La projecció de la Universitat

 

La internacionalització i les relacions internacionals són característiques irrenunciables de les millors institucions d’educació superior, que disposen de nodrides xarxes de col·laboració internacional en matèria de docència, recerca, innovació i transferència de coneixement.

La UAB ja és coneguda i reconeguda internacionalment. Els resultats obtinguts als principals rànquings han mostrat aquesta posició capdavantera, resultat de l’esforç de tota la comunitat i de la qualitat de la feina que es fa al campus i en els projectes internacionals que desenvolupa la Universitat. De tota manera, cal seguir treballant per consolidar el reconeixement internacional com a universitat innovadora i de qualitat i alhora per incrementar les oportunitats que es deriven de les relacions internacionals. 

El període 2020-2023 estarà marcat per l’impacte de l’emergència global però, justament en aquest context, caldrà definir amb claredat l’estratègia internacional, que és un dels trets que ha de caracteritzar les universitats més reconegudes globalment.  

La internacionalització és un mitjà que permet incrementar les oportunitats de formació i desenvolupament de persones i comunitats, ampliar els marges, incrementar la diversitat i la riquesa de l’intercanvi i la col·laboració. Entesa d’aquesta manera, suposa un desafiament que cal afrontar amb estratègia i amb la participació de tots els col·lectius que configuren la nostra comunitat universitària.

Cal assenyalar que és tan important internacionalitzar la docència i la recerca, com internacionalitzar també els processos administratius i l’organització. Aquest procés cal fer-lo tenint una sensibilitat especial per a la gestió de la diversitat lingüística present al campus i als diferents estudis, i la protecció i promoció del català entre tota la comunitat. La internacionalització sempre ha de suposar un enriquiment global de la diversitat cultural i lingüística.

La participació en projectes internacionals és sempre una oportunitat, no només per contribuir amb el talent que la UAB ja té i visibilitzar-lo, sinó també per desenvolupar innovacions a partir de la interacció amb altres institucions. En el proper mandat, un projecte important pot esdevenir una d’aquestes oportunitats: la universitat europea (ECIU University) en què la UAB participa.

 

OBJECTIUS

Consolidar internacionalment la UAB com a universitat innovadora i de qualitat, a través d’un pla que articuli i potenciï l’activitat internacional i els esforços d’internacionalització de tots els agents de la nostra universitat.

Definir una estratègia de participació i de projecció internacional, que interpel·li l’alumnat, el personal acadèmic i el personal d’administració i serveis, i que permeti la vinculació d’altres agents del territori amb els quals la UAB col·labora habitualment. Aquesta estratègia haurà de combinar la xarxa de relacions del territori amb xarxes similars en altres contextos, principalment a Europa, però també a la resta de continents.

Desenvolupar el marc per a una educació internacional inclusiva. Aquesta perspectiva ha de permetre eliminar progressivament totes les barreres que dificultin la participació de qualsevol integrant de la nostra comunitat en les propostes d’educació internacional, tant des del punt de vista lingüístic com per raons de diferències culturals o dificultats econòmiques.

Concretar una estratègia d’internacionalització a casa que vetlli per una gestió adequada del plurilingüisme i per la protecció i promoció del català, i alhora permeti fer atractiva l’oferta formativa i la vida al campus per a la comunitat internacional. La internacionalització ha de caracteritzar també l’activitat de l’organització i administració universitària.

Incrementar i millorar la coordinació dels serveis institucionals de suport a la internacionalització, perquè la internacionalització és un procés complex en el qual ja estem immersos, que necessita el concurs de totes les persones i de tots els serveis de la comunitat.

Elaborar un nou pla de política lingüística. El disseny del Pla de llengües de 2021-2025 servirà per donar un nou impuls a la gestió del plurilingüisme que caracteritza el nostre campus. La UAB és un marc únic d’estudi i aprenentatge d’un nombre molt considerable de llengües i aquest patrimoni s’ha de gestionar amb cura perquè el domini de les llengües més habituals en el context internacional estigui en harmonia amb la promoció del català.

Delimitar el marc per a l’educació internacional sostenible. La internacionalització ha de ser un tret de la UAB, però atès que requereix dedicació de recursos humans i econòmics, dependrà de les prioritats de la Universitat, en cada moment, prioritzar i preservar els recursos per a aquelles accions que es considerin estratègiques per a la institució.

 

PROPOSTES

Potenciar la transversalitat de les relacions internacionals, per simplificar i unificar procediments i alhora maximitzar la capacitat estratègica per a les activitats internacionals.

+ Potenciar els chapters internacionals d’Alumni, que permetin incrementar la xarxa de persones que volen mantenir el vincle amb la UAB. Les xarxes d’alumni són motors per a la visibilització de la UAB al món i poden esdevenir també factors d’impuls de l’activitat internacional de la nostra universitat.

+ Actualitzar i desenvolupar una estratègia de comunicació disponible en línia. L’activitat internacional necessita una estratègia de comunicació potent, multilingüe, actualitzada i que estigui disponible en línia.

+ Maximitzar l’impacte de l’ECIU University a tot el campus per configurar en els propers tres anys una oportunitat única d’internacionalització consolidant les relacions amb onze universitats capdavanteres a Europa.

 

L’ECIU University és una oportunitat per innovar i per fer un salt qualitatiu important en matèria d’internacionalització, tant en docència com en recerca i transferència de coneixement 

  • Consolidar la mobilitat entre socis d’ECIU i el desenvolupament de programes estables per afavorir-la. 
  • Consolidar la xarxa de projectes d’ECIU University al campus. 
  • Liderar la implicació de la comunitat en el desenvolupament de projectes de referència internacionals. 

 

Desenvolupar el pla d’acció tutorial específic per a comunitats internacionals vulnerables i enllestir el protocol d’emergències internacionals per atendre adequadament col·lectius o persones en situació de vulnerabilitat i eliminar les circumstàncies que en dificulten l’activitat acadèmica o científica al campus.

+ Estudiar quins són els serveis del campus que fa servir l’alumnat internacional, més enllà de l’àmbit docent i acadèmic, i garantir que l’alumnat s’hi pugui adreçar en anglès.

Potenciar les guies docents trilingües tant per a futurs alumnes amb interès a fer estudis a la UAB com també per a agències finançadores que promouen la formació internacional a través de programes de beques i ajuts.

Incrementar els programes internacionals (dobles graus, mínorsfaculty-led programs) amb universitats sòcies estratègiques i consolidar l’estratègia de summer schools al campus.

+ Desenvolupar i coordinar l’oferta de dual career per a personal investigador internacional. Cal potenciar un servei integral que ajudi que la persona que s’incorpora a la nostra comunitat científica no s’hagi de preocupar de les múltiples gestions que cal fer per viure aquí.

+ Millorar els mecanismes i protocols de suport a les relacions internacionals institucionals i dissenyar un pla d’avaluació de la internacionalització.

+ Dissenyar el Pla de llengües de la UAB de 2020-2025. Aquest pla ha de permetre incrementar les accions de promoció del plurilingüisme al campus i del coneixement del català de la comunitat internacional. 

+ Estructurar un nou projecte del Servei de Llengües que permeti donar resposta a les necessitats de la institució i de la seva comunitat de manera sostenible i eficaç.

 

La nostra universitat gaudeix d’una bona reputació i imatge de marca; la UAB està caracteritzada pel seu esperit crític i innovador. La comunicació i la promoció han estat, són i continuaran sent essencials per garantir que tot el que som i el que fem arribi de manera directa, amb claredat i nitidesa, al coneixement de la societat. La nostra tasca en aquest camp ha de seguir estant encaminada a assolir aquest gran objectiu i a mantenir i millorar una línia en la qual ja s’han aconseguit fites importants. Tenim el repte de continuar innovant en accions de promoció i comunicació no presencials com les que s’han iniciat durant la pandèmia, un desafiament comunicatiu amb noves accions que ens puguin apropar a tots els públics possibles.

La Universitat continua sent una institució referent per a la societat i així s’ha percebut en aquests moments excepcionals que hem viscut. Hem de continuar transmetent el missatge de solidaritat i de compromís que com a institució tenim envers la realitat que ens envolta.

Hem de posar de manifest que som una institució flexible, capaç de dur a terme les tasques que ens són pròpies i d’adaptar-nos a les eines digitals per continuar la nostra feina.

Detectem, però, mancances; cal que la veu i l’expertesa de la Universitat siguin escoltades en àmbits de decisió externs a la Universitat. Des de l’Àrea de Comunicació i Promoció volem fer sentir aquesta veu amb tota l’ètica i la integritat que la institució requereix col·laborant amb altres àmbits, perquè aquesta sigui diversa i inclusiva.

Hauríem d’aconseguir crear grups d’opinió que projectin idees i ens permetin analitzar el present i repensar el futur. Aquesta és una necessitat que veiem imprescindible des de fa anys, perquè és a l’acadèmia on el coneixement transversal permet l’anàlisi de problemes des de totes les perspectives.

A partir d’ara continuarem treballant per assolir els objectius que ens hem marcat.

 
OBJECTIUS

Cal impulsar la projecció a escala internacional de la imatge de marca de la Universitat Autònoma de Barcelona i de tots els valors i els atributs que s’hi associen. La política de comunicació duta a terme fins ara ha assentat les bases per tal de poder afrontar amb garanties una projecció de la institució que respongui a la necessitat d’ampliar els propis horitzons i d’arribar al màxim nombre possible de persones. Millorar el posicionament de la marca UAB amb diferents accions és millorar la capacitat de la Universitat per assolir les seves missions.

Un altre dels objectius que ens hem marcat és diferenciar les estratègies de comunicació externa i interna de la Universitat. Els públics als quals van adreçats els missatges són diferents i, per tant, s’han de dissenyar projectes específics. És molt important tenir criteris i circuits clars perquè tots els membres de la comunitat universitària sàpiguen quin és el canal adient en tot moment, quin és el responsable al qual s’han d’adreçar i quin serà el mitjà pel qual s’acabarà canalitzant la informació per tal que arribi al seu receptor.

Finalment, cal marcar-nos com a objectiu la consolidació del paper de la comunicació de la UAB com a agent del progrés cultural, científic i social del nostre territori, que ha de ser clau i positiu.

 

PROPOSTES

+ Potenciar i projectar la marca UAB en l’àmbit internacional partint de les seves característiques específiques, que permetin la visualització de la UAB com una universitat interdisciplinària, intergeneracional, intercultural i de recerca.

+ Establir una estratègia en xarxes socials per tal d’unificar els perfils de la Universitat, consolidar la presència de la UAB en les diferents xarxes i millorar la taxa d’interacció i la vinculació positiva de les persones usuàries.

+ Promoure que la comunicació de la UAB es faci amb perspectiva de gènere.

+ Implementar un pla de comunicació interna amb els canvis necessaris per tal d’adequar-lo a les necessitats més específiques del campus.

+ Promoure més interacció entre àrees per establir objectius de comunicació i de promoció comuns. Continuar la renovació de les estratègies de promoció amb l’objectiu de tenir un customer relationship management de la UAB.

+ Mantenir el suport a totes les accions del campus des de la perspectiva institucional, amb la voluntat d’establir uns criteris i prioritzacions per al disseny i desenvolupament de cada acció.

+ Replantejar la configuració del web, perquè la portada sigui un portal adreçat a un públic aliè a la Universitat, i potenciar, en paral·lel, els portals d’entrada especialitzats per a tota la comunitat universitària.

+ Unificar la imatge dels portals interiors, com ara els dels instituts o departaments, per potenciar i identificar la marca UAB en el web.

+ Crear una xarxa de subunitats audiovisuals amb l’objectiu de donar suport a les facultats en tota la càrrega que suposa la gestió de la informació i la producció audiovisual i de contingut web. Cal reconèixer que només es podrà posar en marxa si millora substancialment el finançament de la UAB.