Equip de Protecció Individual

Introducció

Els equips de protecció individual (EPI) com ara: guants, màscares de protecció respiratòria, etc. i roba de treball (bates, calçat, etc.), representen una primera línia de defensa quan es manipulen materials biològics perillosos.

Respecte als EPI podem dir que:
a) No poden ser mai un substitut d’una bona pràctica de treball o un equip de protecció col·lectiva.
b) Una utilització equivocada dels EPI crea un risc addicional perquè pot inspirar un fals sentiment de seguretat.
c) Se seleccionen en funció del màxim nivell de risc que s’espera trobar.
d) Han de ser d’una mida adequada a la persona usuària.
e) Requereixen una neteja i un manteniment adequats.
f) Només poden emprar-se els que portin la marca de conformitat CE.

- Roba de treball
Pot actuar com a element de protecció, sobretot si se segueixen algunes recomanacions generals, com ara:
a) La bata de laboratori no s’ha de rentar a casa.
b) El vestuari que serveix de protecció personal no ha de sortir mai del lloc d’ús (no es pot portar a la biblioteca, a la cafeteria, al carrer, etc.).
c) No s'ha de portar roba de carrer que augmenti la superfície corporal exposada (pantalons curts, sandàlies).
Com a part del vestuari de protecció s’inclouen les bates (amb els punys elàstics) i els davantals. De vegades, també resulten útils els protectors de sabates.

Ropa de protección frente a agentes biológicos (INSST)

- Protecció dels ulls i de la cara
Les lents de contacte no proporcionen cap protecció als ulls i poden agreujar les conseqüències d’una esquitxada accidental, motiu pel qual no es recomana usar-ne mentre es treballa. Com que sempre estem exposats a un risc biològic i/o químic, dins de la instal·lació és obligatori portar com a mínim unes ulleres de seguretat amb protecció lateral.
Hi ha també les denominades pantalles facials, que ofereixen protecció de la cara davant d’impactes i esquitxades.

- Protecció de les mans i dels braços
Els guants són potser els EPI més emprats, encara que no sempre se’n segueixen correctament les normes elementals d’ús:
a) Cal rentar-se obligatòriament les mans abans de col·locar-se els guants i després de treure-se’ls.
b) Cal comprovar-ne sempre la integritat abans d’utilitzar-los.
c) No es pot obrir portes, agafar el telèfon, escriure, etc., si no s’ha fet un canvi de guants prèviament. Aquesta acció faria que la contaminació s’escampés.
d) Qualsevol mena de guant no protegeix davant de qualsevol risc. És necessari triar el model segons el risc a què s’està exposat.
e) A l’hora de treure’s uns guants contaminats cal evitar sempre el contacte de la part externa del guant amb la pell.
Guantes de protección frente a microorganismos (INSST)


- Protecció respiratòria
La mascareta de protecció respiratòria, de mitja cara o completa (facial), pot resultar útil en cas de vessaments accidentals considerables. Cal assegurar que s’adapta correctament a la cara i tenir present que les conegudes mascaretes de tipus cirurgià (màscares quirúrgiques) no ofereixen cap protecció. Els diferents filtres que s’hi poden adaptar per a agents biològics (tipus P3), un cop fets servir, s’han de rebutjar com a material contaminat.

Equips de protecció individual per protegir el personal treballador contra l'exposició a agents biològics per via respiratòria (Dpt.de Treball)

Per saber-ne més:

Videos:

Protegeix els ulls

PPE

Máscara Quirúrgica y EPI

Donning&doffing PPE

Fit testing