Any de la Comunicació > Concursos > Microrelats

Concurs de Relats Breus «L'Autònoma en 3.000 paraules»


 

La Universitat Autònoma de Barcelona, dins l’any temàtic de la Comunicació 2010, convoca el primer Concurs de Relats Breus «L’Autònoma en 3.000 paraules», amb l’objectiu de promoure entre els membres de la comunitat universitària (estudiants, PAS i PDI) la creació literària i contribuir a dinamitzar la vida cultural de la UAB.

 

1. Poden optar a aquest premi els membres de la comunitat universitària (estudiants, PAS i PDI) de la Universitat Autònoma de Barcelona que compleixin tot el que s’estableix en aquestes bases.

 

2. Els/Les autors/es podran presentar a aquesta convocatòria una única obra.

 

3. Les obres hauran de tenir una extensió aproximada de 3.000 paraules (entre 12.000 i 24.000 caràcters amb espais), ser originals, inèdites i estar escrites en llengua catalana.

 

4. Les obres seran de ficció i l’argument haurà de tractar sobre algun tema relacionat directament o indirecta amb la universitat o la vida universitària.

 

5. La presentació de les obres es farà a través de la pàgina web del Servei de Publicacions de la UAB (http://www.uab.cat/publicacions), on hi haurà un formulari electrònic que s’haurà d’emplenar seguint les indicacions i mitjançant el qual s’haurà d’adjuntar un document de Word amb l’obra, que haurà d’incloure el títol de l’obra i el nom de l’autor.

 

6. El termini de presentació dels originals acabarà el 12 de març de 2010 a les 24 hores.

 

7. El/La guanyador/a rebrà un premi de 750 € i la seva obra serà publicada en paper i en format electrònic, i distribuïda gratuïtament pel Servei de Publicacions de la UAB. L’obra no serà comercialitzada i, per tant, a banda del premi, l’autor/a no rebrà cap altra compensació econòmica per la seva publicació i distribució.

 

8. L’autor/a de l’obra guanyadora haurà de signar un contracte de cessió de drets autoritzant la UAB a la seva publicació i distribució gratuïta.

 

9. Els/Les autors/es de les dues obres finalistes rebran cadascun/a un premi de 250 €. Aquestes obres, si la UAB ho considera adient, també podran ser publicades amb les mateixes condicions que l’obra guanyadora, sense rebre cap altra compensació econòmica per la seva publicació i distribució gratuïta.

 

10. El veredicte del jurat es donarà a conèixer a la pàgina web del Servei de Publicacions a partir del 26 de de març de 2010. El lliurament dels premis es farà el 23 d’abril de 2010, Dia del Llibre, mitjançant un acte públic. El premi pot declarar-se desert si així ho decideix el jurat. El veredicte del jurat és inapel·lable.

 

11. El jurat estarà presidit pel vicerector de Transferència Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona, o la persona en qui delegui, i tindrà set vocals: dos professors/res dels Departaments de Filologia, dos professors/es de l’Àrea de Periodisme, un/a membre del personal d’administració i serveis amb expertesa en l’àmbit dels estudis o de la creació literària, i dos estudiants, un/a de filologia catalana o literatura comparada i un/a de periodisme. També hi haurà un/a representant del Servei de Publicacions que actuarà com a secretari del jurat i que assistirà a les reunions sense dret a vot.

 

12. La participació en el premi pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i els drets i obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases es resoldran segons el criteri del jurat.

 


Informació:

Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici A
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel.: 93 581 10 22
Fax: 93 581 32 39
sp@uab.cat
http://www.uab.es/publicacions