Acords de la sessió

[20/05/2015] Consell de Govern

 
Punt 1. Aprovació de les actes de les darreres sessions. Acta98  Acta99
Punt 2. Informe del rector. [+]
Punt 3. Informe del procés de reorganització de les estructures de gestió.

Punt 4. Afers Acadèmics:
 
4.1. Aprovació del calendari acadèmicoadministratiu del curs acadèmic 2015-2016. [+]
4.2. Creació de títols de màster universitari. [+]
4.3. Creació de títols de màsters propis i diplomes de postgrau nous. [+]
Punt 5. Propostes de normatives:
 
5.1. Modificació del Reglament per a l’establiment de la seu electrònica de la UAB. [+]
 
Punt 6. Estructures bàsiques i serveis de la UAB:
 
6.1. Presentació de la modificació de la denominació del Departament d’Enginyeria Química. [+]
6.2. Desadscripció de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral. [+]
6.3. Desadscripció de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents. [+]
6.4. Desvinculació de l’Escola de Comerç i Distribució. [+]
 
Punt 7. Cessions d’espais i d’altres béns de titularitat de la UAB:
 
7.1. Cessió d’ús d’espais a  la companyia Draconispharma, S.L. [+]

Punt 8. Afers de tràmit:
 
8.1. Participació de la Universitat Autònoma de Barcelona com a soci de l’Associació Bioinformatics Barcelona (BIB).
8.2. Participació de la Universitat Autònoma de Barcelona com a soci de l’Associació Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e interpretación (CCDUTI). [+]
8.3. Modificació dels estatuts del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials. [+]
8.4. Modificació dels estatuts del Consorci Agència Local d’Energia de Barcelona. [+]
8.5. Cessió d’instal·lacions científiques.

Punt 9. Torn obert de paraules.
 
 
 
Punt 2. Informe del rector. Declaració del Consell de Govern de  20 de maig de2015
 
 
Acord 40/2015, de 20 de maig, del Consell de Govern
 
Declaració del Consell de Govern de  20 de maig de2015
 
El Consell de Govern de la UAB, reunit en sessió ordinària el dia 20 de maig de 2015, davant els fets esdevinguts durant la jornada del 14 de maig al campus de Bellaterra, i molt especialment els que van afectar l'oficina de "Treball Campus", que van comportar intimidació fí­sica de persones i danys a béns públics, per part de grups organitzats d'individus encaputxats:
 
1.      Condemna sense pal·liatius aquests fets i qualsevol altre que comporti agressions, intimidacions o accions violentes contra persones o béns de la Universitat.
 
2.      Manifesta la seva solidaritat amb totes les persones afectades per l'actitud d'aquests grups d'individus violents.
 
3.      Demana a l'Equip de Govern que impulsi l'elaboració d'un protocol d'actuació en casos similars, en tot allò que sigui competència de la Universitat.
 
4.      Referma que la UAB, en la mesura que és una institució de generació de pensament crític i de coneixement per excel·lència, continuarà garantint el dret a la llibertat d'expressió de tots els seus membres, dins un escrupolós respecte a les normes de convivència pacífica.
 
 
Punt 4.1. Afers Acadèmics: 4.1. Aprovació del calendari acadèmicoadministratiu del curs acadèmic 2015-2016.
 
Acord 41/2015, de 20 de maig, del Consell de Govern
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d'aprovació del calendari academicoadministratiu per al curs acadèmic 2015-2016.
 
Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic marc de la UAB per a programar les activitats docents del curs acadèmic 2015-2016.
 
Vista l’Ordre  EMO/347/2014, de 26 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2015.
 
Vista l'Ordre ORDRE EMO/133/2014, de 14 d'abril, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2015.
 
Vist l’acord del Consell de Govern, de 19 de març de 2015, que aprova el calendari acadèmic per al curs 2015-2016.
 
Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu.
 
Atès que la proposta de calendari academicoadministratiu per al curs 2015-2016 va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 17 d’abril de 2015.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de calendari academicoadministratiu per al curs 2015-2016 que s'annexa, i demanar a la Comissió d’Afers Acadèmics que analitzi la qüestió dels terminis d’anul·lació de matrícula. (DOC)
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d'aquest acord.
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les mesures necessàries per a fer efectiu el present acord.
 
 
Punt 4.2. Afers Acadèmics: Creació de títols de màster universitari.
 
Acord 42/2015, de 20 de maig, del Consell de Govern
 
Vista la petició de creació de títol de màster universitari i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
 
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials.
 
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació de títols de màster universitari.
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre la creació de títols de màsters universitaris.
 
Atès que la proposta de creació de títol de màster universitari va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 17 d’abril de 2015.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica, el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS
 
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de màster universitari següent:
 
-       Erasmus Mundus en Mediació Intermediterrània: cap a la Inversió i la Integració/Erasmus Mundus in Crossing the Mediterranean: Towards Investment and Integration
 
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord primer.
 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
 
Punt 4.3. Afers Acadèmics: Creació de títols de màsters propis i diplomes de postgrau nous.

Acord 43/2015, de 20 de maig, del Consell de Govern
 
Vistes les peticions de creació i modificació de títols de màster propi i de diplomes de postgrau que han estat presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions posteriors, així com la resta de normes d'aplicació general.
 
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació permanent.
 
Atès que la proposta de creació i modificació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 17 d’abril de 2015.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS
 
PRIMER.- Aprovar la creació dels nous títols de màsters propis  i diplomes de postgrau següents, per al curs 2015/2016:
 
-          Màster en Diagnòstic i Tractament del Peu Diabètic.
-          Diploma de Postgrau en Teràpies Fascials. Normalització Esquelètica i Visceral.
 
SEGON.-  Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis i diplomes de postgraus següents:
 
-          Màster Europeu en Cirurgia Oncològica, Reconstructiva i Estètica de Mama, que passa a denominar-se European Master Degree in Surgical Oncology; Recostructive and Aesthetic Breast Surgery
-          Màster en Tradumàtica (Traducció i Noves Tecnologies): Traducció i Localització, que passa a denominar-se Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció
 
TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació i modificació de títols de màster propi i diplomes de postgrau al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
 
QUART.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment dels acords primer, segon i tercer.
 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius
 
 
Punt 5.1. Propostes de normatives: Modificació del Reglament per a l’establiment de la seu electrònica de la UAB.
 
Acord 44/2015, de 20 de maig, del Consell de Govern
 
Per acord del Consell de Govern de data 7 d’abril de 2010 es va aprovar el Reglament per a l’establiment de la seu electrònica de la Universitat Autònoma de Barcelona, el qual, en el seu article 2 estableix que la seu electrònica de la Universitat Autònoma de Barcelona es troba a l’adreça electrònica http://uab.cat/seuelectronica.
 
La seu electrònica és l'adreça electrònica de la Universitat per mitjà de la qual els membres de la comunitat universitària i altres persones poden accedir a la informació, als serveis i als tràmits electrònics. Des de la implementació de la seu electrònica s’ha continuat treballant per tal de millorar-la i de donar compliment a la legislació vigent en la matèria. En aquest sentit, s’ha elaborat una nova seu electrònica que adopta la imatge corporativa del web institucional, incorpora el sistema de navegació segura https en totes les seves pàgines i ofereix nous serveis electrònics.
 
Actualment es poden realitzar diversos tràmits i gestions com: verificar documents electrònics; tramitar factures electròniques; consultar el perfil del contractant;  accedir al Butlletí­ Oficial; consultar notificacions electròniques i accedir al sistema votació electrònica de la UAB; entre d'altres.
 
En aquest sentit, per tal d’incloure en el Reglament de la seu electrònica el sistema de navegació segura, correspon modificar el seu article 2 abans esmentat en el sentit de substituir l’adreça electrònica a la qual es troba la seu.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general i del comissionat del rector per a la Societat de la Informació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
 
ACORDS
 
PRIMER.- Modificar l’article 2 del Reglament per a l’establiment de la seu electrònica de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Consell de Govern de 7 d’abril de 2010, en el sentit de suprimir el paràgraf segon de l’apartat 1:
 
“La seu electrònica de la Universitat Autònoma de Barcelona es troba a l’adreça electrònica següent: http://uab.cat/seuelectronica”.
 
SEGON.- Encarregar la secretària general i el comissionat del rector per a la Societat de la Informació l'execució i el seguiment d’aquest l'acord.
 
TERCER.- Comunicar els presents acords als centres, departaments, instituts de recerca propis i centres d’estudis i de recerca.
 
 
Punt 6.1. Estructures bàsiques i serveis de la UAB: Presentació de la modificació de la denominació del Departament d’Enginyeria Química.
 
Acord 45/2015, de 20 de maig, del Consell de Govern
 
En data 22 d’octubre de 2012 el Consell del Departament d’Enginyeria Química va aprovar la proposta de canvi de nom del Departament en el sentit que passi a denominar-se Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental.
 
D'acord amb els articles 20 i 64 dels Estatuts de la UAB, correspon al Consell de Govern l'aprovació del canvi de nom d'un departament.
 
De conformitat amb l’article 20.5 dels Estatuts de la UAB correspon obrir un termini de 15 dies per tal que les facultats, escoles, departaments, instituts universitaris d'investigació i personal acadèmic afectats presentessin, si ho consideren convenient, al·legacions motivades sobre la proposta de canvi de nom del Departament d’Enginyeria Química i, eventualment, que les facin arribar a la Secretaria General.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS
 
PRIMER.- Obrir un termini de 15 dies per tal que les facultats, escoles, departaments, instituts universitaris d'investigació i personal acadèmic afectats presentin, si ho consideren convenient, al·legacions motivades sobre la proposta de canvi de nom del Departament d’Enginyeria Química i, eventualment, que es facin arribar a la Secretaria General.
 
SEGON.- Comunicar el present acord als departaments, instituts universitaris d'investigació, facultats i escoles i personal acadèmic del Departament d’Enginyeria Química.
 
 
 
Punt 6.2. Estructures bàsiques i serveis de la UAB: Desadscripció de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral.
 
Acord 46/2015, de 20 de maig, del Consell de Govern
 
Atesa la necessitat d‘unificar esforços per tal de respondre millor a les necessitats actuals, consistents, entre d’altres, en agrupar sota una única entitat les activitats de formació no subvencionada que ofereix la UAB, i vist que en data 20 de juny de 2014, el Patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona va acordar la creació de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf), que té per finalitat organitzar, gestionar i impartir la formació no subvencionada, en tots els seus àmbits de coneixement.
 
Vist que en data 9 de setembre de 2014 els Patronats de la Fundació Escola de Prevenció i Seguretat Integral (FEPSI) i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) van acordar la fusió de les dues entitats mitjançant l’absorció de la FEPSI per part de la FUAB.
 
Vist que l’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a la UAB comportarà que tots els drets i obligacions assignats a l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI), en virtut del conveni d’adscripció signat, en data 21 de novembre de 2011, entre la UAB i la FEPSI, seran assumits per l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf), a partir de la data de la seva adscripció a la UAB.
 
Vist que la desadscripció de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI) està condicionada a l’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a la UAB, i que aquesta desadscripció es produirà quan, un cop finalitzat el procés d’adscripció de la fUABf, així ho aprovi el departament competent en matèria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb el què preveu el Decret 390/1996, de 2 de desembre.
 
Atès que la proposta de desadscripció de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral a la UAB va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 27 de febrer de 2015.
 
Vistos els termes de la proposta de conveni de col·laboració acadèmica.
 
Atès que en sessió de 19 de març de 2015, de conformitat amb l’article 20.5 dels Estatuts de la UAB, el Consell de Govern va obrir un termini de 15 dies per tal que les facultats, escoles, departaments, instituts universitaris d'investigació i personal acadèmic afectats presentessin, si ho consideraven pertinent, al·legacions motivades sobre la proposta de desadscripció de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut i de l’Escola Universitària de Ciències Socials de la UAB.
 
Atès que ha transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions.
 
Vist l'article 10 del Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a les universitats públiques de centres docents d’ensenyament superior.
 
Vist el què disposa l’article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya que regula l’adscripció i desadscripció de centres a les Universitats Públiques de Catalunya.
 
D’acord amb l’article 37 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de desadscripció de la UAB de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral, condicionada a l’efectiva adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a la UAB pel departament competent en matèria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya.
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
 
TERCER.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords.
 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica i a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
 
Punt 6.3. Estructures bàsiques i serveis de la UAB: Desadscripció de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents.
 
Acord 47/2015, de 20 de maig, del Consell de Govern
 
Atesa la necessitat d‘unificar esforços per tal de respondre millor a les necessitats actuals, consistents, entre d’altres, en agrupar sota una única entitat les activitats de formació no subvencionada que ofereix la UAB, i vist que en data 20 de juny de 2014, el Patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona va acordar la creació de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf), que té per finalitat organitzar, gestionar i impartir la formació no subvencionada, en tots els seus àmbits de coneixement.
 
Vista que l’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a la UAB comportarà que tots els drets i obligacions assignats a l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, en virtut del conveni d’adscripció signat, en data 21 de novembre de 2011, entre la UAB i la FUAB, seran assumits per l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf), a partir de la data de la seva adscripció a la UAB.
 
Vist que la desadscripció de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) està condicionada a l’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a la UAB, i que aquesta desadscripció es produirà quan, un cop finalitzat el procés d’adscripció de la fUABf, així ho aprovi el departament competent en matèria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb el què preveu el Decret 390/1996, de 2 de desembre.
 
Atès que la proposta de desadscripció de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents a la UAB va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 27 de febrer de 2015.
 
Vistos els termes de la proposta de conveni de col·laboració acadèmica.
 
Atès que en sessió de 19 de març de 2015, de conformitat amb l’article 20.5 dels Estatuts de la UAB, el Consell de Govern va obrir un termini de 15 dies per tal que les facultats, escoles, departaments, instituts universitaris d'investigació i personal acadèmic afectats presentessin, si ho consideraven pertinent, al·legacions motivades sobre la proposta de desadscripció de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut i de l’Escola Universitària de Ciències Socials de la UAB.
 
Atès que ha transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions.
 
Vist l'article 10 del Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a les universitats públiques de centres docents d’ensenyament superior.
 
Vist el què disposa l’article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya que regula l’adscripció i desadscripció de centres a les Universitats Públiques de Catalunya.
 
D’acord amb l’article 37 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de desadscripció de la UAB de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, condicionada a l’efectiva adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a la UAB pel departament competent en matèria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya.
                                                                                                               
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
 
TERCER.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords.
 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica i a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
 
Punt 6.4. Estructures bàsiques i serveis de la UAB: Desvinculació de l’Escola de Comerç i Distribució.
 
Acord 48/2015, de 20 de maig, del Consell de Govern
 
De conformitat amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i amb els Estatuts de la UAB, la UAB ha mantingut una política d’adscripció i de vinculació de centres externs  en funció de si els estudis impartits tenen caràcter oficial o propi.
 
A partir de l’adequació a l’espai europeu d’educació superior dels estudis ofertats per la UAB, moltes de les titulacions impartides per escoles vinculades han derivat en titulacions de caràcter oficial, la qual cosa ha comportat un procés d’adscripció d’aquests centres.
 
Actualment només resta com a escola vinculada l’Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI) la qual ofereix els estudis propis de Direcció de Comerç i Distribució. Atès que aquesta titulació no podrà tenir caràcter oficial, l’Equip de Govern proposa la desvinculació d’aquest centre.
 
Vist l’acord 82/2013, de 9 d’octubre, del Consell de Govern de la UAB, pel qual es dóna per assabentat de l’inici del procés de desvinculació de l’Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI) de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 
Atès que la proposta de desvinculació de l’Escola Superior de Comerç i Distribució a la UAB va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 27 de febrer de 2015.
 
Vistos els termes de la proposta de conveni de col·laboració acadèmica.
 
