Presentació de la candidatura

Candidat MendezPer un model universitari propi, resultat de la nostra tradició i del nostre projecte de futur

Vivim moments de canvi. Són moments complexos, però també engrescadors perquè són, de fet, oportunitats que ens demanen creativitat. La universitat, com a part important de la societat, té el repte i la responsabilitat d’impulsar i de participar en la construcció d’un futur millor.

La Universitat Autònoma de Barcelona va néixer l’any 1968 i ja des del seu inici va tenir la voluntat de ser una universitat diferent i innovadora al servei de la societat, amb diàleg constant amb l’entorn. Es va conformar un campus unificat i integrador que permeté teixir una xarxa de relacions particulars entre estudiants, professorat i personal de l’administració i serveis. El Manifest de Bellaterra de 1975 expressava la il·lusió i el compromís de fer de la UAB una universitat pública i democràtica al servei de la societat, amb la recerca i la docència com a eixos vertebradors. Avui els nostres estatuts defineixen la UAB com una institució que actua en règim d’autonomia, que presta el servei públic de l’ensenyament superior mitjançant la docència, la recerca i l’estudi, i que s’inspira en els principis de llibertat, democràcia, justícia, igualtat i solidaritat.

La UAB farà aviat 50 anys. És doncs, encara, una universitat jove, però ha esdevingut en aquest temps una universitat respectada i ben posicionada internacionalment. És el resultat del treball col·lectiu i de l’entusiasme dels seus membres al llarg d’aquests anys, d’apostes decidides i sovint arriscades i, en última instància, d’un esperit dinàmic i innovador que sempre ens ha caracteritzat. Crec que hem d’estar orgullosos d’aquest patrimoni col·lectiu assolit, però penso també que l’esperit crític i el rigor han de ser inherents a l’activitat universitària. Això ens porta a encarar el futur amb responsabilitat però també amb imaginació i, malgrat les dificultats, amb la il·lusió d’un projecte compartit, engrescador i participatiu, respectuós amb l’esperit fundacional i adaptat als canvis i nous reptes.

Són molts i importants els canvis que vivim. Les xarxes socials i les noves tecnologies de la comunicació afectaran cada cop més tots els espais vitals, i això ens farà replantejar formats i continguts en l’àmbit docent. En la recerca, l’impacte generat en l’entorn tindrà un pes creixent. Els canvis demogràfics ressituaran la importància de la formació al llarg de la vida. Aquests són només alguns exemples de transformacions que imposen redefinir el projecte de UAB per als propers 10 o 15 anys.

La candidatura que presento, amb el suport del meu equip, pretén iniciar aquest camí cap al futur. Els nostres objectius són l’equilibri entre l’especialització i la formació generalista, entre el coneixement acumulat al llarg dels segles i l’avantguarda de la construcció del futur, entre la presencialitat i la virtualitat, entre el conreu del coneixement per se i el seu retorn a la societat. Comptem amb la iniciativa, amb les aportacions, amb el compromís, amb el treball i amb la il·lusió de tots els estaments de la nostra universitat.

Defensem l’autonomia universitària en l’àmbit de l’autogovern, en el de la docència, en el de la recerca i en el de la gestió administrativa, pressupostària i econòmica per tal de desenvolupar un model universitari propi, resultat de la nostra tradició i del nostre projecte de futur. Una autonomia entesa com a dret a preservar però també com a deure de innovar i impulsar.

Defensem l’excel·lència i l’accessibilitat. Treballarem, doncs, per garantir l’accés de tothom, independentment de la capacitat econòmica, a la nostra oferta formativa; una oferta de qualitat en els diferents àmbits del coneixement que ha de ser diversificada, innovadora i flexible, que ha de donar resposta als reptes de la societat i que ha d’aprofitar les grans potencialitats d’un campus integrat. No pot ser d’una altra manera, els temps i l’esperit fundacional ens ho exigeixen.

Defensem el paper de la universitat com a generadora de coneixement, del qual ha de ser també transmissora. Potenciarem al màxim, per tant, la recerca i la innovació en tots els àmbits i la seva transferència a la societat. Una transferència compromesa i activa al servei de la comunitat.

Defensem la internacionalització, l’intercanvi i els projectes compartits com a eixos d’enriquiment de la nostra Universitat i de la societat. Volem formar persones que siguin ciutadans compromesos amb el seu entorn, però també amb el món.

Defensem el respecte escrupolós a la diversitat, que entenem com a riquesa. Basarem, doncs, les relacions interpersonals i institucionals en el diàleg i en la consideració de la pluralitat, per a la consecució de la igualtat real.

Ens comprometem a fer una gestió rigorosa, transparent i exigent de l’ús dels recursos econòmics que la societat ens assigna i a treballar per tal que aquests recursos retornin a la societat en forma de talent i de ciutadans compromesos amb la res publica i amb la cerca d’un futur millor per a tothom.

Necessitarem la participació activa de tota la comunitat universitària en aquest inici de nova etapa per tal de fer de la UAB un referent d’excel·lència i de compromís amb la societat.

 
Antoni Méndez i Vilaseca