Avaluació del risc biològic

Introducció

L'avaluació del risc biològic és un dels principis clau de la bioseguretat. És el procés que es fa servir per identificar les característiques de perillositat d'un organisme infecciós, les activitats que podrien donar lloc a una exposició, la probabilitat de contraure una malaltia després d'una exposició, i les conseqüències derivades d'una infecció. L'avaluació de riscos proporciona la informació necessària per determinar les mesures de bioseguretat adequades (especificitats d'instal·lacions, pràctiques microbiològiques, equips de seguretat, etc.).

Per dur a terme una avaluació del risc qualitativa, en primer lloc, s'han d'identificar i explorar tots els factors de risc. Això s'interpreta per la tendència a augmentar o a disminuir el risc d'una infecció. En aquells casos en què no es disposa de la informació completa és convenient adoptar una posició conservadora aplicant el principi de precaució que ens diu que «quan una activitat és potencialment perillosa per a la salut i/o el medi ambient s'han de prendre les mesures preventives necessàries encara que les relacions causa-efecte no hagin estat establertes científicament». En el cas de treballs amb OGM s'ha d'observar també els principis de «cas per cas», que obliga a fer una avaluació dels riscos associats als OGM per cada cas, i el de «pas per pas», que suposa que únicament es procedirà a l'alliberament d'OGM quan l'avaluació de les etapes anteriors reveli que es pot passar a l'etapa següent sense riscos (Llei 9/2003).

Què cal fer?

Bàsicament, l'avaluació del risc biològic es pot fer en cinc etapes. L'IP és el responsable d'avaluar el risc d'un determinat procediment experimental, establir el nivell de bioseguretat necessari i, mitjançant la declaració d'activitats, presentar el resultat de l'avaluació al CBS-UAB perquè el revisi.

Per saber-ne més:

 1. Elements per a l'avaluació del risc biològic
 2. Directrices para evaluar el riesgo biológico (INSST)
 3. Risk assessment (WHO 2020)
 4. Laboratory-Acquired Infection (LAI) Database (ABSA)
 5. Classificació de les activitats amb organismes naturals
 6. Classificació de les activitats amb OGM
 7. Classificació activitats amb línies cel·lulars i teixits
 8. Sistemes biològics de contenció
 9. Lentivirus Vector Fact Sheet (ABSA)
   

Els microorganismes es poden classificar en diferents grups de perillositat en funció dels factors següents:

-la patogenicitat i la letalitat,
-la virulència o l’atenuació,
-el mecanisme d’infecció, la dosi infecciosa i les vies de transmissió,
-la concentració i l’escala,
-les condicions de cultiu,
-la producció de derivats no cel·lulars com ara les toxines i els al·lèrgens,
-els cicles de reproducció i les estructures de supervivència,
-el rang d’hoste,
-el grau d’immunitat natural o adquirida de l’hoste,
-el mecanisme de resistència o la sensibilitat als antibiòtics i a altres agents específics,
-l’existència de profilaxi i de teràpies adequades,
-l’existència de seqüències oncogèniques,
-la producció de virus per línies cel·lulars,
-les propietats parasitàries.

En aquesta classificació es pressuposa l’existència de circumstàncies normals a la instal·lació, els possibles efectes sobre individus sans, o volums de cultiu propis de procediments experimentals o de diagnòstic.
 

Sistemes de classificació segons la perillositat:

 1. Risk Group Database (ABSA)  
 2. Belgian classification 
 3. EPPO Global Database (fitopatògens)
 4. Agentes biológicos (Anexo III, Directiva 2019/1833)
 5. Virus
 6. Bacteris
 7. Fongs
 8. Paràsits
 9. Línies cel·lulars
   

La classificació dels agents biològics (AB) segons el grup de perillositat (G) no sempre es relaciona amb el nivell de contenció biològica (NCB) requerit. Per exemple, en els grups de perillositat no s'hi tenen sempre en compte les tècniques utilitzades. La definició del NCB dóna al manipulador final una indicació del confinament requerit per a  manipular amb seguretat el microorganisme en qüestió perquè, a més de les característiques inherents a cada microorganisme, el sistema necessita les exigències en matèria d’instal·lacions, operatives, tècniques i físiques lligades a la manipulació d’un agent en concret. Així, doncs, es defineixen quatre nivells de contenció biològica (NCB).


Per saber-ne més:

 1. Nivells de contenció segons annex IV del RD 664/1997
 2. Nivells de contenció segons annex II del RD 178/2004 (laboratori)
 3. Nivells de contenció segons annex II del RD 178/2004 (animalari)
 4. Nivells de contenció segons annex II del RD 178/2004 (hivernacle)
 5. Nivells de contenció segons annex II del RD 178/2004 (producció a gran escala)
 6. BMBL6 section IV. Laboratory biosafety level criteria
 7. BMBL6 section V. Vertebrate animal biosafety level criteria