Comunicats de campanya

Benvolgudes i benvolguts,

Ens adrecem a vosaltres, professorat interí, professorat titular amb acreditació de catedràtic o catedràtica d’universitat i professorat agregat amb acreditació de Recerca Avançada per explicar-vos les nostres línies d’actuació immediates i futures, atès que qualsevol decisió que afecti a un col·lectiu tindrà conseqüències sobre l’altre.

Abans d’explicar-vos-les permeteu-nos exposar-vos el context en el qual ens movem de manera que sigui més fàcil entendre el perquè de les decisions que considerem que hem de prendre si comptem amb la confiança de la comunitat.

1. Per llei, l’Oferta Pública d’Ocupació d’una universitat pública catalana ha de comptar amb l’autorització de la Generalitat de Catalunya.

2. El nombre de baixes de la UAB durant l’exercici 2015 és de 31. Aquest nombre ha estat confirmat pel Ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques.

Segons la Llei de Pressupostos de l’Estat i tenint en compte que, enguany, la taxa de reposició és del 100%, la UAB podrà treure a concurs 31 places de torn lliure. D’aquestes, la llei estatal diu que el 15% (5 en el nostre cas) han de ser contractes laborals adreçats a personal investigador que hagi estat Ramon y Cajal i gaudeixi de l’acreditació I3.

La Llei diu també que les universitats catalanes, en el moment de configurar la seva oferta pública d’ocupació, han de comptar amb l’autorització de la Generalitat de Catalunya.

3. Aquesta taxa de reposició ha anat creixent en els darrers anys. L’any 2014, per exemple, era del 50% i hem arribat a patir taxes del 10%. La convocatòria Serra Húnter de 2012 (amb 18 concursos de professorat agregat) juntament amb la taxa de reposició que patia el sistema universitari en aquell moment va aturar la possibilitat de convocar concursos a tot el sistema universitari català per tal d’evitar la possible impugnació per part del Ministeri d’Hisenda. És per això que la primera convocatòria recent de concursos de torn lliure no ha pogut aprovar-se fins la primavera de 2015.

4. Al setembre de 2015, amb l’oferta pública d’ocupació de les universitats catalanes ja en marxa, s’aprova un Reial Decret Llei que permet convocar places de promoció a càtedra sempre i quan el nombre de concursos de promoció no superi el nombre de concursos de torn lliure per a l’accés als cossos docents universitaris, és a dir, el nombre de promocions no podia superar el nombre de concursos de torn lliure de professorat funcionari.

Atès que la Generalitat només va autoritzar la convocatòria de places laborals, el sistema universitari català no va poder convocar cap promoció a càtedra durant el 2015.

5. Es produeixen diverses accions al més alt nivell per tal de canviar la literalitat del decret de promocions, però amb un govern en funcions no es possible fer-ho. És per això que no hi haurà cap modificació fins que s’hagin celebrat les eleccions i s’hagi escollit un nou govern.

Per no perdre l’opció a fer les 20 promocions a les que hauríem tingut dret, la UAB aprova en Consell de Govern una ampliació de l’oferta pública d’ocupació. A aquesta iniciativa s’afegeixen totes les universitats públiques catalanes a excepció de la URV. L’argumentació del sistema universitari públic català es basa en una aplicació extensiva de la norma, entenent que la limitació de que el nombre de promocions no superi el nombre de concursos de professorat funcionari és pressupostària i que, per tant, el decret ha de canviar “professorat funcionari” per “professorat permanent”.

6. A diferència d’altres universitats públiques catalanes, la UAB dóna opció d’estabilització a tot el personal lector que acabi el seu contracte i estigui en possessió de l’acreditació de Recerca o l’acreditació de Titular d’Universitat. Aquesta política, afegida a les poques jubilacions que pateix la UAB i a les limitacions per fer concursos ha tingut com a conseqüència que el nombre de professors i professores interins de la UAB sigui el més alt del sistema universitari català. Atès que el temps d’espera per tal que se celebri cada concurs pot ser més alt del que seria desitjable, la UAB ha de continuar treballant per tal que les condicions laborals i salarials d’aquest professorat siguin idèntiques a les del professorat permanent.

7. Atesa la incertesa política que viu el panorama polític espanyol i amb la certesa que no es constituiria un govern que permetés una modificació immediata del decret de promocions, la UAB sol·licita, com és preceptiu segons el marc legal, autorització a la Secretaria d’Universitats i Recerca per treure a concurs cinc places de professorat agregat (el 15% de les baixes per a investigadors Ramon y Cajal segons el que hem dit al punt 2) i 26 places de professorat titular. A l’escrit d’autorització s’argumenta que l’objectiu és poder optar a les corresponents promocions a càtedra que obre el Reial Decret de setembre de 2015.

