La recerca: una aposta de futur

La recerca: una aposta de futur

 

La recerca, la transferència i la innovació són al cor de l’estratègia de futur de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un futur que passa per mantenir i potenciar el seu prestigi com a universitat de referència en l’àmbit de la recerca, i aportar una gran dosi de creativitat, oferint eines i respostes als reptes d’un món i d’un societat canviants. Un futur que hem de construir des d’una visió responsable, sostenible i integradora. En aquest moment, la UAB es consolida, gràcies a la seva qualitat docent i a la seva recerca de projecció, entre les 200 millors universitats del món i com un dels primers campus d’excel·lència internacional a l’Estat. 

La recerca a la Universitat s’enfronta, però, a importants reptes derivats de la disminució dels recursos públics. La principal causa són els canvis del model de finançament universitari, que obligaran a explorar i potenciar altres fonts d’ingressos. Algunes dades del 2019, com ara el nombre de projectes nacionals (> 300) i internacionals (> 60), d’ERC Grants a la UAB i a l’Esfera UAB (20), de convenis de recerca (> 500), de patents europees (19) o d’empreses derivades o spin-off (4), ens fan pensar que estem en el bon camí.Aquestes dades, de forma relativa i normalitzada, ens col·loquen entre les tres millors universitats de l’Estat. Per tant, la docència i la recerca fonamental de qualitat àmpliament reconeguda són les bases per a les nostres actuacions futures. 

La recerca ens fa singulars com a universitat i ens permet que en el futur la UAB continuï sent única i especial. Volem construir una universitat amb una identitat pròpia basada en l’estructura multidisciplinària del nostre campus i esfera, que permet tenir expectatives molt altes sobre el futur. Les diferents branques de coneixement que té la UAB, els potents grups de recerca i les iniciatives joves han de permetre vigoritzar encara més les diferents activitats de recerca que ens han impulsat fins ara. Hem d’actuar per estimular-les i enfortir-les donant suport al nostre personal investigador. En els últims anys la UAB ha estat pionera en l’aplicació de polítiques de retenció i captació de talent: una gran iniciativa per assolir l’excel·lència. La internacionalització ens identifica de la mateixa manera que la nostra relació amb l’entorn més proper, perquè és l’entorn en què treballem i amb el qual volem créixer. I tot i que els recursos públics minven, no podem deixar de mirar cap al nostre entorn social i econòmic com a motor per a la recerca i la transferència de coneixement en molts àmbits en els quals nosaltres, com a institució, ens hem de posicionar. Així doncs, volem aconseguir un compromís de la UAB per a la internacionalització, que mantingui i promocioni el territori i reforci la relació amb el teixit productiu i social i el tercer sector.

Estem al servei de la societat i, en aquest sentit, la transferència de coneixement i de tecnologia, així com la innovació, són eixos fonamentals que ens apropen a la societat i ens permeten donar respostes a les seves necessitats. Tots els indicadors mostren que les societats més innovadores tenen un nivell de benestar més elevat.

La recerca bàsica, la transferència i la innovació han d’anar unides, complementant-se i generant sinergies. En el Pla estratègic actual de la nostra institució, potenciar la transferència bidireccional entre Universitat i societat és un dels principals objectius. Durant els últims anys, s’han desenvolupat grans projectes, resultants de la col·laboració de més de cent grups, com ara la creació de comunitats de recerca estratègica (CORE) multidisciplinàries en camps com: ciutats intel·ligents i sostenibles, educació i ocupabilitat, patrimoni cultural i salut mental. La seva interrelació ha ajudat a augmentar la visibilitat i l’impacte social de la institució, obtenint projectes d’envergadura amb administracions locals i autonòmiques. L’existència de set UAB Open Labs per a la innovació digital i social consolida el rol de la Universitat en l’àmbit de la innovació. 

La nostra universitat té al voltant, i al campus mateix, una gran quantitat de centres de recerca autonòmics i estatals amb els quals interactua, però el nombre de col·laboracions amb aquests centres encara hauria d’augmentar. Entre aquests centres que formen l’Esfera UAB, hi ha el CSIC, instituts propis, centres CERCA, hospitals, etc., amb els quals la col·laboració ha de ser molt més estreta. L’aprovació aquest any del text refós de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació ha de facilitar aquest camí. 

