Emergències biològiques

Introducció

punxada agulla

Un dels aspectes que s’ha de tenir sempre present és la necessitat de disposar i desenvolupar procediments segurs per actuar en cas d’emergència biològica. Per això cal tenir plans per als casos següents:

- Vessaments (grans, dins CSB, centrífugues, etc.).
- Exposicions accidentals (punxades amb agulla, esquitxades als ulls i/o a les mucoses, inhalació d’aerosols, ingestió, etc.).
- Emergències mèdiques (lipotímies, atacs de cor, etc.).
- Talls elèctrics o mal funcionament d’equips o instal·lacions (CSB, congeladors, ventilació, llums, aigua, sistemes de control d’accés, etc.).
- Focs.
- Vandalisme i intrusió.

Outbreak preparedness and resilience (WHO 2020)

Accident percutani (petits talls, punxades, etc.)
- Retireu l’objecte amb què s’ha produït l’accident i induïu que la ferida sagni.
- Renteu la ferida amb aigua i sabó abundants.
- Desinfecteu amb Cristalmina® o algun altre desinfectant.
- Cobriu la ferida amb un apòsit impermeable.
- Renteu-vos les mans amb aigua i sabó.
- Assegureu-vos de l’estat de vaccinació antitetànica i antihepatítica B, especialment si la contaminació ha estat de sang o fluids biològics.
- Acudiu al SAS i informeu el responsable sobre la causa de la ferida i sobre l’agent implicat.
- Registreu l’accident.

Ingestió accidental de material possiblement bioperillós.
- Traslladeu la persona afectada al SAS, després de treure-li la roba de protecció.
- No induïu el vòmit.
- Informeu el metge sobre l’agent ingerit i seguiu-ne les indicacions.
- Registreu l’accident.

Esquitxada (ulls, nas, boca o pell).
- Renteu immediatament, amb sabó i aigua, tota la superfície de pell afectada o renteu els ulls, el nas o la boca amb aigua abundant.
- Acudiu al SAS abans que passin 1 o 2 hores, aportant informació sobre el tipus de fluid i la possibilitat o certesa de contaminació biològica.
- Registreu l’accident.

Inhalació de bioaerosols.
- Acudiu al SAS abans que passin 1 o 2 hores, aportant informació sobre el tipus d’agent biològic implicat.
- Registreu l’accident.

Vessament d’agent biològic sobre el cos (grup 1 i 2).
- Traieu-vos la roba contaminada i guardeu-la en una bossa d’autoclau.
- Renteu vigorosament l’àrea exposada amb aigua i sabó abundants.
- Reclameu atenció mèdica (si és necessari).
- Registreu l’accident.

Vessament d’agent biològic sobre el cos (grup 3).
- Ateneu la persona exposada o contaminada.
- Traieu-li la roba contaminada i guardeu-la en una bossa d’autoclau.
- Traieu la persona afectada del laboratori.
- Informeu de l’incident el supervisor i alerteu el personal del laboratori per evacuar la zona.
- Tanqueu les portes de l’àrea afectada.
- Renteu vigorosament l’àrea exposada amb sabó i aigua durant 1 minut.
- Truqueu al telèfon del SAS (1800 / 1900).
- Informeu de l’incident el personal d’emergència, quan arribi.

Qualsevol instal·lació on es treballi amb materials bioperillosos (o se’n rebin) ha de tenir a l’abast un pla de resposta i uns materials per a vessaments biològics. També és recomanable disposar de rentaülls, pica rentamans d’accionament no manual amb els accessoris necessaris (sabó, raspall d’ungles, eixugamans) i dutxa d’emergència, si es manipulen grans volums de material.

A la "Guia d’actuació en cas de vessaments bioperillosos" es descriuen tota una sèrie de procediments d’actuació. Aquests estan organitzats segons el NCB de la instal·lació on es preveu que hi pugui haver un vessament bioperillós. Cal dir, però, que aquests procediments són genèrics i estan subjectes a canvis per tal d’adaptar-los a les necessitats preventives derivades de l’avaluació del risc en cada cas. Per exemple, sembla obvi que en el cas d’un vessament d’un patogen animal no es requereixen els mateixos equips de protecció individual que en el cas d’un vessament d’un patogen humà. El protocol d’actuació específic depèn de l’agent que s’està utilitzant, de les quantitats i del lloc on es pot produir el vessament.


Vídeos:

  1. Responding to a biological spill (Northwestern University 4:40 min)
  2. Biological spil clean-up (UC Berkeley 2:06 min)
  3. Blood spill cleanup (Universitat de Yale 3:33 min)
  4. BSL-2 spill management in biosafety cabinet (Basler&Hofmann 2 min)
  5. Cleaning Up a Spill (BSC). (Iowa State University 1:24 min)


Per saber-ne més: 

 

Pèrdua de pressió negativa (NCB3)

- Assegurar els materials de recerca.
- Sortir de la instal·lació.
- Assegurar-se que la instal·lació queda tancada hermèticament.
- Comunicar immediatament l’incident al CBS i al servei de manteniment.
- El supervisor, assessorat pel CBS, ha de definir i aplicar el pla de descontaminació (si es considera que en cal un) de l’espai afectat abans de tornar a la normalitat.


Tall de subministrament elèctric (NCB3)

En cas d’un tall elèctric que afecti els equips de contenció primària (ex. CSB), i no hagi disponibilitat de SAI i grup electrogen, cal evacuar l’espai seguint els passos descrits a continuació:

- Sortiu de la instal·lació obrint la porta al mínim possible i tancant-la ràpidament.
- Notifiqueu el fet al servei de manteniment i al CBS.
- Un tall d’energia continua sent un incident durant els primers 90 minuts i no es pot tornar a entrar a la zona durant aquest temps. Una vegada hagin passat els 90 minuts pot ser necessari que el procediment d’emergència s’iniciï de nou.
- No entreu al laboratori fins que el supervisor o el responsable de manteniment considerin que és segur fer-ho.
- Una vegada es restableixi l’energia o l’equip funcioni correctament, el personal s’ha de col·locar la roba i els equips de protecció abans d’entrar a la instal·lació.
- Un cop dins del laboratori, descontamineu la superfície de qualsevol àrea que pugui estar afectada.
- Descontamineu tota la superfície interior de la CSB abans de reprendre la feina.
- Si la CSB s’estava utilitzant en el moment del tall elèctric cal emplenar el formulari d’investigació d’incidents i enviar-lo al CBS abans de 48 hores.