Atès que en sessió de 19 de març de 2015, de conformitat amb l’article 20.5 dels Estatuts de la UAB, el Consell de Govern va obrir un termini de 15 dies per tal que les facultats, escoles, departaments, instituts universitaris d'investigació i personal acadèmic afectats presentessin, si ho consideraven pertinent, al·legacions motivades sobre la proposta de desadscripció de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut i de l’Escola Universitària de Ciències Socials de la UAB.
 
Atès que ha transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions.
 
D’acord amb l’article 37 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de desvinculació de la UAB de l’Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI).
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
 
TERCER.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords.
 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica i a l’Escola Superior de Comerç i Distribució per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
 
Punt 7.1. Cessions d’espais i d’altres béns de titularitat de la UAB: Cessió d’ús d’espais a  la companyia Draconispharma, S.L..

Acord 49/2015, de 20 de maig, del Consell de Govern
 
Atès que s’està tramitant amb data d’efectes 27 d’abril de 2015 un conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona amb Draconispharma, S.L. l’objecte del qual és prestar el servei, per part la Universitat Autònoma de Barcelona, de neteja de material, rebuda i manteniment d’animals en les dependències del Servei d’Estabulari UAB a favor de Draconispharma, S.L. a canvi de preu i per un període de dotze (12) mesos.
 
Atès que l’execució de l’objecte del contracte implica la cessió d’ús en exclusivaa l’Empresa del laboratori equipat de 13,31 m2 i 5,62 m2 ubicats a Servei Estabulari M1Bb/008 i M1b/031, respectivament, pel període de duració del present conveni.
 
Atès que l’esmentat conveni es va sotmetre a l’aprovació/ratificació dels òrgans de govern.
 
D’acord amb allò que disposen l’article 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques, l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS
 
PRIMER.-Autoritzar la cessió d’ús a Draconispharma S.L. del laboratori equipat de 13,31 m2 i 5,62 m2 ubicats a Servei Estabulari M1Bb/008 i M1b/031, respectivament, pel període de duració del present conveni (12 mesos).
 
SEGON.-  Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
 
TERCER.-Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment de l'acord primer.
 
QUART.-Comunicar els presents acords a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
 
Punt 8.2. Afers de tràmit: Participació de la Universitat Autònoma de Barcelona com a soci de l’Associació Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e interpretación (CCDUTI).
 
Acord 50/2015, de 20 de maig, del Consell de Govern
 
Vista la proposta de la Secretària General en relació a la participació de la UAB com a soci de l’Associació Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e interpretación (CCDUTI).
 
Vistos els estatuts de l’Associació.
 
Vist l'article 64.t) dels Estatuts de la UAB pel qual el Consell de Govern ha de proposar al Consell Social la participació de la Universitat en altres entitats.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de la Secretària General de la UAB, el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS
 
PRIMER.-Aprovar la proposta la participació de la UAB com a soci de l’Associació Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e Interpretación (CCDUTI) i, en la seva virtut:
 
1.- Sol·licitar la incorporació de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Associació Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e interpretación (CCDUTI) com a membre de ple dret de la mateixa, facultant al rector perquè designi a les persones físiques que exerciran la representació de la Universitat Autònoma de Barcelona en els òrgans de l’Associació, amb el ben entès que el cost econòmic corresponent a les quotes seran assumides pel pressupost de la Facultat de Traducció i d’Interpretació i el Departament de Traducció i d’Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental.
 
2.- Facultar al rector perquè ell o, persona que designi, signi els documents necessaris per formalitzar aquesta incorporació, l’aprovació dels seus estatuts i la acceptació dels càrrecs estatutaris  pels que sigui designada la seva representada.
 
SEGON.-  Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.
 
TERCER.-Encarregar la Secretària General l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
QUART.-Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius, i a l’Associació Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e Interpretación
 
 
Punt 8.3. Afers de tràmit: Modificació dels estatuts del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials.
 
Acord 51/2015, de 20 de maig, del Consell de Govern
 
Atès que el Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials va ser constituït per la Diputació de Barcelona i per la Universitat Autònoma de Barcelona en data 8 de novembre de 1988 amb la forma jurídica de consorci.
 
