Claus del model

Claus per posar el coneixement al servei de la societat
 
Un programa clar i meditat ha de contenir els elements clau o basilars que han de guiar de l’acció de govern.

La universitat és viva, és canviant i, davant de l’evolució i les modificacions de l’entorn sociopolític en el qual s’insereix, ha de poder adequar els plantejaments inicials a escenaris no previstos inicialment sense arbitrarietats.

Per tant, per preservar la confiança que democràticament la nostra comunitat universitària ens pugui atorgar, tota decisió de futur presa pel nostre equip haurà de respondre a uns criteris clau que, siguin quines siguin les condicions de l’entorn, ens permetin prendre decisions previsibles i apropiades al nostre model d’universitat.

Més enllà, doncs, de l’excel·lència a la qual tota acció de govern ha d’aspirar, són criteris clau per reeixir en la comesa última del nostre programa de posar el coneixement al servei de la societat la qualitat i el rigor; la transparència; el respecte i la potenciació de la diversitat i de la singularitat; el consens i la coresponsabilitat; i el compromís amb la societat.
 
Qualitat i rigor

La qualitat i el rigor són els principis que han de regir l’activitat d’una institució universitària que té com a prioritat posar el coneixement al servei de la societat.

Aquesta exigència ens ha portat a ocupar llocs rellevants en els rànquings d’universitats tant en l’àmbit nacional com internacional. Però, per seguir avançant, cal millorar els instruments, infraestructures i metodologies docents i de recerca, així com consolidar els mecanismes de transferència i obrir-ne de nous.

La innovació en tots aquests aspectes és crucial i depèn, en bona mesura, de la capacitat de formar, captar i conservar talent jove.

La professionalitat i la formació permanent del personal d’administració i serveis és també fonamental per a donar l’adequat suport a la gestió en tots aquests àmbits.

La qualitat i el rigor, doncs, han de presidir les actuacions en recerca, docència, transferència, gestió administrativa i logística, i els nous plans estratègics.

Transparència

La UAB, com a institució pública, està obligada a retre comptes de la seva activitat i de la gestió dels recursos que s’han posat al seu abast.

El principi de transparència ens obliga a facilitar de manera proactiva, sense necessitat de demanda expressa, i per tal que puguin ser avaluats per la societat, la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són referencials respecte de la nostra organització, funcionament, presa de decisions i gestió dels recursos públics.

El principi de transparència s’haurà de manifestar particularment en l’elaboració i execució dels plans docents, de les plantilles dels departaments i del PAS, en els pressupostos i comptes anuals i en les activitats de recerca i transferència del coneixement.

Diversitat i singularitat

Una universitat de les dimensions de la UAB comporta la convivència d’interessos, necessitats i objectius molt variats. Cal tenir present aquesta diversitat, així com la singularitat dels diferents camps d’estudi, des dels d’ampli impacte i volum de gent implicada fins als d’abast més minoritari.

Les necessitats diferents de les facultats i els departaments, les variades exigències docents dels estudis que ofereix la UAB i els diversos estils de dur a terme la recerca i la transferència segons les disciplines han de tenir el seu reconeixement i tractament particularitzat, més enllà de les fórmules uniformitzadores dels procediments d’avaluació. Però és important tenir present que la nostra feina es deu a la societat que la finança i que n’espera els beneficis.

La diversitat d’estudiants fa temps que és una realitat. Cal assegurar procediments docents i ritmes d’estudi per a una integració més gran dels estudiants que cada vegada més sovint combinen estudis i vida laboral, per als estudiants amb necessitats especials i per als professionals que tornen a la universitat cercant renovar la seva formació.

La diversitat i la singularitat han de ser claus en l’ordenació acadèmica, en els estudis, en la recerca i la transferència, en l’avaluació, en les infraestructures i espais, en el tracte institucional intern, i en el suport a les institucions de defensa de drets com el Síndic i l’Observatori per a la Igualtat.

Consens i coresponsabilitat

Les bones posicions en els rànquings internacionals, les avaluacions positives dels estudis i, en general, el prestigi de la UAB per l’excel·lència assolida, són el resultat de la suma d’esforços passats i presents, individuals i col·lectius. Són el fruit d’èxits aconseguits sovint amb més voluntarisme que recursos; del treball i la generositat del professorat, del personal investigador i de l’alumnat, i del suport constant i professional del personal de l’administració i serveis.

Conservar el prestigi actual i fer-lo créixer requereix inversió, infraestructures renovades i recursos, però també necessita compromís, coresponsabilitat, respecte i, sobre tot, consensos construïts amb generositat i amb vocació per la docència, la recerca, l’estudi i la gestió de la res publica.

El campus integrat de la UAB facilita la coresponsabilitat i el consens. Cal, doncs, impulsar-lo com a eina de cohesió i de projectes compartits entre els diferents col·lectius de la Universitat. Ens ofereix l’oportunitat de forjar amb més facilitat i efectivitat projectes formatius, de recerca i de divulgació, multidisciplinaris i consensuats, sobre temes transversals d'interès per a la nostra societat.

Compromís amb la societat

Qualitat i rigor, transparència, diversitat i singularitat, consens i coresponsabilitat  guien el nostre compromís amb la societat.
Aquest compromís implica fornir-la de coneixement plural, de professionals competents i de ciutadans capaços de participar en el debat públic i de comprometre’s per solucionar els problemes que afecten el nostre entorn i el món.

El compromís social requereix, per tant,  potenciar els vincles amb les institucions, les empreses, els centres d’ensenyament del territori on hi ha el campus. Requereix polítiques de sensibilització social que s’han de mantenir i impulsar, treballant per garantir el dret de tothom a la formació. Requereix fomentar la vida associativa i cultural al campus i desenvolupar accions formatives per a tots els estadis de la vida de les persones. Requereix, també, l’enfortiment de la dimensió internacional i oberta de la nostra universitat.

El compromís amb la societat és la més transversal de les claus. Afecta tots els camps i sectors implicats en el funcionament d’una universitat, els òrgans de govern, el professorat, el PAS i els estudiants.