La Secretaria General

Secretaria General i polítiques d'igualtat i compromís social

 

La Secretaria General acollirà les polítiques d'igualtat i compromís social

La Secretaria General (SG) es regula en els Estatuts de la UAB i li corresponen responsabilitats sobre els serveis i la custòdia de documents detallats en el web institucional. Entenem, però, que en el context actual la UAB necessita més que mai destinar tots els seus recursos, inclosa la SG i els serveis que en depenen, a l’assoliment dels reptes que exigeixen una coordinació i un impuls transversal, eficient i transformador. Ens cal seguir potenciant la qualitat i l’excel·lència en la docència, la recerca i la transferència i, alhora, solucions sostenibles i digitals, que tinguin en compte les desigualtats socials, les necessitats mediambientals i les transformacions institucionals que calguin per assolir aquest equilibri gens senzill.  

L’horitzó està definit en els valors de la UAB i en els eixos de treball acordats per al compliment dels objectius del nostre Pla estratègic i el IV Pla d’acció per a la igualtat de gènere de la UAB, inspirats en els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i l’Agenda 2030 de les Nacions Unides que els desenvolupa. La crisi actual ens obliga a replantejar-nos opcions, a establir prioritats i, entre aquestes opcions, les persones ocupen un lloc central. Per aquest motiu, aquesta candidatura planteja un model de SG articulat en dos grans eixos. 

D’una banda, la nostra proposta és potenciar les responsabilitats que legalment i estatutàriament corresponen a la SG, fomentant les tasques de coordinació, impuls i reorientació cap a les imposicions legals actuals de les administracions universitàries públiques (portal de transparència, protecció de dades personals, digitalització, igualtat, responsabilitat social universitària) i els reptes de l’equip de govern en els diferents àmbits relacionats amb aquests requeriments legals. Si en el decurs d’aquests cinquanta anys, la UAB ha establert els mitjans i compleix aquestes obligacions normatives, entenem que el repte necessari consisteix ara a coordinar les diferents iniciatives per tal de potenciar encara més l’estratègia pròpia de la UAB i el seu lideratge entre les diferents universitats. 

D’altra banda, la nostra candidatura proposa assignar a la Secretaria General la responsabilitat de les polítiques d’igualtat, d’inclusió i de responsabilitat social universitària. Entenem que des de la Secretaria General serà possible fer un pas endavant en el desenvolupament d’aquestes polítiques, ja existents a la UAB. El valor afegit d’aquesta opció és impregnar amb aquestes polítiques o, en altres paraules, introduir la perspectiva de gènere, d’inclusió i de compromís social tant en les estructures, transformant-les si cal i és possible, com en la resta d’àmbits materials d’actuació de la UAB, amb afectació de tots els col·lectius: alumnat, PAS i PDI. 

 

OBJECTIUS

Fomentar la cultura de la gestió del coneixement en l’àmbit organitzatiu de la institució, és a dir, identificar, desenvolupar i compartir les bones pràctiques existents en la institució per millorar-ne el funcionament

Potenciar els instruments per a una aliança entre solucions sostenibles i digitals que permetin fer front als reptes de la UAB i, en concret, a les desigualtats socials i mediambientals que el context actual planteja. 

Introduir la perspectiva d’igualtat i d’inclusió en les estructures i en els àmbits d’actuació materials de la UAB, d’acord amb IV Pla d’acció per a la igualtat de gènere de la UAB. 

Fomentar la responsabilitat social universitària d’acord amb els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS), l’Agenda 2030, els valors de la UAB i el Pla estratègic de la UAB, i promoure que la UAB esdevingui un referent en la generació de valor social. 

Impulsar la digitalització, amb plena garantia dels drets, d’acord amb la legislació vigent. 

Potenciar les tasques de coordinació orientades a l’assoliment dels objectius del Pla estratègic de la UAB, en col·laboració i al servei dels diferents vicerectorats. 

Desenvolupar un model de SG a disposició de les necessitats de les facultats i dels departaments, fomentant la gestió del coneixement organitzatiu i incloent el coneixement tàcit existent a la UAB en relació amb: 

  • les obligacions legals (transparència, protecció dades, digitalització, qualitat);
  • els requeriments relacionats amb la documentació (custòdia, publicitat);
  • el funcionament dels seus òrgans de govern (adopció d’actes, acords, entre d’altres). 

 

PROPOSTES

Promoure un sistema de gestió del coneixement organitzatiu, per posar en valor les bones pràctiques existents dins l’organització i millorar-ne l’eficiència, transparència i qualitat. Coordinar la figura del secretari o secretària general amb les facultats i els departaments, donant suport a les funcions dels diferents secretariats, garantint el compliment dels requeriments legals i respectant l’heterogeneïtat de les persones.

+ Desenvolupar les polítiques d’igualtat des d’una triple vessant: transversalitat (amb la voluntat política d’introduir la perspectiva de gènere en tota la comunitat de la UAB), transformació (avançant cap al canvi estructural en les relacions de gènere per erradicar desigualtats en l’accés als estudis, la promoció laboral i la segregació) i governança (coordinant les estructures i garantint que la presa de decisions i la rendició de comptes permetin superar l’escletxa entre la igualtat formal i la igualtat real).

 + Impulsar el compromís social de la UAB i donar-hi visibilitat, coordinant la responsabilitat social universitària (RSU) des d’una perspectiva transversal (alumnat, PDI, PAS), i desenvolupant una cultura de bones pràctiques que permeti complir el Pla estratègic de la UAB quan estableix que hem d’«esdevenir un referent en responsabilitat social universitària». 

+ Potenciar el portal de transparència i la seu electrònica impulsant l’administració digital i garantint-ne la simplificació, l’eficiència i l’agilitat amb el compliment ple de les garanties legals.  

Reforçar un model de governança eficient que garanteixi que davant de qualsevol canvi de les estructures de la UAB es tinguin en compte les garanties legals i normatives necessàries en els termes de transparència, igualtat, inclusió, protecció de dades i qualitat. 

+ Fomentar la protecció de dades en la comunitat de la UAB i potenciar el nivell d’expertesa de PDI i PAS en protecció de dades, dissenyant una política activa, garantista i responsable que permeti fer front als reptes de digitalització i potenciar l’entorn virtual en la docència, en la recerca i la gestió.