Bioprotecció

Introducció

Senyal bioprotecció

El terme bioprotecció (biosecurity) o biocustòdia es defineix com el conjunt de mesures físiques i administratives destinades a protegir el material biològic i la informació que, per un alliberament malintencionat, una pèrdua voluntària, un robatori o una apropiació indeguda, podrien causar danys a la salut (humana, animal o vegetal) o greus pèrdues econòmiques. La possibilitat que es pugui fer un ús malintencionat dels AB amb finalitats terroristes o criminals, promogut per motivacions polítiques o personals, fa necessari implementar mesures de vigilància i control que permetin minimitzar aquest risc.

La premissa bàsica de la vigilància és el control d'accés. Per tal de prevenir l'accés a AB perillosos i que se'n pugui fer un ús no desitjat, és necessari implementar mesures de control integrals apropiades. Aquestes mesures poden incloure:

a) Barreres físiques (control d'accés, diferenciació de zones públiques i laboratoris, barrera perimetral, etc.).
b) Barreres psicològiques (personal de vigilància identificat, implementació d'una cultura de seguretat a tots els nivells, càmeres, miralls, etc.).
c) Activitats de control (patrulles de seguretat, implicació del personal intern en el control del flux intern de persones, control de les claus d'accés, etc.).
d) Acreditació del personal que permeti identificar-lo i restringir l'accés al personal autoritzat per a cada àrea.

Altres mesures de control inclouen la necessitat de conèixer en tot moment (i tenir a disposició de les autoritats competents) la relació dels AB que s'estan fent servir i emmagatzemant. Per això cal disposar d'un registre (inventari) que inclogui el nom científic de l'AB o l'origen de la línia cel·lular, el nom de la soca o la línia cel·lular, la ubicació o el lloc d'emmagatzemament, el grup de risc, la concentració, etc.

Hi ha una eina interessant nomenada "Biosecurity Self-scan Toolkit" que permet detectar vulnerabilitats del sistema de gestió de la bioprotecció.

Per saber-ne més:

  1. Materials biològics de doble ús
  2. Laboratory biosecurity guidance (OMS)
  3. Australia Group Common Control list Handbook- Vol. II (2021)
  4. Conducting a biosecurity risk assessment (PHAC), 1st edition 2018.
  5. Developing a comprehensive biosecurity plan (PHAC 2016)
  6. Biocustodia en el transporte y transferencia de agentes biológicos (Ministerio Asuntos Exteriores, 2018).
  7. Protocol Resposta Sanitària davant d’un atac de Terrorisme Biològic (Dept. Salut).
  8. Global guidance framework for the responsible use of the life sciences (WHO 2022)
  9. Guidelines for responsible conduct in veterinary research: identifying, assessing and managing dual use (WOAH 2019)
  10. Recommendations for the Evaluation and Oversight of Proposed Gain-of-Function Research. (NSABB 2016)

Vídeos:

Biosecurity

Dual Use Research