Sol·licitud d'accés a la informació publica

Sol·licitud d'accés a la informació públicaLes sol·licituds d'accés a la informació pública previstes a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es tramitaran de manera presencial amb el model establert a l'efecte.
 

Descarregar el formulari de sol·licitud d'accés a la informació pública (.pdf)Instruccions
 • Descarregeu el PDF i empleneu el formulari de sol·licitud d'accés a la informació. Necessitareu tenir instal·lat l'Adobe Reader o un lector de pdf compatible.
 • Escriviu preferentment amb ordinador, o amb bolígraf en lletres majúscules o de tipus impremta.
 • Indiqueu clarament les dades de contacte, preferentment un correu electrònic.
 • És important que indiqueu el format, preferentment PDF, Word o Excel, en què desitgeu tenir accés a la informació.
 • Heu d'imprimir el formulari, preferentment a doble cara, signar-lo i el presentar-lo a la Fundació Parc de Recerca UAB, a l'Av. Can Domenech, Edifici Eureka, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).


Quin cost té?

Tràmit gratuït si les dades són consultades en el lloc on es troben dipositades o bé si existeixen en format electrònic. L'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original poden estar subjectes a una contraprestació econòmica, que en cap cas excedirà el cost de l'operació.

Requisits

 • Tenir 16 anys.
 • Identificació del sol·licitant.
 • Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions.
 • Especificar la forma en què preferiu accedir a la informació sol·licitada.


Límits al dret d'accés a la informació pública

Es podrà denegar o restringir el dret d'accés a la informació pública si comporta un perjudici per:

 • La seguretat pública.
 • La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.
 • El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.
 • El principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva.
 • Els drets dels menors d'edat.
 • La intimitat i els altres drets privats legítims.
 • El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
 • La informació que tingui la condició de protegida i així ho estableixi expressament una norma amb rang de llei.

Les sol·licituds seran denegades si la informació que es vol obtenir conté dades personals especialment protegides, com ara relatives a la ideologia, l'afiliació sindical, la religió, les creences, l'origen racial, la salut i la vida sexual, i també les relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives que no comportin l'amonestació pública a l'infractor, llevat que l'acfectat hi consenti expressament per mitjà d'un escrit que ha d'acompanyar la sol·licitud. Si es tracta d'altra informació que conté dades personal, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l'interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

La sol·licitud pot ser innadmessa en els supòsits següents:

 • Documents de treball intern (resums, esborranys o notes).
 • Si per a obtenir la informació que demana cal una tasca complexa d’elaboració o reelaboració. En aquest cas es contemplaria donar la informació desglossada. 
 • Informació en fase d’elaboració i no publicada.
 • Les consultes jurídiques o peticions d’informes o dictàmens, sens perjudici dels supòsits de consulta o orientació.

Protecció de dades
Les vostres dades seran tractades per la Fundació Parc de Recerca UAB en virtut del que disposa l'article 26 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern sobre la base jurídica del tractament prevista en l'article 6.1.c) del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades).
 
Teniu dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat adreçant-te a la nostra Oficina de Privacitat a través de la següent direcció de correu electrònic: dpo.parc@uab.cat, on també pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, supressió (cancel·lació), portabilitat, limitació o oposició al tractament.
 
Consulteu la nostra política de privacitat.