Les persones: tothom importa!

 

La nostra universitat és una institució apreciada socialment, amb prestigi docent i molt ben considerada científicament. Aquesta percepció externa de la UAB tan sols pot ser completa si va acompanyada de la mateixa percepció de portes endins, per ajudar a generar un sentiment de pertinença necessari, només assolible quan és compartit pel conjunt de les persones que treballem a la UAB i per l’alumnat. 

La societat valora molt positivament la resposta correcta i puntual de les institucions a tot allò que forma part de la vida col·lectiva; hi ha molts exemples que serveixen per il·lustrar aquesta afirmació, i segurament la crisi sanitària que estem patint i de la qual tot just estem començant a sortir és el més proper. Per tenir els músculs necessaris per poder respondre adequadament a reptes d’interès públic i per poder-ho fer amb professionalitat, honestedat i transparència, cal cohesió interna. La base d’aquesta cohesió és una bona organització. 

Les missions de la universitat són prou conegudes: oferir una educació superior de primer nivell; dur a terme una recerca de qualitat amb capacitat de transferència; liderar la creativitat i la innovació; exercir la responsabilitat social; i, en el cas de la UAB, explotar i engrandir les possibilitats que ens ofereix el nostre model de campus. Aquestes fites no són inconnexes. Cal considerar totes les àrees, tots el vicerectorats, com parts d‘un tot orgànic interconnectat amb plena autonomia en la gestió i amb plena responsabilitat col·lectiva en la rendició de comptes. 

Hem d’assolir un model de funcionament àgil, ben comunicat, amb un accés ràpid i fàcil a les dades, que ha de gaudir d’ampla visibilitat i ha de ser dinàmic. Aquesta és una fita generalment interpretada com un increment de l’exigència; hem de reconduir aquest concepte perquè sigui entès com la conseqüència d’una organització ben trenada, fluïda i adaptable.  

Avancem ràpidament cap a temps nous en què la docència, la recerca i, en definitiva, tota la tasca que durem a terme serà cada vegada més dual, deslocalitzada i en xarxa. La nostra organització ha d’assumir aquest principi sense dilació i créixer digitalment en l’administració dual i electrònica per fer-ho possible. 

 

OBJECTIUS

Ens proposem millorar l’eficiència en el funcionament, en les eines de comunicació i en la integració de les dades a la UAB, entenent-ho com la voluntat de consolidar la nostra universitat com una xarxa col·laborativa, cohesionada i adaptable. 

Volem enfortir el sentiment de pertinença perquè cada talent i cada capacitat tingui el seu destí adient, i cada exigència de gestió, de docència i de recerca trobi l’adscripció ideal. 

Volem repensar les nostres estructures organitzatives per una raó de fons i una altra d’urgència. En primer lloc, perquè tota organització complexa necessita canvis i millores que permetin mantenir un dinamisme constant malgrat un volum i una complexitat creixents. Addicionalment, estem comprovant que ens cal preveure respostes a situacions canviants i inesperades i dotar-nos, previsorament, d’una capacitat d’adaptació suficient, sempre amb la perspectiva de respectar, enfortir i consolidar plantilles.

Impulsarem, per tant, el canvi tecnològic per millorar l’administració tant per als responsables com per a les persones usuàries. Volem fer senzill i quotidià per a totes les persones el que és, de fet, un engranatge complex.

Hem de mantenir i traduir a les noves realitats l’esperit del projecte UAB-CEI de l’any 2009: una aposta pel coneixement i la innovació. Cal que aquesta aposta que ens ha conduït a l’Esfera UAB-CEI i que ha estat fonamentada en una robustesa organitzativa sigui mantinguda i renovada, car l’impuls vers l’excel·lència recomença cada dia. 

Tots els objectius es fonamenten en un punt de partida bàsic: el de (re)conèixer el nostre àmbit i diagnosticar les necessitats. Per fer-ho, és imprescindible recollir les opinions, les demandes i les propostes de tots els col·lectius. 

 
PROPOSTES

+ Implementar la completa digitalització de la gestió i administració de la UAB en estret contacte amb el Comissionat de Tecnologies de la Informació i la Comunicació. L’administració electrònica ha de ser una realitat en tots els nivells. 

