Punt d'informació

PUNT D'INFORMACIÓ

 

Per a realitzar la majoria de tràmits acadèmics i/o administratius us heu d'adreçar a la Secretaria (Punt d'Informació) de la Unitat Docent.

Des d'aquí podreu gestionar les sol·licituds següents:

  - Certificats Reconeixement de crèdits 
  - Convalidacions 
  - Modificacions de matrícula 
  - Beques Intercanvis 
  - Simultaneïtat d'estudis 
  - Trasllat d'expedient 
  - Justificants d'assistència a exàmens 
  - Títols 
  - Targeta intel·ligent 
  - Sol·licituds generals 
  - Canvis de domiciliació bancària 
  - Manteniment de la condició de Família Nombrosa

Les resolucions i resta de documents que ens arribin des de Bellaterra les podreu recollir a la Secretaria (Punt d'Informació). Periòdicament es publicaran als taulers d'anuncis i a la pàgina web el llistat amb la relació d'alumnes que tenen pendent de recollir alguna documentació.