Amb data 22 d’abril, la Direcció General d’Universitats remet un escrit a la Universitat Autònoma de Barcelona denegant la sol·licitud de convocatòries de professorat titular ja que no s’emmarca dintre del model català aprovat a les lleis 5/2012 i 2/2015 de la Generalitat de Catalunya ni als acords sobre professorat del Consell Interuniversitari de 2011.


PROPOSTES D’ACTUACIÓ

1. Separarem l’estratègia 2015, 2016 i les que vindran a partir de 2017.

2. Pel que fa a les possibles promocions de 2015, proposem continuar l’estratègia conjunta coordinada per l’ACUP per pressionar a la Secretaria d’Universitats i Recerca i al Ministeri d’Hisenda per tal que la futura modificació del Reial Decret faci referència al 2015, de manera que pugui ser efectiva l’ampliació d’oferta pública aprovada pel nostre Consell de Govern.

3. Per a l’exercici 2016 i atesa la impossibilitat de treure places de titular durant aquest any (un contenciós contra la Generalitat suposaria una espera de més de tres anys), proposem treure a torn lliure un nombre de places de professorat catedràtic d’universitat. Com que són places de funcionari de torn lliure, podrem fer el mateix nombre de promocions sense que gastin taxa de reposició. Paral·lelament, desenvoluparíem el conveni col·lectiu de les universitats públiques catalanes per tal que se celebrin concursos de promocions internes per al professorat laboral. Aquesta acció tampoc comportaria fer ús de la taxa de reposició.

Arrel de la conversa mantinguda amb alguns de vosaltres la setmana passada, respectaríem la proporció de funcionaris i funcionàries acreditades respecte del personal laboral. Actualment, a la UAB, del professorat acreditat, un 80% és funcionari i un 20% és laboral.

El mateix Reial Decret de setembre de 2015, deixa clar que les promocions no poden suposar en cap cas un increment despesa pel que les limitacions pressupostàries han de respectar-se per evitar possibles impugnacions. És important doncs, poder generar un estalvi al 2016 que puguem garantir que es consolidarà per evitar afegir qualsevol tipus de tensió pressupostària a la Universitat.
La nostra proposta seria convocar 10 places de CU de torn lliure, 10 places de CU de promoció i 5 places de promoció interna per al professorat agregat amb acreditació de Recerca Avançada. La resta de la taxa de reposició aniria íntegrament per convocar concursos per al personal interí.
Com farem front a aquesta despesa?

El febrer de 2015, es va signar un acord amb el Comitè d’Empresa del PDI laboral per satisfer els mèrits de recerca i de docència que el professorat agregat interí havia assolit en la seva etapa de lector i que s’havien perdut en les transformacions de les seves places. Es va acordar, a més, que aquesta mesura se satisfés amb efectes retroactius, establint tres terminis per satisfer el pagament: un 20% al 2015, un 60% al 2016 i un 20% al 2017. S’observa doncs que una bona part de la despesa efectuada durant l’exercici 2016 quedarà alliberada per a exercicis futurs i serà suficient per poder fer front a la despesa de l’operació que hem descrit.

4. Seguint la línia del curs passat, sotmetrem a l’aprovació del Consell de Govern una ampliació de l’oferta pública d’ocupació que permeti replicar com a promocions els concursos de professorat agregat de 2016.

5. En un termini de dos mesos com a màxim, se signarà un conveni amb AQU per tal que el professorat agregat interí pugui sotmetre a avaluació la seva recerca i la seva docència. D’aquesta manera, aquest col·lectiu podrà veure reconeguda la seva activitat. La UAB, juntament amb la resta d’universitats públiques catalanes, pressionarem la Secretaria d’Universitats i Recerca per tal que les avaluacions positives tinguin el reconeixement econòmic que estableix la normativa europea i que l’increment de despesa de capítol I s’incorpori als pressupostos de la Generalitat.

6. A partir de 2017, és d’esperar que el Reial Decret de promocions hagi estat modificat en els termes que ha demanat l’ACUP i la CRUE. A partir d’aquest moment, la UAB utilitzarà íntegrament la taxa de reposició per estabilitzar el professorat interí amb la rèplica corresponent de promocions a càtedra.

Candidatura Antoni Méndez