Personal UAB
Personal acadèmic i investigador

Compra de béns i contractació de serveis

El departament assessora i gestiona la compra de béns i la contractació de serveis. La Normativa de compres és a l’abast del PDI en d’àmbit econòmic de la intranet: