Personal UAB
Personal acadèmic i investigador

Contractació de personal de suport a la recerca

A la intranet hi ha un apartat dedicat a la contractació de personal de suport a la recerca. D’altra banda, des del departament es gestionen les reserves de nòmina necessàries per a la contractació d’aquest tipus de personal.