Detalle acuerdos

COMISSIÓ PERMANENT 23-03-2020

Orden del día

1.Aprovació, si escau, de la proposta de col·laboració i llicència de know-how amb l’empresa Servier. [+]

2. Aprovació, si escau, de la proposta de llicències de patent i know-how amb Kriya Therapeutics. [+]

3. Aprovació, si escau, de la proposta de llicència de know-how amb l’empresa ChatuTech, SL. [+]

4. Aprovació, si escau, de la proposta del conveni amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per al retorn d’edificacions. [+]

5. Aprovació, si escau, de la proposta d’acceptació del romanent resultant de la realització de béns de la Fundació Institut Català de Ciències del Clima (IC3) en liquidació. [+]

6. Aprovació de l’acta de la reunió de la Comissió Permanent del Consell Social reunida el dia 23 de març de 2020. [+]

AcordCS.TaulaAcords

1. Col·laboració i contracte de llicència de know-how amb l’empresa Servier.

 


 
2. Llicències de patent i know-how amb Kriya Therapeutics.

 


3. Llicència de know-how amb l’empresa Chatu Tech, S.L.

Exposició de motius

Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona és titular de la tecnologia consistent en una etiqueta RFID per a la detecció de canonades soterrades, on els investigadors són: el doctor Gerard Zamora (20%), Ferran Paredes (20%), Francisco Javier Herraiz-Martínez (20%), Ferran Martín (20%) i Jordi Bonache (20%).

Ates que es vol formalitzar amb Chatu Tech, S.L. un contracte de llicència de know-how.

Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 24/02/2020. (Documentació confidencial a disposició dels membres de la Comissió Permanent una vegada la Secretaria Tècnica hagi rebut el document d’acord de no divulgació signat electrònicament).

Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial de la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.

Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB. Vist l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible que estableix que la transmissió de drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació sobre las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan resulti procedent per la peculiaritat o la naturalesa i característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret.

Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social.

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. Vist l’acord 35/2020 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB d’11 de març, en virtut del qual s’acorda la llicència de know-how amb l’empresa Chatu Tech, S.L. i elevar la proposta d’acord al Consell Social.

Atès el marc actual d’excepcionalitat i de suspensió de l’activitat presencial a la UAB, per indicació del President del Consell Social i d’acord amb els presidents de les comissions del Consell, les reunions del Consell Social del mes de març de 2020 previstes no es duen a terme i sols es tractaran els assumptes de caràcter urgent en sessions a distància, amb l’objectiu de garantir que l’adopció dels acords que són imprescindibles no quedin paralitzats.

Vist que l’article 32 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social estableix que correspon a la Comissió Permanent acordar aquells assumptes respecte als quals el Ple tingui la competència d’aprovació i que, pel caràcter d’urgència, s’hagin de resoldre entre sessions plenàries.

Vist que els assumptes que es tracten en la Comissió Permanent de 23 de març de 2020 són de competència de l’esmentada comissió d’acord amb el que estableix l’article 32 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social.

Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,

S'acorda (Acord CP 03/2020):

1) Aprovar la formalització amb Chatu Tech, S.L. d’un contracte de llicència de know-how en els termes de l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 24/02/2020.

2) Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquest acord.

3) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

 

 


 4. Conveni amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per al retorn d’edificacions.

Exposició de motius

Vist que la UAB és titular dominical de la finca inscrita al Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès número 2, finca número 45.279, on està ubicada la Facultat de Ciències de l’Educació.

Vist que existeix una edificació de 390 m2, denominada mòdul de Direcció-administració-secretaria, la qual és posseïda per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en virtut d’un conveni de 30 de març de 1998 pel qual la Universitat i l’Ajuntament van pactar una permuta dels terrenys on es va pactar, entre d’altres, una cessió d’ús de béns de domini públic (Mòdul de Direcció) de la Universitat a favor de l’Ajuntament.

Vist que la Universitat Autònoma de Barcelona té intenció de recuperar la possessió del mòdul de Direcció-administració-secretaria i consergeria, biblioteca i gimnàs per dedicar-lo al servei públic de l’ensenyament superior que configura la seva finalitat institucional motius pel qual es vol formalitzar un conveni pel qual s’estableixi els termes de la finalització de la possessió per part de l’Ajuntament de l’esmentada edificació i de la seva devolució a la Universitat, en els termes de la minuta que s’incorpora com a document 1.

Vist l’acord 43/2020 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB d’11 de març, en virtut del qual s’acorda Conveni amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per al retorn d’edificacions i elevar la proposta d’acord al Consell Social.

En el marc actual d’excepcionalitat i atès que, per indicació del President del Consell Social i d’acord amb els presidents de les comissions del Consell, les reunions del Consell Social del mes de març de 2020 previstes no es duen a terme i sols es tractaran els assumptes de caràcter urgent.

Vist que l’article 32 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social estableix que correspon a la Comissió Permanent acordar aquells assumptes respecte als quals el Ple tingui la competència d’aprovació i que, pel caràcter d’urgència, s’hagin de resoldre entre sessions plenàries.

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,

S’acorda (Acord CP 04/2020):

1) Aprovar la formalització del Conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona per a la recuperació de la possessió dels espais de Direcció-Administració-Secretaria i consergeria, biblioteca i gimnàs que actualment utilitza l’Escola Bellaterra, en els termes del document 1.

2) Facultar la rectora, perquè ella, o persona en qui delegui, amb les més amplies facultats pugui signar els documents públics i privats, que siguin necessaris per donar compliment a l’acord anterior.

3) Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l’execució i el seguiment d’aquest acord.

4) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

 


 
5. Acceptació del romanent resultats de la realització de béns de la Fundació Institut Català de Ciències del Clima (IC3) en liquidació.

Exposició de motius

Atès que en data 16 de gener de 2017, el Patronat de la Fundació Institut Català de Ciències del Clima (IC3), va acordar aprovar la dissolució de la Fundació i iniciar el procés per a la seva liquidació, de forma condicionada a la seva aprovació pel Govern de la Generalitat. En sessió de 26 d’abril de 2017, el Patronat va aprovar el corresponent Pla de liquidació.

Atès que, per Acord de 2 de maig de 2017, el Govern de la Generalitat va ratificar els acords de dissolució i liquidació de la Fundació IC3.

Atès que, un cop finalitzades les actuacions de liquidació, d’acord amb el Pla de liquidació aprovat, el Patronat de la Fundació, en la seva reunió de 18 de desembre de 2018, va acordar, entre d’altres, adjudicar el patrimoni romanent, a la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’establert a l’article 335-6 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i amb l’article 27.2 dels estatuts de la Fundació IC3 i sol·licitar la preceptiva autorització al Protectorat de fundacions abans de la seva execució.

Atès que, en l’esmentada reunió de 18 de desembre de 2018, es va acordar que els representants de la Generalitat de Catalunya proposessin al Govern de la Generalitat que renunciés a l’acceptació de part dels béns d’immobilitzat, inclosos en el patrimoni romanent, per tal que fossin cedits gratuïtament a la Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal) i a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Atès que en data 23 de desembre de 2019, el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar, entre d’altres, renunciar a una part del patrimoni romanent adjudicat, constituïda per béns de l’immobilitzat, a favor de la Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal) i de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Atès que, en relació amb els béns d’immobilitzat als quals la Generalitat de Catalunya renuncia a favor de la Universitat Autònoma de Barcelona per un valor total de 388.487,00 euros (document 1), corresponen a l’equipament necessari per a la realització dels projectes de recerca de la Fundació IC3 que van tenir continuïtat a la Universitat Autònoma de Barcelona i que s’havien cedit en ús a tal fi pels convenis signats entre la Fundació IC3 i la Universitat Autònoma de Barcelona el 9 de gener de 2017 i el 4 d’octubre de 2017.

Vist l’informe emès pel vicegerent de recerca sobre la idoneïtat de l’adquisició d’aquest equipament on s’indica, entre d’altres, el cost de manteniment del mateix (document 2).

Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial de la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.

Vist l’article 207.1 dels Estatuts de la UAB. Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.

Vist l’acord 36/2020 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB d’11 de març, en virtut del qual s’acorda l’acceptació del romanent resultant de la realització de béns de la Fundació Institut Català de Ciències del Clima (IC3) en liquidació i elevar la proposta d’acord al Consell Social.

Atès el marc actual d’excepcionalitat i de suspensió de l’activitat presencial a la UAB, per indicació del President del Consell Social i d’acord amb els presidents de les comissions del Consell, les reunions del Consell Social del mes de març de 2020 previstes no es duen a terme i sols es tractaran els assumptes de caràcter urgent en sessions a distància, amb l’objectiu de garantir que l’adopció dels acords que són imprescindibles no quedin paralitzats.

Vist que l’article 32 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social estableix que correspon a la Comissió Permanent acordar aquells assumptes respecte als quals el Ple tingui la competència d’aprovació i que, pel caràcter d’urgència, s’hagin de resoldre entre sessions plenàries.

Vist que els assumptes que es tracten en la Comissió Permanent de 23 de març de 2020 són de competència de l’esmentada comissió d’acord amb el que estableix l’article 32 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social.

Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,

S’acorda (Acord CP 05/2020)

1) Acceptar la part del patrimoni romanent resultant de la realització dels béns de la Fundació Institut Català de Ciències del Clima (IC3) en liquidació, constituïda pels béns d’immobilitzat, per un import de 388.487,00 euros, detallats en el document 1, condicionada a l’autorització per part del Protectorat de fundacions d’aquesta operació.

2) Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquest acord.

3) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

 


 6. Aprovació, si escau, de l’acta de sessió de la Comissió Permanent del Consell Social de la UAB reunida el dia 23 de maç de 2020

S'acorda (Acord CP 06/2020)

Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Permanent del Consell Social de la UAB reunida el dia 23 de març de 2020.