El nostre entorn

 

La nostra universitat gaudeix d’una bona reputació, i cal treballar per seguir millorant-la. Des de la vessant econòmica, dos elements importants que ens han d’ajudar a millorar les diferents funcions són el finançament i la gestió dels recursos. 

En els últims deu anys, la societat ha patit les conseqüències d’una crisi econòmica profunda, i la UAB no n’ha estat una excepció. El finançament públic de la nostra universitat, basat en un model que no ens beneficia, ha estat clarament insuficient. Malgrat aquesta situació financera adversa, gràcies a l’esforç i el compromís de tothom, la nostra institució ha seguit millorant la qualitat de la docència, la influència i excel·lència de la recerca, i la contribució a la societat. 

D’acord amb les previsions econòmiques més recents, ens enfrontem a una crisi profunda i sense precedents. Els minvants recursos públics hauran de destinar-se als grups socials especialment afectats i el finançament de les universitats a Catalunya se’n pot ressentir. Caldrà per tant, més que mai, trobar arguments, i maneres de traslladar-los, prou convincents perquè el Govern apreciï el paper social de la universitat en general, i de la UAB en particular, i vulgui dotar-la dels recursos necessaris per exercir la seva funció.  

El segon element que ens permetrà avançar, i més en època d’escassetat, és la gestió eficient dels nostres recursos. Per millorar la gestió és imprescindible disposar de bona informació sobre els processos. Els equips de govern anteriors han fet un esforç important perquè puguem prendre decisions basades en l’evidència. Cal aprofundir en aquest camí, incrementant la traçabilitat dels processos i integrant sistemes d’informació, per tenir més dades i de més qualitat que ens permetin prendre les millors decisions.  

Els ingressos de la Universitat provenen principalment dels recursos públics i de la remuneració dels serveis que presta la Universitat. Les aportacions privades desinteressades representen menys d’un 2 per cent del total. Hem de trobar formes d’aconseguir que els nostres alumni vulguin retornar part del seu èxit a l’alma mater i d’implicar més la societat en el finançament de les nostres activitats docents, de recerca i de transferència. 

La transparència i el repartiment equitatiu dels recursos són imprescindibles per mantenir la comunitat cohesionada, amb elevats nivells de confiança que facilitin la resolució de conflictes, que s’incrementen en temps de recursos limitats, com els que venen. La transparència és imprescindible per demanar que la gent faci sacrificis. Per això, caldrà treballar envers la claredat dels circuits d’informació i seguir treballant amb tots els actors implicats per aconseguir distribucions equitatives dels recursos. 

Exercir polítiques econòmiques en l’àmbit de la recerca ens permetrà incrementar significativament els nostres indicadors i consegüentment el finançament. Així, la incorporació de talent als centres dinamitzarà la recerca de primer nivell i proporcionarà senyals sobre la qualitat investigadora. Cal repensar i explotar els marges que tenim per atraure i retenir talent i promocionar la recerca de més alt nivell i impacte.  

La crisi per la pandèmia de COVID-19 ens ha forçat a treure el màxim rendiment de la tecnologia per fer la docència a distància. Encara hi ha molta incertesa sobre les conseqüències que la crisi tindrà sobre la nostra pràctica docent, fet que genera incertesa sobre les noves necessitats docents i les seves implicacions en termes de despesa. Haurem d’invertir en tecnologia docent, adequar els espais docents per fer-los més versàtils, també tecnològicament, i haurem d’aprendre noves habilitats.  

 

OBJECTIUS

Cal millorar el finançament de la Universitat. Per això no deixarem d’esmerçar esforços a aconseguir més recursos públics i privats. Treballarem per aconseguir un nou model de finançament, a curt termini, en què els paràmetres rellevants reflecteixin la situació actual en comptes de la situació de quan es va fixar el model de finançament que tenim ara.

Així mateix, analitzarem la viabilitat de negociar un contracte programa que prevegi les necessitats docents reals de la Universitat, tenint en compte el model docent de la UAB, que consideri els costos associats al fet de tenir una estructura de campus, que tingui presents els esforços de tresoreria que la nostra universitat fa i ha fet per tal de no tenir dèficit, que ens faci responsables dels nostres objectius i que recompensi de manera justa els nostres mèrits.

En relació amb els recursos privats, buscarem noves formes d’incrementar els ingressos provinents de fonts privades. Explorarem com vincular els alumni amb el finançament de la Universitat, així com iniciatives de finançament col·lectiu de préstec (crowdfunding). Com diu el Pla estratègic, «es tracta de diversificar les fonts de finançament, augmentant la captació de recursos privats, amb ètica i traçabilitat».

Hem de gestionar eficientment els nostres recursos, a partir de l’evidència. Per això, generarem les dades que facin falta per incrementar la traçabilitat dels processos i integrar sistemes d’informació

Treballarem en dues direccions per assolir una comunitat forta i cohesionada: en primer lloc, millorarem els circuits d’informació per garantir la transparència i, en segon lloc, treballarem conjuntament amb els diferents actors per tenir mecanismes equitatius de distribució dels recursos

Establirem mesures per promocionar la recerca de més alt nivell i impacte, que ajudin als grups de recerca de la Universitat que són pioners en les seves disciplines a seguir-ho sent, i que ens permetin atraure i retenir talent per incrementar la nostra excel·lència investigadora. Així mateix, ens preocuparem perquè aquesta recerca es converteixi en transferència i innovació. Això ajudarà financerament la Universitat, en temps de recursos escassos, i també incrementarà la nostra contribució a la societat.

Adaptarem el model de distribució de recursos econòmics de la Universitat considerant les noves pràctiques i necessitats docents i investigadores que es derivin de la crisi per la pandèmia de COVID-19. 

 

PROPOSTES

+ Millorar el finançament de la nostra universitat. Hem de treballar per aconseguir un finançament públic estable que tingui en compte els fets diferencials de la UAB, i hem d’incrementar el finançament privat, provinent de convenis, prestació de serveis i aportacions desinteressades d’alumni i d’iniciatives de finançament col·lectiu de préstec (crowdfunding). 

+ Gestionar més eficientment els nostres recursos, implementant la comptabilitat analítica a tots els centres per incrementar la informació que tenim sobre els costos de les nostres accions i dels processos.

+ Incrementar la transparència, millorant la comptabilitat analítica de totes les estructures de la Universitat i la difusió de les dades rellevants, per tal que s’entenguin les decisions preses.

+ Dissenyar distribucions equitatives dels recursos que aglutinin el màxim consens entre les diferents estructures de la Universitat, incentivant el treball i l’esforç i evitant perpetuar situacions de desavantatge de recursos.

+ Promocionar la recerca d’alt impacte, prioritzant les partides pressupostàries que ens ajudin a atraure i retenir talent.

+ Adaptar la Universitat a les múltiples necessitats docents, de recerca i de gestió que s’estan derivant de la crisi per la pandèmia de COVID-19, per tal de facilitar la docència mixta i el teletreball i ajudar l’alumnat amb problemes monetaris.

 

La UAB és una universitat de campus: en un espai comú i compartit s’ubica el conjunt de la comunitat universitària. Alumnat de grau, màster i doctorat, professorat i personal d’administració i serveis compartim i ens identifiquem amb un espai que convida al treball en comú i als aprenentatges pluridisciplinaris. La UAB és un espai comú, és el seu campus.  

El campus, amb els anys, s’ha anat consolidant, s’ha fet més verd, hi han aparegut més serveis i més activitats i és molt més accessible, sobretot amb transport públic. Ara és un lloc on, a més de les activitats acadèmiques, es pot fer esport, comprar i viure. De les 263 hectàrees totals, se n’han construït 74, i la resta són boscos i zones verdes amb una biodiversitat considerable, amb més d’un centenar d’espècies d’arbres diferents.

Tot plegat fa que la UAB se situï com la millor universitat del sistema universitari espanyol i la 16a del món en el rànquing que valora els esforços pel que fa a la sostenibilitat i la gestió respectuosa amb el medi, els Greenmetric Rankings. També ocupa una posició destacada, en el lloc 34 del món, en el rànquing que valora 11 dels 17 Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides, THE University Impact Rankings.

A més, ha incrementat la seva aposta per la sostenibilitat consolidant el transport públic com el mitjà més utilitzat per la comunitat universitària. I encara que el seu emplaçament no ho faciliti, també ha apostat pels desplaçaments a peu i en la bicicleta en els recorreguts interns o propers. D’aquesta manera s’ha passat del 57 % d’accés amb mitjans més sostenibles (actius i transport públic) del 2001 al 70 % del 2019.

En definitiva, el campus s’ha fet més verd, més compacte, més accessible, més equitatiu i més sostenible. En resum, més proper.

El campus no està aïllat; ara és una peça clau d’un entorn metropolità de primer ordre. És un punt nodal de coneixement amb la capacitat d’enllaçar fluxos de la capital, Barcelona, amb uns altres que es generen a les ciutats metropolitanes. Aquest punt de confluència fa de la Universitat un node metropolità de coneixement que irradia la seva influència a diferents territoris immediats i llunyans, des dels més propers fins a la resta del món, a una escala local i internacional.   

 

OBJECTIUS

L’objectiu principal és consolidar la UAB com un pol metropolità de coneixement, que s’articuli des de dos vectors que conflueixen en el campus: un vector funcional, que possibiliti les activitats que es desenvolupen en un campus acadèmic, i un vector formal, que en desenvolupi els aspectes més físics.

Cal reforçar la idea de campus verd, perquè esdevingui una característica definitòria del campus de la UAB: el campus com un lloc verd, natural i respirable, que ofereix una alta qualitat d’entorn i on es poden augmentar, a l’interior, el nombre de desplaçaments a peu i amb bicicleta.

Hem d’apostar per la sostenibilitat i el medi ambient. La Universitat Autònoma de Barcelona és un referent internacional en recerca sobre el medi ambient. Va ser pionera en els estudis d’aquest àmbit i té departaments i centres de recerca capdavanters a escala global. Aquest coneixement l’hem de poder utilitzar en la configuració i gestió del campus propi. 

Hem d’omplir de vida el campus, fer del campus un lloc on s’estudia, es treballa i es viu, un lloc de trobada. La UAB disposa d’una gran vida cultural en tots els seus àmbits i hem de potenciar-la per fer partícip tota la comunitat universitària. La qualitat del campus, els seus equipaments i serveis ens han de convidar a fer-hi activitats diverses, integrant-lo a la via quotidiana dels membres de la comunitat universitària.

Volem fer del campus un espai de pertinença. El campus ha de ser un lloc per fer-hi activitats diverses, però també un lloc que ens identifiqui. Volem ser del campus de la UAB, i que passi a formar part de les geografies vitals dels membres de la comunitat universitària.  

Hem de fer del campus un espai segur i inclusiu, on tothom se senti còmode. El campus ha de cuidar la seva comunitat. 

Volem que el campus sigui un lloc ben connectat amb l’entorn, on l’accessibilitat estigui garantida per a tothom, potenciant els mitjans més sostenibles i més equitatius. La ubicació del campus ha fet que l’accessibilitat s’hagi garantit amb mitjans de transport mecànic, especialment el transport públic. Els propers anys, però, la bicicleta tindrà un lloc central en el repartiment modal.  

 

PROPOSTES

+ Potenciar la qualitat de l’entorn natural que ofereix el campus amb accions concretes per defensar la biodiversitat i continuar sent una universitat referent en sostenibilitat i medi ambient. 

+ Incrementar les activitats socioculturals i de relació per fer del campus un espai de vida.

+ Promocionar, a l’interior del campus, els desplaçaments a peu i en bicicleta. Liderar la creació d’un circuit de pistes bici interurbanes que l’enllacin amb els nuclis urbans propers, així com incentivar la intermodalitat bicicleta - transport públic, en aquells serveis que es vinculin amb el campus.

+ Racionalitzar els espais grisos i poc productius del campus per disposar d’espais d’estudi i treball polivalents, adaptables i confortables que potenciïn la socialització i la interacció dels membres de la comunitat universitària.

+ Racionalitzar l’ús del cotxe privat a la UAB. Hem d’incrementar l’ús de mitjans més sostenibles, tant actius com de transport públic.

+ Fer del campus una plataforma (hub) territorial en temes de sostenibilitat, on es reforci la recerca i es doni resposta als reptes del territori.

+ Estudiar la possibilitat d’incrementar els espais de residència en el campus.

+ Incrementar el nivell de connectivitat amb els municipis veïns. Hem de convertir el campus en el centre cultural, científic, tecnològic i de coneixement del nostre territori.

+ Impulsar una xarxa de camins d’àmbit territorial que ens connecti amb les ciutats veïnes i el nostre entorn.