Docència virtual

cv

Per a facilitar el treball des de fora de la Universitat hem organitzat les diferents eines i serveis disponibles, que permeten realitzar les tasques habituals, per a cadascun dels col·lectius de la comunitat universitària (Estudiants i PDI).

Posem a disposició del professorat i l'alumnat les eines per tal de facilitar la docència virtual durant el període d'aturada de l'activitat lectiva presencial:


Oportunitats

Centrat en la pedagogia, no en la plataforma: els atributs de la classe física no garanteixen que sigui efectiva. Inverteix temps en pensar com utilitzar les noves tecnologies i el temps de dedicació a cadascuna. Pensa com han de ser les estratègies que trasllades a la docència virtual, que noves perspectives vols incorporar.

Aprofita les característiques de la interactivitat: cada tecnologia ens pot facilitar noves modalitats d’aprenentatge. A més, molts estudiants són nadius digitals i estan més acostumats a les tecnologies remotes. Aprofita aquests avantatges i aplica’ls a la docència virtual.

Aquesta és una oportunitat per innovar: l’entorn virtual ens obre noves modalitats d’ensenyament i per aprofitar aquesta dificultat a la que ens enfrontem per experimentar nous mètodes i eines d’aprenentatge.