Instal·lacions de biocontenció

Introducció

Els laboratoris biològics constitueixen ambients de treball especials i, per tant, és molt important considerar, ja en la fase de disseny, totes aquelles mesures preventives i de protecció necessàries que contribueixen a la protecció tant del personal del laboratori com del medi ambient. També cal remarcar que, per més ben dissenyada que estigui una instal·lació, un ús inadequat d’aquesta pot suposar un fracàs de les mesures de seguretat aplicades.

Tant a l'annex IV del RD 664/1997 (agents biològics per a humans) com a l'annex II del RD 178/2004 (OGM) es troben les especificacions mínimes exigides dels diferents nivells de confinament per a les activitats de laboratori. També hi ha altres requeriments que, si bé no són obligatoris per normativa, sí que s’haurien de tenir en compte d’acord al resultat de l’avaluació del risc.

Si teniu prevista la construcció o modificació d'un espai, be sigui un laboratori o qualsevol altra instal·lació de biocontenció, heu de fer una sol·licitud de revisió prèvia al Servei de Prevenció; per això cal emplenar el següent formulari:

Sol·licitud de revisió

A continuació, es poden consultar les característiques principals de les instal·lacions següents: