Prioritats de la candidata

LES PRIORITATS DE LA CANDIDATURA DE MARGA ARBOIX

Liderar i promoure un consens sobre l’estructura dels estudis.

Lluitar per uns preus públics que garanteixin l’accés de tots els ciutadans als estudis universitaris.

Exigir a l’administració que acompleixi amb els seus compromisos de finançament amb la universitat i que assumeixi les implicacions econòmiques de les seves decisions.

Desenvolupar una gestió econòmicaeficient, equitativa, transparent i al servei de la comunitat universitària.

Definir un model de distribució del pressupost de funcionament consensuat amb centres i departaments.

Respectar l’estructura de centres, departaments i instituts establerta en els estatuts, assegurant-los el suport administratiu i tècnic.
Garantir la qualitat dels graus i màsters que s’imparteixin.

Dur a terme una anàlisi exhaustiva del mapa de les titulacions de la UAB que reforci i consolidi el nostre actual model. Endegar un procés d’articulació de titulacions de grau i de postgrau que sigui sostenible en el futur.

Garantir que no s’endegarà cap canvi en les actuals estructures dels graus i màsters sense el consens de centres, departaments i l’alumnat. I sense la garantia de que el preu del crèdit públic serà el mateix a tots els nivells.

Fomentar la participació activa de l’alumnat a tots els òrgans de govern.

• Reforçar la política de beques per l’alumnat garantint que cap alumne hagi d’abandonar els estudis per raons econòmiques.

• Estructurar, amb el màxim consens, les plantilles dels departaments d’acord a les seves necessitats i especificitats.

• Recuperar el model de carrera acadèmica aprovat pels òrgans de govern de la UAB l’any 2006, adaptant-ho a les condicions actuals.

• Solucionar la situació del PDI que es troba en condicions laborals precàries i lluitar per l’estabilització del personal interí funcionari i laboral.

• Solucionar la situació del PAS que es troba en condicions laborals precàries i lluitar per l’estabilització del personal interí i laboral.

• Impulsar la promoció professional del personal acadèmic i del personal d’administració i serveis.

• Potenciar la negociació col·lectiva amb els agents socials.

• Regularitzar els llocs de treball de caràcter estructural ocupats actualment per personal de capítol VI d’acord amb els agents socials.

• Actualitzar la RLT del PAS, a partir d’una anàlisi consensuada de les necessitats de centres, departaments, instituts i serveis centrals amb la participació dels agents socials.

• Simplificar el procediments de gestió de la recerca i transferència de coneixement a la UAB per ajudar als investigadors a desenvolupar les seves tasques amb eficiència i crear una estructura transversal de reforç a la innovació i recerca internacionals.

• Incentivar amb accions específiques l’increment de la transferència en els àmbits on hi ha menys tradició.

• Respectar i fer respectar els acords institucionals dels diferents òrgans de govern de la UAB.

• Potenciar l’Escola de Postgrau i Formació Continuada com a centre àgil i eficient en la gestió dels postgraus, màsters propis i formació continuada.

• Incrementar la mobilitat nacional i internacional in and out dels tres col·lectius: docents, estudiants i personal d’administració i serveis.

• Promoure la cooperació, el desenvolupament i la transferència del coneixement en el context internacional.

• Impulsar la participació i comunicació en l’estratègia d’internacionalització, tenint en compte les propostes de centres i departaments.

Descarrega el pdf aquí.