Instal·lacions de biocontenció

Introducció

Els laboratoris biològics constitueixen ambients de treball especials i, per tant, és molt important considerar, ja en la fase de disseny del laboratori, totes aquelles mesures preventives i de protecció necessàries que contribueixen a la protecció tant del personal que hi treballa com de les persones, animals o plantes que es localitzen a l'exterior. També cal remarcar que, per més ben dissenyada que estigui una instal·lació, un ús inadequat d’aquesta pot suposar un fracàs de les mesures de seguretat aplicades.

Tant el RD 664/1997 (agents biològics per a humans) com el RD 178/2004 (OGM) defineixen uns nivells de bioseguretat mínims per treballar amb cadascun dels grups de perillositat. També hi ha altres requeriments que, si bé no són obligatoris per normativa, sí que s’haurien de tenir en compte d’acord al resultat de l’avaluació del risc.

Consulteu les característiques principals de les instal·lacions següents: