La docència: eix de la Universitat

 

La UAB és una universitat al servei de la societat que contribueix a millorar-la mitjançant una oferta formativa sòlida que ajuda a donar resposta als reptes socials amb un enfocament multidisciplinari i amb compromís ètic.

 

L’oferta d’estudis

La UAB té en l’actualitat una àmplia oferta d’estudis (105 graus, 141 màsters oficials, 133 màsters propis i 287 diplomes i cursos de postgrau) dels cinc grans àmbits de coneixement (ciències de la salut, ciències experimentals, ciències socials, tecnologies i humanitats). És l’única universitat de campus de tot el sistema universitari català i ha de treure tot el partit d’aquesta condició singular.

Tal com estableix el Pla estratègic de 2018-2030 de la UAB, hem de disposar d’una oferta docent heterogènia, flexible i adequada a les demandes de la societat. Proposem unificar en un mateix vicerectorat tota l’oferta d’estudis de la UAB, els estudis oficials (formació reglada) i els estudis propis (formació contínua), amb una visió global de l’oferta i una estratègia de programació conjunta. Les necessitats formatives no s’acaben en finalitzar la formació universitària reglada, que normalment inclou grau i màster, i pot arribar fins al doctorat. Al llarg de la vida hi ha la necessitat d’actualitzar les competències, de reforçar-les o d’assolir noves especialitzacions; això és el que ha de cobrir la formació contínua, que és complementària de la formació reglada. La UAB ha de tenir i gestionar adequadament una oferta de qualitat per a aquestes diferents etapes atenent les necessitats formatives d’educació superior de la població del seu entorn.

 

Models docents innovadors

Coincidint amb el període d’adaptació a l’espai europeu d’educació superior, la UAB va fer un esforç considerable per transformar el seu model de docència, i va arribar a convertir-se en un referent en innovació docent. Aquest afany de renovació es va anar diluint durant un temps i es va començar a retrobar els darrers anys amb la creació de la Unitat de Formació i Desenvolupament Professional , en la qual col·laboren acadèmics i tècnics, que ha permès recuperar les Jornades d’Innovació Docent i ha impulsat el Premi a l’excel·lència docent de la UAB.

La situació excepcional que s’ha viscut amb la crisi per la pandèmia de COVID-19 ha suposat un repte colossal per al nostre professorat, que ha hagut d’adaptar de manera sobtada i forçosa la seva docència a un format no presencial. Hem d’aprofitar l’impuls que aquestes circumstàncies excepcionals han donat a la innovació docent i les bones pràctiques que una bona part dels docents han emprat, compartint-les i difonent-les entre el PDI de la UAB. Sense renunciar a la seva condició d’universitat presencial, la UAB ha de formar el seu professorat per tal que sigui capaç d’adaptar la docència al model de docència mixta, presencial i no presencial, i ser una institució referent en innovació docent, propulsant models docents innovadors que fomentin l’aprenentatge significatiu.
 
 
OBJECTIUS

Hem de tendir a la consolidació i la millora de l’oferta d’estudis oficials ja existent, en estreta col·laboració amb el Vicerectorat de Qualitat i Acreditació Acadèmica (VRQAA). La flexibilització curricular, que es nodreix de l’oferta existent però dona moltes més opcions formatives a l’alumnat, ha de ser un altre dels eixos d’actuació. La internacionalització de l’oferta d’estudis també es farà en coordinació amb el Vicerectorat de Relacions Internacionals.

L’oferta d’estudis propis, especialment dinàmica i adaptativa, pot variar significativament en aquesta nova etapa amb més implicació institucional en la programació. Fins ara la programació en l’àmbit dels estudis propis depenia fonamentalment d’iniciatives particulars de docents de la UAB. Sense perdre aquest impuls emprenedor, hem de fer un paper més proactiu com a institució i tenir una estratègia institucional de programació d’estudis propis que tregui tot el partit del concepte de formació contínua. Serà clau en aquest cas la col·laboració amb el vicerectorat de Recerca i Transferència, per promoure que els instituts propis facin la seva oferta de formació contínua i que s’estableixi el vincle amb el PRUAB i el Hub B30 a fi de detectar les necessitats formatives del nostre entorn.

La nostra definició com a universitat de recerca no pot repercutir en una menysvaloració de la docència: en aquesta etapa ens proposem fomentar un perfil de PDI de la UAB que combini docència i recerca. S’ha de programar un pla formatiu adreçat al PDI que permeti implantar un model per integrar la recerca, la gestió i la innovació docent.

 

PROPOSTES

+ Elaborar un mapa d’indicadors de l’estat de les titulacions oficials. Aquest mapa (tauler) ens permetrà tenir els nostres estudis oficials monitoritzats i disposar d’un quadre de comandament per prendre les decisions oportunes.

+ Millorar i diversificar l’oferta d’estudis oficials existent. Analitzar i millorar contínuament els graus i els màsters interdisciplinaris, estant amatents per adaptar els continguts dels plans d’estudis, quan calgui i de manera àgil. Oferir títols flexibles (plans d’estudis oberts), interdisciplinaris o duals (universitat/empresa) aprofitant la nostra àmplia oferta de titulacions.

+ Assegurar la qualitat dels estudis propis. S’han de simplificar les dades del tauler amb indicadors sobre els estudis propis per treballar amb un quadre de comandament fiable; s’ha de dissenyar, implantar i certificar el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de l’Escola de Postgrau.

+ Impulsar el projecte de conversió de la UAB en un centre reconegut de programació de formació per a l’ocupació. Aprofitar l’impuls que s’està donant des del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i la feina que s’està fent des de RUEPEP (Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente) per tenir l’assessoria adequada.

+ Establir un marc de desenvolupament professional docent del professorat de la UAB. Distingir etapes en el desenvolupament dins la carrera acadèmica, des del professorat novell que s’incorpora a la Universitat fins a l’expert que fa innovació i

+ Afavorir un model docent mixt que combini formats presencials i no presencials (blended learning). Sense renunciar al caràcter d’universitat presencial, hem d’aprofitar l’experiència d’adaptació forçosa al format no presencial que hem experimentat per fer la docència en diversos formats aprofitant els recursos que proporcionen les TIC per millorar l’aprenentatge de l’alumnat.

+ Promoure un model docent que fomenti l’aprenentatge significatiu vinculat amb necessitats reals de la comunitat. Promoure un tipus de docència basat en l’aprenentatge de caràcter pràctic, en l’aplicació del coneixement, vinculat amb necessitats del món real.

+ Potenciar un model docent que fomenti la innovació. Promoure les Jornades d’Innovació Docent per donar visibilitat a la innovació docent que es fa a la UAB. Reconèixer la innovació en els trams docents i en el Model de dedicació acadèmica.

+ Aprofitar la participació de la UAB en la iniciativa d’universitat europea (ECIU University) com a oportunitat per al desenvolupament de la innovació en docència, tant en la pràctica docent com en el disseny i desenvolupament de noves propostes formatives (microcredencials).

+ Crear un laboratori d’idees (think tank) de programació d’estudis de la UAB. Amb aquesta visió global de la programació, estudis oficials i estudis propis com a contínuum, es vol crear un laboratori d’idees, d’anàlisi, reflexió i generació de noves propostes de programació. 

+ Renovar l’oferta de formació per al PDI adaptada a les etapes de desenvolupament professional i a la demanda. Renovar el FEDES, curs de capacitació docent per al professorat novell, i focalitzar la formació per al PDI en metodologies docents actives orientades a l’aprenentatge significatiu i en els recursos TIC per al model mixt de docència. Potenciar la formació a mida, adaptada a titulacions concretes o a àmbits disciplinaris o interdisciplinaris concrets.

 

Una de les línies fonamentals del Pla estratègic de 2018-2030 de la nostra universitat es basa en la qualitat docent. Tenim una oferta àmplia de caràcter innovador que continua tenint èxit arreu de l’àmbit universitari. Volem seguir potenciant uns estudis de qualitat, heterogenis, multidisciplinaris, multilingües, flexibles i capaços de donar resposta a les necessitats de la societat dins un mapa de titulacions ben estructurat i atractiu.  

Aquests últims quatre anys hem millorat la varietat de l’oferta d’estudis i la seva qualitat. En aquesta nova etapa, volem seguir avançant en flexibilitat i internacionalització, i aprofundir encara més en la qualitat. Ara és el moment d’aturar-se per analitzar els possibles problemes que estiguin apareixent, aprofundir en els processos de millora, corregir tot allò que no assoleixi els indicadors de qualitat exigits i cercar solucions i alternatives. S’ha d’impulsar l’anàlisi i el debat sobre els estudis, establir les evidències i treballar per aconseguir els estàndards de qualitat. És el moment d’aprofitar les oportunitats de millora de la qualitat docent que tenim a l’abast.

 

La UAB, capdavantera en la cultura de la qualitat

La qualitat no és un concepte, sinó una manera de fer les coses que ha de ser present a totes les activitats de la nostra universitat. Els sistemes de gestió de la qualitat són una eina important vers la millora contínua i la rendició de comptes, tan important avui en dia com a retorn a la societat. El sistema de gestió de la qualitat ens permet conèixer les necessitats, les expectatives i la satisfacció dels diferents grups d’interès de manera fiable, i afavoreix la confiança mútua de tots els actors de la Universitat i de la societat vers la Universitat. 

Hem de continuar dissenyant la política de qualitat de la UAB i establir un sistema de control de la qualitat propi, potenciant els sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) de la institució i dels centres. Una vegada implantats els SGIQ, ens hem de plantejar el repte de simplificar-los, mantenint el rigor, i adequar aquests sistemes a les necessitats dels diferents centres. Per continuar sent un referent en qualitat, hem de seguir potenciant les acreditacions d’excel·lència, que són una clara mesura de la qualitat dels estudis, així com incorporar nous instruments i indicadors per a l’avaluació de la docència. 

 

OBJECTIUS

Pel que fa a l’oferta d’estudis oficials, tendir a la consolidació i millora de l’oferta ja existent en estreta col·laboració amb el Vicerectorat d’Estudis i Innovació Docent (VREID). Continuar disposant d’una oferta docent heterogènia, flexible i adequada a les demandes de la societat. Anar cap a la millora en la flexibilització curricular i cap a l’increment de la internacionalització en coordinació amb el Vicerectorat de Relacions Internacionals.

Treballar en la garantia i la promoció de la qualitat com a fi essencial de la política universitària. Aquests estàndards exigeixen l’establiment de criteris que facilitin l’avaluació i acreditació dels ensenyaments conduents a l’obtenció de titulacions de caràcter oficial i dels centres on s’imparteixen. La contrastada qualitat docent de les titulacions i centres de la UAB té encara marge de millora, i hem de promoure canvis que ho facin possible tot optimitzant els recursos i instruments que tenim a l’abast. 

Disposar d’un sistema intern de gestió de la qualitat per tal d’assegurar la transparència, cooperació i competitivitat de la Universitat en l’àmbit nacional i internacional, la mesura del rendiment del servei públic de l’educació superior universitària i la rendició de comptes a la societat, i la millora de l’activitat docent. 

Establir mesures d’equiparació entre docència i recerca, reconeixent la innovació i la docència de qualitat. La col·laboració amb el Vicerectorat de Personal Acadèmic serà necessària atesa la vinculació evident d’aquestes mesures amb el Model de dedicació acadèmica.

Actualitzar i fer més eficients els processos de modificació d’estudis i de planificació docent, potenciar la unificació de programari específic per a la programació docent i formar els càrrecs acadèmics relacionats amb els estudis.  

 

PROPOSTES

+ Millorar i diversificar l’oferta d’estudis oficials existent. Analitzar i millorar contínuament els graus i màsters interdisciplinaris, estant amatents per adaptar els continguts dels plans d’estudis quan calgui i de manera àgil. Oferir títols flexibles (plans d’estudis oberts), interdisciplinaris o duals (universitat/empresa) aprofitant la nostra àmplia oferta de titulacions.

 + Avançar cap a més multilingüisme en els estudis, perquè ens permetrà formar millor el nostre alumnat i atraure talent de fora. Aprofitar la nostra àmplia oferta de graus i màsters per proposar dobles titulacions amb universitats europees i d’altres regions del món. 

+ Millorar el nostre sistema de gestió de la qualitat mitjançant la certificació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de la institució i els dels nostres centres. 

+ Explorar nous models pedagògics i adaptar el reconeixement docent al professorat que els apliqui. Millorar els mecanismes per reconèixer i recompensar els models pedagògics innovadors i les millors pràctiques docents de la Universitat.

+ Promoure la qualitat docent i establir mecanismes de control i millora per tal de seguir sent un referent en aquest àmbit. Valorar els instruments i indicadors per a l’avaluació de la docència afegits recentment i incorporar-ne de nous. Establir mecanismes per incrementar la participació de l’alumnat en les enquestes d’avaluació docent. 

+ Seguir potenciant les acreditacions d’excel·lència. Estandarditzar el procediment que faciliti la feina als responsables docents. Treballar per aconseguir un increment significatiu dels estudis de la UAB amb el distintiu d’excel·lència.

+ Avançar cap a una mateixa aplicació informàtica per a la programació docent que unifiqui TPD, PDS i doctorat. 

+ Millorar el procés de modificació d’estudis, que actualment presenta encara algunes deficiències, i impulsar els canvis necessaris per ajustar eficientment tots els calendaris de programació docent (modificació d’estudis, planificació docent, programació docent i contractació) per tal que la valoració de recursos es faci àgilment. 

+ Implantar cursos de formació sobre programació docent per a PDI amb càrrecs relacionats amb la programació dels estudis.