Insectari

Introducció

Artròpodes

El treball amb artròpodes, en especial per a la biocontenció, representa nombrosos reptes a l’hora de controlar els riscos degut a:

  • la seva mobilitat (dificulta la contenció);
  • la mida reduïda de molts artròpodes (dificulta la detecció);
  • un cicle de vida complex, amb estadis (p. ex. ou, larva, nimfa, adult, pupa) molt diferents des del punt de vista de la seva perillositat;
  • la necessitat de controlar les condicions ambientals per a un normal desenvolupament.

Les mesures de biocontenció es centren principalment en: el control d’accés per al personal autoritzat, vestíbuls, xarxes mosquiteres en possibles vies d’escapament a l’exterior, pressions diferencials, minimització de mobiliari, colors clars de les superfícies, segellat de pas de canalitzacions, portes amb sistema d’autotancament, cortines d’aire vertical, paranys, sistemes de tractament de residus (p. ex. autoclau), ús de caixes de seguretat per al transport, etc.

En les guies Arthropod containment guidelines o Safe working with arthropods es poden consultar les pràctiques habituals i especials, els equips de seguretat, i les instal·lacions més adequades segons el nivell de biocontenció requerit.

Es defineixen tres nivells de biocontenció per a artròpodes (NCA):

• NCA-1. Adequat per treballar amb artròpodes no infectats o artròpodes infectats amb un no-patogen. En aquest grup també s'inclouen els artròpodes que són natius de la regió on es fa el treball, i els artròpodes no natius que, en cas d’alliberament involuntari, serien inviables o només capaços d’establir-se temporalment a la zona. També s'hi inclouen els artròpodes utilitzats en l’àmbit docent.

• NCA-2. Adequat per treballar amb els artròpodes infectats o sospitosos d'estar infectats amb agents de grup 2. Els artròpodes no infectats i genèticament modificats també són manipulats en aquest nivell de biocontenció. Aquest nivell es basa en pràctiques NCA-1 i la contenció física i el disseny de les instal·lacions és més rigorosa. L'accés és més restringit que en NCA-1.

• NCA-3. Adequat per treballar amb els artròpodes infectats o sospitosos d'estar infectats amb agents del grup 3 per a humans o animals. Els requeriments són els propis de NCA-2 i es posa especial èmfasi en el control d’accés i la contenció microbiològica per determinar quines instal·lacions i pràctiques són les més apropiades per manipular els artròpodes.

El CBS té l'autoritat final per determinar si el nivell de contenció indicat en el procediment experimental és el correcte.

Per saber-ne més: