Govern de la Unitat Docent

ORGANS DE GOVERN DE LA UNITAT DOCENT

Els òrgans de govern de la Unitat Docent són la Junta Docent, l'Equip de Coordinació de la Unitat Docent, el Coordinador de la Unitat Docent i el Secretari de Coordinació (Títol Segon, Article 3, Reglament UD).


El coordinador de la Unitat Docent atén els alumnes els dilluns d' 10 a 13 h.

El secretari de la Unitat Docent atén els alumnes els dimecres de 12 a 14 h.


LA JUNTA D'UNITAT DOCENT:

És l’òrgan col·legiat de representació de la Unitat Docent.

Són competències de la Junta d’Unitat Docent:

  • Elaborar i aprovar el Reglament de funcionament intern de la Unitat Docent.
  • Convocar les eleccions del coordinador o coordinadora i de l’equip corresponent.
  • Elegir el coordinador o la coordinadora i el seu equip, i revocar-los.
  • Vetllar perquè les polítiques d’actuació de la Facultat s’executin a la Unitat Docent.
  • Vetllar per l’organització de la docència de la Unitat Docent.
  • Crear comissions.
  • Elaborar i aprovar el repartiment del pressupost anual de funcionament assignat a la Unitat Docent.
  • Aprovar l’informe anual del coordinador o de la coordinadora, que ha d’incloure necessàriament l’activitat docent i una memòria econòmica.
  • Elevar a la Junta de Facultat propostes d’actuació relacionades amb la Unitat Docent.
  • Assumir qualsevol altra competència que li atribueixin el Reglament de la Facultat de Medicina i la resta de normes aplicables.


L'EQUIP DE COORDINACIÓ està integrat per:
 

Coordinador de la UD Ramón Carreras  
Secretari Coordinació Lluís Molina  
Gestora Administrativa Montserrat Garvín  
GRAU MEDICINA UAB-UPF:    
Coordinador del Grau:               Ramón Carreras  
Coordinadors curs:    
Tercer Mar Iglesias  
Quart Lluís Gallart  
Cinquè Luis Miguel Martín  
Sisè Juan Gutiérrez  
Responsable Comissió:    
Docència    
Economia Mª Ángeles López  
Recerca Miguel Àngel Checa  
Simulació                                     Lluís Molina  
GRAU FISIOTERÀPIA:  
Coordinadora del grau: Cristina Cervantes  
Coordinadors curs:    
Primer Sandra Torrell      
Segon Ana Lobato  
Tercer Jordi Cuartero  
Quart Bernat Planas  
Intercanvis Anna Bosch de Basea  
Estades Clíniques Sandra Mateo Lozano  
   
DELEGATS FISIOTERÀPIA:  
Primer    
   
Segon Laura Nieto Antonio  
David Navarro Rodríguez  
Tercer Clàudia Schwager García  
Mar Mellado Salvat  
Quart Joan Arderiu Campdelacreu  
Cristina Segura Bayona  
     
DELEGATS DE MEDICINA:    
Primer    
   
Segon    
   
Tercer    
   
Quart    
   
Cinquè    
   
Sisè