+ Optimitzar els processos (de recerca, docència, gestió acadèmica i administrativa, laboral...) per assegurar la traçabilitat de totes les tasques i garantir la transparència de la gestió mitjançant una agilització dels circuits d’informació.

+ Incorporar el treball a distància com un element addicional de la tasca universitària, en les vessants docent i administrativa. Transformar l’experiència que estem vivint en coneixement per extreure’n maneres millors i més eficients de dur a terme la nostra funció.

+ Gestionar de manera integrada el personal de la UAB. Ens cal una Vicegerència de Persones per dur a terme una planificació correcta i una adaptació òptima a les circumstàncies canviants. Hem de ser capaços de consolidar una relació de llocs de treball actualitzada, proporcionada, transparent i dinàmica. 

+ Promoure plans de formació per al PDI i per al PAS. En el futur immediat hi ha d’haver un increment en la renovació de les plantilles. Aquesta fita de futur immediat, el camí cap a una educació dual, la integració de la perspectiva de gènere i una gestió moderna exigeixen una formació contínua d’alt nivell.

+ Repensar l’administració partint de la voluminosa tasca feta en mandants anteriors, aprofitant allò que genera consens i amb voluntat de millora.

+ Incloure, en les accions destinades a una millora dels processos i circuits de gestió i d’informació, els mecanismes necessaris d’adaptació i resposta a situacions urgents o inesperades, amb l’objectiu dual de preveure futures eventualitats i de preparar-nos per a un futur en què caldrà redefinir els mecanismes clàssics de docència i gestió.

+ Vetllar pel compliment del Pla estratègic, acotant els terminis de 2020-2024, de manera coordinada i gestionant els fluxos d’informació amb la resta de vicerectorats.

 

Les persones són el millor actiu de la Universitat Autònoma de Barcelona. La nostra universitat no hauria arribat als llocs que ocupa en el sistema universitari català, espanyol i internacional sense l’esforç i el compromís de la seva gent al llarg dels més de cinquanta anys de trajectòria, especialment en situacions tan difícils com la que estem vivint aquest 2020. El personal acadèmic de la UAB ha estat clau en aquesta història d’èxit. 

Des de ja fa massa anys, però, les polítiques econòmiques i de personal seguides per les administracions públiques en relació amb les universitats han produït un deteriorament considerable de les plantilles de personal docent i investigador, que han envellit de manera galopant sense que es garantís el relleu generacional necessari. Al mateix temps, tot i els esforços que ha fet la institució per minimitzar els danys, aquestes polítiques han desestructurat les plantilles dels departaments i instituts propis, hi han introduït força precarietat, han dificultat el desenvolupament adequat de les carreres professionals, no han permès en ocasions de retenir tot el talent que hem sigut capaços de generar, ni tampoc de captar tot el que ens podia arribar de fora. Caldrà treballar intensament, en el marc pressupostari que tinguem, per invertir una vegada per totes aquestes tendències. 

Accions com ara millorar les condicions laborals del PDI, retenir el talent tot oferint vies per a l’estabilització professional, impulsar la carrera professional del professorat més jove, afavorir la promoció del professorat sènior, impulsar polítiques actives per anar tancant les bretxes de gènere i trencar els sostres de vidre que encara existeixen en les carreres de professores i investigadores, entre d’altres en una línia similar, han d’estructurar les polítiques de personal acadèmic en els quatre anys vinents. 

La UAB és una universitat oberta al món i atenta a les novetats científiques i a les noves tendències educatives. Aquest tret s’ha de potenciar encara més. Hem d’aconseguir que el millor personal docent i investigador vulgui treballar a la nostra universitat, que ha de consolidar-se com a centre de referència internacional. Per aconseguir-ho ens caldrà potenciar programes de captació de talent, alguns de ja existents i que s’hauran d’enfortir i d’altres que caldrà pensar de zero i posar en marxa amb decisió i esmerçant-hi tots els recursos que puguem aplegar. 

Els instituts propis són un element molt important de la UAB. Cal millorar-ne la integració en el funcionament de la Universitat i això implica, entre altres coses, plantejar-se les vies que possibilitin anar consolidant el personal investigador que no forma part del professorat de departaments de la UAB. 

No podem ignorar que la pandèmia de COVID-19 tindrà uns efectes econòmics que s’afegiran a l’impacte que ja està tenint sobre la vida i la salut de les persones. Seríem molt ingenus si no comptéssim que aquests efectes econòmics es deixaran sentir també sobre el finançament de les universitats. És possible que això impliqui noves dificultats per impulsar les polítiques de PDI que proposem. Haurem de mantenir, però, una pressió constant sobre els responsables polítics per tal que es destinin a les universitats, i molt específicament al seu capítol 1, els recursos que necessitem i, arribat el cas, caldrà decidir quines actuacions prioritzem.

 

OBJECTIUS

Cal aturar al més aviat possible l’envelliment de les plantilles mitjançant la incorporació de professorat jove a través del programa de professorat lector, tant del Serra Húnter com del programa propi de la UAB, i amb la incorporació i posterior estabilització de personal investigador de programes d’excel·lència, com ara el Ramón y Cajal, el Beatriz Galindo o el Marie Curie, que hagi obtingut el certificat I3.

A la UAB hi ha moltes persones en posicions professionals encara no consolidades i que ja han acreditat una trajectòria brillant, i les volem retenir mitjançant convocatòries internes competitives. Al mateix temps, potenciarem els programes que ja funcionen de captació de talent, i en crearem de nous. Igualment, volem plantejar vies que permetin al personal investigador dels instituts propis assolir l’estabilització, ja sigui a través d’algunes de les figures d’investigador o investigadora que preveu la Llei de la ciència i el conveni col·lectiu de les universitats catalanes, ja sigui mitjançant la seva incorporació com a professorat als departaments de la UAB.

Hem de tenir un model de carrera acadèmica del PDI que estableixi molt clarament les regles del joc tant en l’entrada com en el desenvolupament professional, mitjançant un sistema de tenure track. Aquest model de carrera acadèmica ha de garantir, dins de les disponibilitats pressupostàries, però tot evitant llargues esperes, la promoció a càtedra tant de cossos docents com de personal laboral.

Un dels efectes de la crisi econòmica passada i de les polítiques seguides per les administracions ha estat l’increment de la precarietat laboral. A la Universitat, això s’ha traduït en un increment desproporcionat de l’ús de la figura del professorat associat. Ens proposem, en negociació amb el Comitè d’Empresa del PDI Laboral, abordar la situació d’aquest col·lectiu a la UAB per continuar millorant-ne les condicions laborals, sense perdre de vista els canvis que es puguin derivar de l’aprovació d’un nou Estatut del PDI laboral.

Des de fa anys, la UAB ha apostat per formes modernes i avançades de reconeixement de l’activitat acadèmica del professorat. Després de tres cursos d’aplicació del Model de dedicació acadèmica (MDA) vigent, procedirem a avaluar-ne els resultats i a introduir-hi els canvis que siguin necessaris; així mateix, i si escau, caldrà adaptar-lo a la nova situació que s’ha derivat de l’impacte de la pandèmia de COVID-19 sobre les diverses activitats del PDI i, molt especialment, a la docència.

L’activitat del PDI es regula mitjançant un conjunt molt variat de normatives que periòdicament convé actualitzar i adequar als nous temps. És hora de donar un nou impuls a les polítiques d’acció afirmativa i d’incloure en tots els àmbits de la vida acadèmica la perspectiva de gènere i les propostes inclusives.

 

PROPOSTES

+ Potenciar, i revisar si cal, el programa de professorat lector, que ha de ser el programa prioritari del Vicerectorat de Personal Acadèmic. Convocar un mínim de 35-40 places de professorat lector cada any.

+ Mantenir i potenciar, en la mesura que ho permetin els recursos, el programa de retenció de talent per via de mèrits especialment rellevants. Convocar cada any un mínim de 10 places de professorat agregat i/o titular per aquesta via. 

+ Mantenir i potenciar el programa de captació de talent amb la incorporació de persones guanyadores d’una ERC Grant. Apostar per programes com el Ramón y Cajal i el Beatriz Galindo, entre d’altres de similar exigència. Posar en marxa un programa que permeti la incorporació directa de professorat d’inqüestionable prestigi internacional que pugui representar un salt qualitatiu per a la recerca en àmbits que necessitin especialment un reforç en aquest camp. 

+ Avaluar el funcionament i els resultats dels models existents de promoció a càtedra. Disposar d’un model revisat i millorat, si el temps disponible ho permet, per a la convocatòria de càtedres de 2021. 

