certificat conforme el material biològic no és perillós haureu de fer una sol·licitud mitjançant el següent formulari: 

Sol·licitud certificat material no bioperillós

Per a més informació consultar la “Guia del transport de materials biològics” elaborada pel CBS-UAB i que segueix les directrius marcades per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

L’ADR és aplicable sempre que les mercaderies siguin transportades per la via pública per qualsevol mitjà. En canvi, no és aplicable en els transports entre edificis propers de la universitat, fins i tot si hi ha una via pública que els separa. Tot i així, els materials biològics han de ser embalats de manera segura. Per a més informació podeu consultar la guia sobre Transport intracampus de materials biològics.