Control de plagues

Introducció

control de plagues

Un aspecte important de la bioseguretat és el control dels moviments d’animals, i especialment de rosegadors i artròpodes voladors, que actuïn com a reservoris o transmissor d’agents biològics que puguin causar malalties o alliberaments no intencionats al medi ambient. És per això que cal disposar d’un programa de control de vectors, especialment per aquells espais on es desenvolupin activitats que requereixin un NCB2 o superior, tal i com es recull a l’annex II del RD 178/2004.

Per tal de prevenir i controlar la presència de vectors potencials, en especial artròpodes i múrids, a les àrees de treball i magatzems s’aplicarà un programa de lluita integrada fent servir la combinació i la integració de totes les mesures de control possibles seguint criteris de priorització d’acord al següent ordre:

- Mesures preventives.

  • Mesures de sanejament del medi (ex. eliminació de restes de menjar i aigua).
  • Barreres físiques i estructurals (ex. segellar esquerdes i escletxes, reparar i revisar canonades, mosquiteres, aïllaments, dobles portes, tancaments automàtics, reixes als desguassos, tancament dels dipòsits d’aigua, etc.).
  • Estratègies educatives per modificar les conductes dels usuaris que contribueixen a la proliferació de la plaga.


- Mesures actives menys agressives.
A destacar les mesures mecàniques (ex. trampes, aspiració, etc.), físiques (ex. electrocució, làmina adhesiva), químiques bioracionals (ex. alteradors de processos fisiològics, reguladors de creixement, feromones, etc.), control biològic, etc. que generin un risc mínim a les persones.

- Minimització de l’ús de plaguicides químics tradicionals.
Quan sigui necessària la utilització de plaguicides, cal escollir el producte que sigui menys perillós, fent-ne servir la mínima quantitat possible, i aplicant-lo amb la tècnica que comporti el menor risc.
 

Per saber-ne més:

  1. "Manual d'actuació de control integrat de plagues urbanes"
  2. "Llibre blanc sobre control de plagues en espais verds" (Generalitat de Catalunya)