Comissió de Qualitat Docent

Comissió de Qualitat Docent (CQD)

És l'encarregada d'establir les necessitats docents de la Facultat, proposar criteris organitzatius de l'ordenació docent, avaluar la coherència, progressió i especificitat en els continguts de les assignatures, i promoure iniciatives docents. També és l’encarregada de vetllar pel desenvolupament i la revisió del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat.

1. Correspon a la Comissió de Qualitat Docent
a) Elaborar, actualitzar i fer el seguiment de la política i objectius de qualitat del centre.
b) Definir i vetllar per l'actualització i el manteniment del quadre de comandament del centre.
c) Vetllar pel seguiment, la difusió i la implantació de la política i objectius de qualitat del centre i del SGIQ.
d) Revisar els processos del SGIQ que li són propis, i fer-ne els corresponents informes de revisió i seguiment.
e) Proposar, a la comissió delegada del Consell de Govern amb competències sobre l'ordenança acadèmica dels estudis de la universitat, i com a resultat del procés de seguiment, modificacions dels estudis.
f) Debatre la creació de nous estudis o l'extinció d'estudis existents, i elevar la possible proposta a la comissió delegada del Consell de Govern amb competències sobre l'ordenació acadèmica de la universitat.
g) Supervisar la proposta de memòria corresponent als títols que es proposin.
h) Supervisar i donar suport a la coordinació de les titulacions en el seguiment, i elaborar propostes per a millorar la qualitat de la docència.
i) Proposar l'adequació o no de propostes de renovació o de nous estudis de màster o postgrau sotmesos per la Unitat Tècnica de Propostes de Formació Permanent de l'Escola de Postgrau a fi i efecte de presentar-ho a la Comissió d'Afers Acadèmics de la UAB.
j) Recollir, a proposta dels coordinadors de titulacions, les reclamacions i els suggeriments d'estudiants i professorat referents a la qualitat de docència, i promoure'n accions de millora.
k) Vetllar per la qualitat de la comunicació interna de la Facultat.
l) Proposar l'aprovació de projectes d'innovació docent de les titulacions, de les activitats de reconeixement de crèdits, de projectes tutoritzats, dels plans d'acollida i d'integració de l'alumnat, i qualsevol altra iniciativa docent i/o proposta encaminada a millorar la qualitat de la docència.
m) Altres que li pugui encomanar la Junta Permanent de la Facultat en l'àmbit de qualitat docent.

2. El/la vicedegà/na informarà i sotmetrà a aprovació de la Junta Permanent els documents de treball acordats en el desenvolupament de les tasques pròpies d'aquesta Comissió.

En cas de votació, els acords s'adopten per majoria simple, sense perjudici dels acords que segons previsions específiques han d'adoptar-se per majoria qualificada.

3. Les actes aprovades per la CQD es donen a conèixer als membres de la facultat mitjançant el web de la Facultat.

Reglament de la Comissió de Qualitat Docent

MEMBRES COMISSIÓ QUALITAT DOCENT
 

Degà de la Facultat (president) Andres Chamarro
El secretari de la Facultat i Vicedegà d'Economia Tomas Blasco
La vicedegana d'Afers Acadèmics Sònia Darbra
La vicedegana de Pràctiques Externes i Relacions Institucionals Estel Gelabert
Una professora representant dels graus de la Facultat Meritxell Torras
Un representant del professorat dels Màsters Oficials coordinats des de la Facultat Sergi Ballespí
Una estudiant representant de Grau Miguel Porras
Un/a estudiant representant de Màster Pendent
La persona tècnica responsable de qualitat del centre Jordi Alfonso
La persona responsable de l'Administració del centre José Luis Costa
La persona responsable de la Gestió Acadèmica del Centre M.Jesús Nebrera


COORDINACIONS DE LES TITULACIONS OFICIALS COORDINADES DES DE LA FACULTAT
 

Grau en Psicologia Albert Feliu
Grau en Logopèdia Melina Aparici
MUGHRO Juan Muñoz
MUPGS Susana Subirà
MURPCS Lourdes Ezpeleta
MIPEAF Lluís Capdevila
MIPE José Luis Lalueza
MUTCL Sònia Darbra
MURIP Joel Feliu
MUPJF Maria Alvarez