Descontaminació

Introducció

descontaminació ambiental

La neteja d'un objecte es basa en un procediment fisicoquímic encaminat a arrossegar tot el material que li és aliè. Comprèn diferents fases: mullada, ensabonada, fricció, esbandida i assecat. Són especialment importants les característiques del detergent i l’aigua. El detergent s'ha de seleccionar en funció de la brutícia que s'hagi d'eliminar, del tipus de material i del tipus de neteja que s'ha de dur a terme.

La desinfecció és un procés que destrueix els agents infecciosos que hi ha en els objectes, però que no necessàriament destrueix totes les espores. La presència de matèria orgànica en el material altera el procés de desinfecció, ja que la matèria orgànica protegeix els microorganismes del procés i pot fer que aquest fracassi.

Hi ha molts productes desinfectants amb un nom de marca comercial però, en general, aquests són derivats d’halògens, àcids, àlcalis, sals de metalls pesants, compostos d’amoni quaternari, fenols, aldehids, cetones, alcohols, amines i barreges d’aquests. No n’hi ha cap que sigui igual d'efectiu en qualsevol condició per a tots els agents infecciosos. Un exemple de desinfectant d’ampli espectre és el Virkon, i un de molt utilitzat és el lleixiu domèstic.

L’esterilització consisteix a eliminar completament tots els microorganismes, incloses les formes esporulades, o bé fer-los inviables per mètodes físics (calor, radiacions) o químics. Aquest és un concepte absolut, ja que si un material és estèril no pot estar contaminat amb cap forma de microorganisme viable. 

Per saber els mètodes més efectius de desinfecció i esterilització per a un organisme en concret es pot consultar la seva Fitxa Tècnica de Patògen.

Per saber-ne més:

  1. Guidance on Active Micro-organisms and biocidal products (2017)
  2. Esterilització per calor
  3. Antimicrobial Spectrum of Disinfectants (Iowa University)
  4. Desinfectants químics més comuns
  5. Gamma irradiation as a treatment

Vídeos:

Decontamination

BSC decontamination