+ Estudiar la utilització de figures d’investigador permanent per a l’estabilització de personal investigador dels instituts propis. Fomentar la incorporació als departaments del personal investigador Ramón y Cajal (i d’altre personal investigador que pugui obtenir el certificat I3) que treballa als instituts. 

+ Donar l’oportunitat d’accedir a places de professorat permanent al professorat associat amb acreditació de recerca i/o de TU mitjançant la via de priorització de places permanents per mèrits rellevants. Negociar amb el Comitè d’Empresa del PDI Laboral mesures que permetin continuar millorant les condicions laborals del professorat associat. Tenir un paper proactiu i de lideratge en la mesa negociadora de les universitats catalanes amb els sindicats del PDI per abordar la situació del professorat associat a les universitats públiques. 

+ Revisar l’actual model de carrera acadèmica de la UAB per adequar-lo a les circumstàncies actuals (molt diferents de les de fa més d’una dècada, quan es va aprovar) i, sobretot, per incorporar-hi les novetats del nou Estatut del PDI, que molt probablement s’aprovarà en els mesos vinents. Establir clarament la forma i els requisits del tenure track a la UAB. 

+ Avaluar el funcionament del Model de dedicació acadèmica vigent després de tres cursos acadèmics d’aplicació. Detectar-hi les deficiències i corregir-les. Incorporar-hi les novetats derivades de la importància que pot adquirir en el futur la docència virtual. Revisar el reconeixement de la transferència al Model de dedicació acadèmica en vista de l’experiència de la primera convocatòria dels trams de transferència que ha fet la CNEAI. Defensar davant la Secretaria d’Universitats l’extensió al personal laboral de les convocatòries de trams de transferència.

+ Aprovar un nou Reglament de personal acadèmic sobre la base d’una revisió i actualització a fons del reglament actual, eliminant-ne reiteracions i incorporant-hi qüestions disperses en diferents documents i normatives. 

+ Revisar totes les normatives de professorat incorporant-hi la perspectiva de gènere i les disposicions del IV Pla d’acció per a la igualtat de gènere de la UAB. Molts dels programes vigents del VRPA ja preveuen algun tipus de mesures en aquest sentit, però cal impulsar-ne de noves, com ara: (I) un permís semestral de reforç de la recerca per a les professores que hagin estat mares; (II) la introducció al Model de dedicació acadèmica del criteri de naixement/adopció d’un fill o filla per considerar un tram de recerca viu (en la línia del que ha fet l’ANECA recentment), etc. 

+ Col·laborar amb el vicerectorat encarregat de la política de formació en l’elaboració d’un pla integral de formació del PDI en matèries com ara la innovació docent, les tasques de gestió, la seguretat laboral, etc., tot definint els continguts que haurà de tenir i els col·lectius als quals cada paquet formatiu ha d’anar dirigit. 

+ Recuperar el programa de sabàtics orientats a fer estades de recerca a altres universitats (preferentment a l’estranger). Tot i ser una mesura que considerem molt important, cal reconèixer que només es podrà posar en marxa si millora substancialment el finançament de la UAB, i més concretament del capítol 1.

+ Prioritzar la cerca d’acords amb les organitzacions de representació sindical del PDI, tot potenciant les meses negociadores amb la Junta del Personal Docent i Investigador, i amb el Comitè d’Empresa del PDI Laboral.

 

L’alumnat és la raó de ser de la Universitat. Representa el futur del país i per això cal preparar-lo per al seu avenir professional i contribuir al seu desenvolupament integral garantint la igualtat d’oportunitats. El seu pas pel campus s’ha de convertir en una experiència transformadora, tant en l’aspecte acadèmic com en el personal.

La principal finalitat dels estudis universitaris és preparar persones que tinguin una formació integral que puguin desenvolupar en el seu futur personal i laboral. En un món en constant evolució, les persones s’hauran d’adaptar a noves tasques, noves tecnologies i noves maneres de treballar al llarg de la vida professional.

La Universitat té una funció social i necessàriament ha de contribuir a una societat més justa amb les persones amb menys oportunitats. En aquest sentit, és imprescindible potenciar al màxim la Fundació Autònoma Solidària, entitat que és un element bàsic de la comunitat universitària, que fa tasques solidàries i alhora contribueix a formar persones actives i crítiques que puguin esdevenir agents clau en la transformació social.

