Coneix el centre

Inserció laboral i Satisfacció dels Titulats

Enquesta de Satisfacció dels titulats i les titulades (Titulats/des 2020-2021)
  % Resposta Planificació i organització dels estudis* Professorat* Recursos, instal·lacions i serveis* Qualitat de la formació* Satisfacció amb la titulació*
Màster U. en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica 75,0% 3,9 3,6 4,1 4,0 4,0

*Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)

 

Enquesta d'Inserció laboral (Titulats/des 2019-2020)
  % Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
Màster U. en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica 58,4% 71,4% 85,7% 100,0% 7,4

Enquesta de Satisfacció dels titulats i les titulades (Titulats/des 2019-2020)
  % Resposta Planificació i organització dels estudis* Professorat* Recursos, instal·lacions i serveis* Qualitat de la formació* Satisfacció amb la titulació*
Màster en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica 75% 3,7 4,2 3,6 3,8 4

*Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)

Enquesta d'Inserció laboral (Titulats/des 2018-2019)
  % Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
Màster en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica   63,2% 75% 91,7% 83,3% 7,9