Acords del Claustre i Consell de Govern

Acords de la sessió

[30/06/2017] Comissió d'Economia i d'Organització

Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió [+]
 
Punt 2. Informe del vicerector d’Economia i de Campus
 
Punt 3. Informe sobre la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB, corresponents a l’exercici anual a 31 de desembre de 2016 [+]
 
Punt 4. Aprovació de les tarifes de restauració 2017/2018 [+]
 
Punt 5. Aprovació de les modificacions de crèdit a 15 de juny de 2017 [+]
 
Punt 6. Proposta d’aprovació de les despeses pluriennals per a la contractació d’electricitat i de gas pel CSUC [+]
 
Punt 7. Aprovació de la resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts destinats a millorar la prevenció de riscos als laboratoris de la UAB per l’any 2017 [+]
 
Punt 8. Aprovació de la resolució de la convocatòria per a la compra d’Equips de Protecció Individual (EPI) per l’any 2017 [+]
 
Punt 9. Aprovació de la interpretació de les despeses d’impressió i enquadernació de tesis [+]
 
Punt 10. Assumptes de tràmit
 
Punt 11. Torn obert de paraules
 
 
 
 
Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió
 
Acord 033/2017, de 30 de juny de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització

ACORDS

Aprovar l'acta de la sessió de 31 de maig de 2017(DOC)

Punt 3. Informe sobre la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB, corresponents a l’exercici anual a 31 de desembre de 2016
 
Acord 034/2017, de 30 de juny de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització

Vista la proposta del gerent d’informar sobre la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2016.
 
Vist el que disposen els articles 161 i següents de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, pel que fa al pressupost de les universitats.
 
Vist l’article 81 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 d’octubre, d’Universitats pel que fa a la programació i pressupost.
 
Vist l'article 216.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona el qual estableix que l'elaboració de la memòria econòmica, el balanç i el compte de resultats correspon a la Gerència, d'acord amb l'Equip de Govern i que la seva aprovació correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern.
 
Vist l'article 10.4 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització, que estableix que li correspon informar les propostes que correspon aprovar al Consell de Govern.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER. Informar favorablement la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2016.
 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell de Govern i al Consell Social  per tal que exerceixin les seves competències.
 
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent l'execució i el seguiment d'aquests acords.
 
QUART. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

 
Punt 4. Aprovació de les tarifes de restauració 2017/2018
 
Acord 035/2017, de 30 de juny de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització
 
Vista la proposta del vicerector d’Economia i de Campus d’aprovació dels preus  màxims autoritzats del servei de restauració de la UAB per al curs 2017-2018.
Ateses les consideracions a tenir en compte per a l’actualització dels preus esmentats.
 
Vistos els articles 26 a 31 del Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre  que aprova el Text Refós de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a l’ús i aprofitament de béns afectes a serveis públics.
 
Vistos els articles 91 a 109  de la Llei 33/2003, de 3 de novembre del Patrimoni de les Administracions Públiques, pel que fa a l’ús i aprofitament de béns afectes a serveis públics.
 
Vist el Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
 
Vist l'article 10, 1, lletra c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció aprovada l’Acord del Consell de Govern de data  26 de gener de 2017 pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i Organització que estableix que li correspon aprovar els preus  i les tarifes dels serveis de les empreses concessionàries.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
ACORDS

PRIMER.- Aprovar la proposta  de tarifes del servei de restauració de la UAB per al curs 2017- 2018.(DOC)
 
SEGON.- Encarregar als responsables dels àmbits econòmics de l'equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d'aquests acords.
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius
 
Punt 5. Aprovació de les modificacions de crèdit a 15 de juny de 2017
 
Acord 036/2017, de 30 de juny de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització
 
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de  data  15 de juny de 2017.
 
Vistos  els Acords de la Comissió d’Economia i Organització de data 20 de febrer, de 21 d’abril de 2017 i 31 de maig de 2017.
 
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució.
 
Vist l'article 6 de les Bases d’execució del pressupost 2017 que, pel que fa a les modificacions de crèdit, preveu que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que aquestes poden provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre diversos centres de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.
 
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la gestió del pressupost.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
ACORDS

PRIMER.  Aprovar les modificacions de crèdit en  data  15  de juny de 2017.(DOC)

SEGON.  Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia  l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
Punt 6. Proposta d’aprovació de les despeses pluriennals per a la contractació d’electricitat i de gas pel CSUC
 
Acord 037/2017, de 30 de juny de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització
 
Vist el Certificat emès en data 15 de juny de 2017 pel  vicerector d’Economia i de Campus pel qual es diu que la UAB està en disposició de comprometre el crèdit suficient en el moment de participar en el contracte  derivat de l’acord marc de subministrament  d’energia  2018-2019 mitjançant el qual es seleccionarà  les empreses que, a través dels corresponents contractes derivats, podran subministrar energia a les entitats adherides a un grup de compra (Exp 17/01).
 
Vist el que disposa  l’article 109.3 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic  el qual estableix” Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En el caso de que el procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo regulado en la sección 5.ª, del Capítulo I, del Título I, del Libro III, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán sustituidos por el documento descriptivo a que hace referencia el artículo 181.1. Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.”
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per atendre-les.
 
Vist l'article 10.4 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de  26 de gener de 2017,  pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria de programació de  despeses pluriennals i l’Acord de Consell de Govern de 26 de gener de 2017 pel  que fa al procediment de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER. Informar favorablement de l’existència de crèdit suficient per atendre la despesa pluriennal derivada de  l’acord d’adhesió a la contractació  conjunta  de subministrament d’energia  pel període 2018-2019, expedient 17/01 CSUC.
 