La transformació del mercat laboral farà més necessari que mai que les persones adquireixin un esperit innovador per poder detectar oportunitats i crear valor o simplement per afrontar l’escenari que els toqui viure. És per això que, seguint les recomanacions dels Objectius de desenvolupament sostenible (ODS), pensem que la competència emprenedora s’ha d’incloure en tots els nivells educatius i tots els àmbits de coneixement.

L’emprenedoria va més enllà de la creació de valor econòmic (emprenedoria social, intraprenedoria...) i la volem promoure per afavorir els segments de la societat que han tingut més dificultat per accedir al mercat de treball, com les dones o les persones amb rendes molt baixes.

Volem que l’alumnat participi activament en la presa de decisions i en els òrgans de govern dels centres i de la Universitat. A més ha de ser un element actiu en el desenvolupament de la vida universitària com a eix vertebrador de la vida del campus.

Finalment, volem fer de la igualtat efectiva d’oportunitats una de les prioritats de la UAB, tant pel que fa a qüestions de gènere com pel que fa a les necessitats educatives específiques o a l’origen social.

 

OBJECTIUS

Hem de garantir l’accessibilitat al campus en totes les seves dimensions, de manera que tot l’alumnat, independentment de les seva situació econòmica, de les seves capacitats o de les seves necessitats educatives, pugui moure’s lliurement pel campus i tingui accés a la informació i a l’aprenentatge en igualtat de condicions. Impulsarem el disseny universal d’aprenentatge perquè tant les metodologies docents com els materials d’aprenentatge esdevinguin accessibles per a tothom, independentment de les pròpies capacitats o maneres d’aprendre.

La igualtat d’oportunitats també passa per garantir la igualtat de totes les persones independentment del seu gènere o la seva orientació sexual. En aquest sentit, amb la col·laboració de l’Observatori per a la Igualtat, aprofundirem en la promoció de la perspectiva de gènere i en la prevenció del sexisme i l’assetjament per raó de gènere a les aules.

Hem de potenciar l’ocupabilitat i la competència emprenedora de l’alumnat, de manera que la UAB es pugui considerar una universitat emprenedora. La nostra universitat ja té el Parc de Recerca, dirigit a PDI i estudiants de tercer cicle, i el Servei d’Ocupabilitat i UAB Emprèn, dirigits a estudiants de grau. Ara volem apropar encara més el Servei d’Ocupabilitat i UAB Emprèn a les facultats per aconseguir desenvolupar l’esperit emprenedor en tot l’alumnat.

Volem garantir que l’alumnat en situació de risc d’exclusió social tingui l’empara de la Universitat mitjançant les beques del Programa Finestreta i altres iniciatives que es concreten en programes de cooperació amb persones d’entorns amb risc de caràcter social. Ningú ha de quedar fora del sistema, volem mantenir i incrementar polítiques per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques o d’origen social divers.

 

PROPOSTES

+ Garantir ajuts a l’estudi per a l’alumnat que no pugui continuar els estudis a causa d’una situació d’emergència derivada de l’empitjorament de la seva situació econòmica, social o familiar.

+ Donar continuïtat a la participació de l’alumnat en la vida sociocultural universitària i en els òrgans de representació de la Universitat.

+ Donar suport al servei PIUNE, element clau en la integració de les persones amb diversitat funcional, per garantir la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat.

+ Revisar la normativa acadèmica per atendre l’alumnat vulnerable.

+ Identificar i incorporar al mapa de competències de cada àmbit de coneixement de la UAB les relatives a l’ocupabilitat i l’emprenedoria per donar resposta a les necessitats socials.

+ Implementar un programa de formació per a l’ocupabilitat i l’emprenedoria de tot l’alumnat. Ampliar l’oferta formativa transversal per a l’ocupabilitat i l’emprenedoria a totes les facultats i els sistemes d’avaluació orientats a la millora d’aquestes competències.

+ Continuar promovent l’aprenentatge servei mitjançant la col·laboració amb entitats del nostre entorn.

+ Garantir l’accessibilitat del campus virtual i el web de la UAB perquè tothom pugui accedir a la informació en igualtat de condicions.

+ Garantir la implementació i seguiment del II Pla d’acció sobre discapacitat i inclusió de la UAB.