D’altra banda, la UAB té un parc de recerca consolidat i que ha esdevingut centre de referència per a empreses i administracions de l’entorn. La generació i la coordinació del Hub B30 s’ha convertit en el vehicle per a la transferència i la innovació a la UAB assessorant en gestió i sol·licituds d’ajuts, creació de convenis, generació de premis, suport a l’emprenedoria, organització d’activitats de formació, sessions de treball, etc.

Per tal d’aconseguir una recerca d’excel·lència, és necessari que la Universitat doti el seu personal investigador d’uns serveis cientificotècnics de qualitat. Canvis en la gestió d’aquests serveis, com ara la creació d’una administració conjunta i d’un web unificat, n’han impulsat el bon funcionament. Tot i així, encara s’hauria d’aconseguir que tinguessin més visibilitat en el nostre entorn. D’altra banda, la manca de convocatòries d’infraestructures i els recursos reduïts de la Universitat han provocat que molts dels instruments dels quals disposen aquests serveis hagin quedat obsolets. Això és inacceptable per a una universitat capdavantera com la nostra, que vol donar el millor servei a la societat.  

La nostra candidatura considera que la recerca, la transferència i la innovació han d’anar de bracet per afrontar els reptes de la societat i, més concretament, del territori més proper, i és per això que presentem un únic document des dels dos vicerectorats implicats en aquests temes, el de Recerca i Transferència i el d’Innovació i de Projectes Estratègics. 

 

OBJECTIUS

La societat ens planteja reptes cada vegada més complexos i només podem respondre-hi amb la col·laboració d’un ampli conjunt de disciplines. La nostra institució hi ha de participar activament sumant forces d’entre les enormes capacitats que té per la seva composició multidisciplinària. El nostre objectiu és incrementar, millorar i enfortir aquesta col·laboració, creant sinergies, no només entre grups de la mateixa Universitat, sinó també amb els grups de l’Esfera UAB i els agents exteriors, fomentant la ciència ciutadana. 

Volem que la recerca de la UAB continuï augmentant de qualitat i sigui una recerca homologable amb les millors institucions internacionals. Per aquest motiu, hem d’evolucionar cap a un nou model de captació, retenció i dinamització de talent en els equips de PDI, un model en què el professorat i el personal investigador puguin adaptar la seva intensitat en recerca, al llarg de la carrera professional. Volem potenciar la creativitat i aprofitar les oportunitats que ens dona la nostra institució, i incrementar la captació de recursos no només nacionals sinó també internacionals.

En els últims anys, la UAB, a través del Parc de Recerca i la consolidació del Hub B30, s’ha apropat a les empreses i les administracions del territori assumint un paper coordinador, que en els pròxims anys s’ha d’intensificar per convertir-la en un centre de referència i connector entre la recerca i la societat. La transformació del coneixement en valor econòmic ha de ser una de les accions importants a emprendre per cofinançar la Universitat.

En temps de manca de finançament, tant per a la recerca com per a la creació d’infraestructures, l’aliança amb administracions, parcs tecnològics i el teixit productiu del territori ha de ser un dels nostres eixos directors. Posar-nos al seu servei, tant des del punt de vista de formació de postgrau dirigida al seu personal de suport, com de la preparació i la inserció de doctors amb el perfil adequat per al teixit empresarial que ens envolta, ha de ser el nostre pla director. Impulsar, encara més, els doctorats industrials, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, entre els nostres grups de recerca en tots els àmbits del coneixement serà una de les nostres estratègies. 

La UAB és un referent de recerca a escala estatal i internacional, i hem d’aconseguir ser-ho també en el camp de la innovació. D’aquesta manera, també s’impulsarà la transferència de la recerca fonamental per a la valorització dels coneixements i la creació de noves empreses. Actuar en la formació dels nostres estudiants, tant de grau, com de postgrau i doctorat, pot ser una primera via. D’altra banda, hem d’insistir a generar l’esperit emprenedor entre el personal investigador, que és el motor d’aquesta entitat. El reforç i la formació del personal de l’OTRI serà imprescindible. Finalment, una línia d’acció serà potenciar la recerca col·laborativa entre diferents disciplines i àmbits del campus i del territori.