SEGON. Elevar aquests acords al Consell de Govern perquè exerceixi les seves competències.
 
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
QUART.  Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
Punt 7. Aprovació de la resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts destinats a millorar la prevenció de riscos als laboratoris de la UAB per l’any 2017
 
Acord 038/2017, de 30 de juny de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització

Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l'article 15 que l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d'acord amb els principis d'evitar els riscos, d'avaluar els riscos que no es puguin evitar, i de combatre els riscos en origen, entre d'altres.
 
Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de data 19 de desembre de 2007 pel que fa a les funcions i responsabilitats en matèria de preventiva.
 
Vista la proposta de convocatòria 01/2017 per a la concessió d’ajuts destinats a millorar la prevenció de riscos als laboratoris per a l’any 2017 aprovada per Acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de 21 d’abril d’enguany.
 
Vist l'article 10, 1 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per Acords de 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització relatives a  l'aprovació i resolució d'assumptes derivats de l'aplicació de normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i en matèria d'administració i organització.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic

ACORDS

PRIMER. Aprovar la resolució de la convocatòria 01/2017 per a la concessió d’ajuts per concessió d’ajuts destinats a millorar la prevenció de riscos als laboratoris per a l’any 2017.(DOC)
 
SEGON. Aprovar que el romanent d’ajuts no concedits per import de 13.585,96€  s’apliqui a la implementació d’altres  mesures de seguretat i prevenció de riscos.
 
TERCER. Encarregar  a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords
 
Punt 8. Aprovació de la resolució de la convocatòria per a la compra d’Equips de Protecció Individual (EPI) per l’any 2017
 
Acord 039/2017, de 30 de juny de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització

Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l'article 15 que l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d'acord amb els principis d'evitar els riscos, d'avaluar els riscos que no es puguin evitar, i de combatre els riscos en origen, entre d'altres.
 
Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de data 19 de desembre de 2007 pel que fa a les funcions i responsabilitats en matèria de preventiva.
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, després d’identificar i valorar els riscos existents en cada lloc de treball, ha d’aplicar les mesures preventives necessàries. Entre aquestes, està la de facilitar al personal els equips de protecció individual (EPI) quan els riscos no es puguin evitar o reduir suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mesures, mètodes o procediments d’organització del treball.
 
Vista la proposta de convocatòria 02/2017 per a la compra d’equips de protecció individual (EPI) per a l’any 2017 aprovada per Acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de 21 d’abril de 2017.
 
Vist l'article 10, 1 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per Acord de 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització relatives a la resolució d'assumptes derivats de l'aplicació de normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i en matèria d'administració i organització.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER. Aprovar la resolució de la convocatòria 02/2017 per a la compra d’equips de protecció individual (API)  per a l’any 2017.(DOC)
 
SEGON. Aprovar que part del romanent no aplicat de la convocatòria 01/2017 per a la concessió d’ajuts per concessió d’ajuts destinats a millorar la prevenció de riscos als laboratoris per a l’any 2017 per un import de 1.208,43€ es destini a la compra d’equips de protecció individual (EPI).
 
TERCER. Encarregar  a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords
 
Punt 9. Aprovació de la interpretació de les despeses d’impressió i enquadernació de tesis
 
Acord 040/2017, de 30 de juny de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència perquè les despeses d’impressió i enquadernació de tesis doctorals, amb el nombre d’exemplars que es determini, puguin anar a càrrec de projectes específics, ja siguin de recerca o destinats a altres finalitats (vinculades a la recerca o al doctorat), sempre i quan es pugui justificar aquesta despesa a càrrec del projecte, i el doctorand formi part de l’equip de treball d’investigació o d’un grup de recerca.
 
Vist que el vicerector de Recerca i de Transferència considera que aquestes despeses també poden anar a càrrec de centres de cost de doctorat, sempre i quan el doctorand formi part d’un grup de recerca d’acord amb el que estableix  el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els estudis oficials de doctorat i el títol XII de la  Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol segons redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 23 de març de 2017
 
Vistes que les instruccions d’execució i justificació de determinades convocatòries del Ministeri d’Economia i Competitivitat, segons les quals, es poden justificar com a despeses dels projectes “los gastos de impresión de tesis hasta el número de ejemplares que exija la normativa interna del beneficiario”.
 
Vist el que disposa el Capítol V, del Títol XII inclòs a la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d’estudis del Reial Decret 1393/2007 de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol segons redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 23 de març de 2017 pel que fa a la tesi doctoral.
 
Vist l’article 10, apartat 1, lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i Organització per aprovar i interpretar la normativa en matèria econòmica d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Aprovar que les despeses d’impressió i enquadernació de tesis doctorals (un exemplar per a cada membre titular o suplent del tribunal, un per al director o directors de tesi, un per al doctorand i un per al dipòsit al Servei de Biblioteques de la UAB), puguin anar a càrrec de projectes específics, ja siguin de recerca o destinats a altres finalitats (vinculades a la recerca o al doctorat), sempre i quan es pugui justificar aquesta despesa a càrrec del projecte, i el doctorand formi part de l’equip de treball d’investigació o d’un grup de recerca.
 Aprovar que les despeses d’impressió i enquadernació de tesis doctorals puguin anar a càrrec d’altres projectes no justificables. 
Aquestes despeses també podran anar a càrrec de centres de cost de doctorat sempre i quan el doctorand formi part de l’equip de treball d’investigació o d’un grup de recerca d’acord el límit d’exemplars l’establert per la normativa d’Estudis de Doctorat.
 
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
 

Documents relacionats