Senyalització del risc biològic

Introducció

Senyal risc biològic

Totes les instal·lacions, on es duguin a terme activitats amb agents biològics (AB) que requereixin un nivell de contenció 2 o superior, han de disposar d'un senyal d’advertència de risc biològic a la porta d’entrada principal. També s'ha d’informar sobre els requeriments d’entrada, el nom i el telèfon de l’IP o supervisor de la instal·lació i del seu substitut.

El servei de prevenció de la UAB proporciona cartells, per a col·locar a l'entrada dels laboratoris, que informen, entre d'altres coses, sobre els requeriments d’entrada, les normes de seguretat i els perills presents. D'altra banda, indicar que cada cartell inclou un codi QR que enllaça amb un document que informa sobre el significat dels pictogrames utilitzats. Per a sol·licitar un cartell, nou o per a substitució d’un ja existent, cal emplenar el següent formulari:

Sol·licitud de cartell

El  senyal d'advertència de risc biològic ha de tenir diferents versions i això depèn de si el risc és exclusiu per a la salut humana, per als animals o per a les plantes. En cas que hi hagi multiplicitat de riscos té preferència el de risc per als humans.

Dins de la instal·lació, també han de disposar de senyal d’advertència de risc biològic:

- Els contenidors de residus bioperillosos.
- Els contenidors destinats al transport i/o enviament d’AB.
- Les neveres i els congeladors que continguin AB del grup de perillositat 2 o 3, sang humana o altres materials potencialment infecciosos.
- Els banys, les estufes, els sonicadors i les cabines de seguretat biològica.
- En les etiquetes identificatives de les gàbies d'animals d'experimentació inoculats amb agents del G2 o superior, tant si són patògens humans com animals.

Senyalització d'accés a laboratoris

  1. Plantilla de cartell d'accés a laboratori
  2. Significat dels senyals d'accés al laboratori