Elecció degà o degana 2018

Elecció de degà o degana 2018

 

  • Termini de presentació de candidatures: del 15 al 25 de maig  de 2018. Les candidatures s'han de presentar per escrit al Deganat (campus de Bellaterra) d'acord amb el model normalitzat. Els candidats a degà o degana hauran de fer constar en la seva candidatura els membres del seu Equip de Deganat. Segons l'article 20.4 del Reglament de la Facultat, a més del degà o degana i el secretari o secretària de la Facultat, hi haurà, com a mínim, un vicedegà o vicedegana d'Economia i Serveis, un vicedegà o vicedegana d'Afers Docents i Acadèmics, un vicedegà o vicedegana de campus de Sabadell i un vicedegà o vicedegana d’Estudis de Postgrau.

  • En la sessió extraordinària de la Junta de Facultat de 26 de juny de 2018 ha estat elegit com a nou degà el Dr.Héctor Sala Lorda.Totes les reclamaciones previstes en el calendari electoral s'han d'adreçar per escrit a la Junta de Facultat i s'han de presentar al Deganat.