Aconseguir renovar el parc d’instruments dels Serveis Cientificotècnics de la UAB és un altre dels nostres objectius. Volem promocionar aquests serveis i els laboratoris de prestació de serveis per donar resposta a les necessitats de la institució i del territori.

La UAB s’ha de convertir en un centre de referència per donar resposta a qualsevol repte del nostre territori, tant en el sector productiu com en l’Administració pública o el tercer sector.

 

PROPOSTES

+ Consolidar la institució com a centre de referència en recerca, transferència i innovació en el territori en totes les seves àrees de coneixement i amb totes les nostres eines. 

Augmentar el nombre de grups de recerca amb lideratge i els recursos de la institució a partir de la internacionalització, la transferència i la innovació. 

+ Abordar la recerca de manera diferenciada en funció dels àmbits i fomentar la integració de la perspectiva de gènere.

+ Afavorir sinergies entre personal investigador de la UAB i centres de l’Esfera generant unitats mixtes, amb l’impuls de l’OTRI.

+ Ampliar les xarxes de col·laboració amb centres de recerca d’excel·lència nacionals i internacionals amb el suport de l’administració de recerca. 

+ Fer créixer la recerca que doni resposta als reptes i als problemes socials, per tal de millorar la vida de la ciutadania i l’economia de l’entorn territorial.

+ Motivar el nostre personal investigador a participar en grans projectes multidisciplinaris i a liderar-los, basant-nos en indicadors objectius, però adaptats a cada àmbit de coneixement.

+ Detectar les oportunitats que aporten els equips de la Universitat a partir del mapa de persones expertes de la institució, i l’ús de noves tecnologies, per donar resposta a reptes de la societat.

+ Aprofitar els recursos disponibles de PAS per reconduir, amb formació i promoció, les seves aspiracions cap al suport de la recerca i transferència avançada, perquè acompanyin el personal investigador de ben a prop, tant en la preparació de grans projectes com en la gestió d’aquests.

+ Articular processos reforçats de captació d’informació del personal investigador amb talent, potenciant la incorporació de perfils que aportin heterogeneïtat i una contribució significativa.

+ Incrementar el nombre de comunitats de recerca estratègica (CORE) per abastar projectes més multidisciplinaris i transversals recollint iniciatives des de l’àmbit local a l’internacional, que permetin fer interaccionar les disciplines d’humanitats, socials i tecnològiques, com per exemple «Salut (one-health) i impacte social» i «Intel·ligència artificial i Impacte social».

+ Estructurar i vehicular la cooperació amb el teixit empresarial i social del territori a partir del Parc de Recerca UAB, entitat de referència del Hub B30.

+ Participar més activament en consorcis d’universitats internacionals (com ara l’ECIU), així com liderar la generació de plataformes (hubs) d’empreses europees i sud-americanes que promoguin projectes i convenis amb el nostre personal investigador.

+ Facilitar la innovació i la creació d’empreses del PDI amb el suport de personal de recerca i de gestió, premiant la seva proactivitat amb reconeixement per a la seva carrera professional i una gestió més àgil dels seus recursos econòmics.

+ Impulsar l’emprenedoria també durant el grau, el postgrau i el doctorat, amb formació dirigida, xerrades de persones innovadores i suport administratiu coordinat.

+Ampliar la capacitat de l’Oficina de Valorització i Patents per tal de donar un suport més especialitzat a totes les disciplines de la UAB emprant, si cal, recursos externs a la institució o pertanyents a l’Esfera UAB.

+ Orientar i desenvolupar la capacitat docent, a través de la transferència de coneixement i de tecnologia, cap al servei de la societat i de l’entorn empresarial; això es podria concretar amb la creació de graus i postgraus professionalitzadors dirigits a les demandes del territori.

+ Establir un bon model econòmic als Serveis Cientificotècnics que permeti la renovació gradual del seu parc d’aparells, promocionant-ne els serveis cap a l’exterior per aconseguir finançament addicional.

+ Reforçar els processos de qualitat i transparència en totes les activitats internes i promocionar la Unitat de Garantia de Qualitat entre les empreses fent cursos a demanda.