Atès que la Disposició final segona de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local en virtut de la qual es va aprovar la Disposició addicional vintena de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú relatiu al règim d'adscripció dels consorcis a una Administració pública i els efectes pressupostaris, comptable i de control de l'esmentada adscripció.
 
Atès que els articles 12 a 15 de la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa estableix el règim jurídic aplicable als consorcis en matèria d'efectes i procediment de separació dels membres de consorcis i liquidació dels consorcis.
 
Atès que per acord núm. 37/2015, de 12 de febrer, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar l’avantprojecte d’estatuts del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials.
 
Atès que en sessió de data 20 de març de 2015 el Consell de Govern del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials es va aprovar inicialment la modificació dels estatuts  en els termes del document annex, per incorporar les modificacions establertes als preceptes legals a dalt esmentats i exposar-la al públic en un termini de 30 dies, des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i una ressenya al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 
Atès que va transcórrer el tràmit d’informació pública sense que es rebés cap tipus d’al·legació ò recurs contra l’acord d’aprovació inicial de la modificació estatutària.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS
 
PRIMER.- Ratificar l’acord del Consell de Govern del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials de 20 de març de 2015 de modificació dels seus estatuts en els termes del document annex.(DOC)
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
QUART.- Informar dels presents acords als Consorci Institut de Ciència Polítiques i Socials i a la Diputació de Barcelona.
 
 
Punt 8.4. Afers de tràmit: Modificació dels estatuts del Consorci Agència Local d’Energia de Barcelona.
 
Acord 52/2015, de 20 de maig, del Consell de Govern
 
Atès que el Consorci Agència Local d’Energia de Barcelona és un consorci adscrit a l’Ajuntament de Barcelona, essent mitjà propi i servei tècnic d’aquest, del qual formen part com a socis fundadors, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Institut Català de l’Energia del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya.
 
Atès que la Disposició final segona de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local en virtut de la qual es va aprovar la Disposició addicional vintena de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú relatiu al règim d'adscripció dels consorcis a una Administració pública i els efectes pressupostaris, comptable i de control de l'esmentada adscripció.
 
Atès que els articles 12 a 15 de la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa estableix el règim jurídic aplicable als consorcis en matèria d'efectes i procediment de separació dels membres de consorcis i liquidació dels consorcis.
 
Atès que en sessió de data 29 de setembre de 2014 l’Assemblea del Consorci Agència Local d’Energia de Barcelona va acordar aprovar inicialment la modificació dels estatuts  en els termes del document annex, per incorporar les modificacions establertes als preceptes legals a dalt esmentats i exposar-la al públic en un termini de 30 dies, des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i del taulell d’anuncis de l’esmentat Consorci.
 
Atès que va transcórrer el tràmit d’informació pública sense que es rebés cap tipus d’al·legació ò recurs contra l’acord d’aprovació inicial de la modificació estatutària.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Relacions Institucionals i Territori, el Consell de Govern ha adoptat elssegüents
 
ACORDS
 
PRIMER.-Ratificar l’acord del Consell de Govern del Consorci Agència Local d’Energia de Barcelona de 29 de setembre de 2014 de modificació dels seus estatuts en els termes del document annex.(DOC)
 
SEGON.-Encarregar al vicerector de vicerector de Relacions Institucionals i Territori l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
QUART.-Comunicar els presents acords al Consorci Agència Local d’Energia de Barcelona
 
 
Punt 8.5. Afers de tràmit: Cessió d’instal·lacions científiques.

Acord 53/2015, de 20 de maig, del Consell de Govern
 
1.Atès que el grup de recerca BEG de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) està liderant el projecte “Development and implementation of decentralised solar-energy-related innovative technologies for public buildings, in the Mediterranean Basin countries” (Projecte DIDSOLIT-PB), número de referència: 94/4316, amb altres sis institucions, ‘Institute for Innovation & Sustainable development (AEIPLOUS)’ de Grècia, ’Egyptian Association for Energy and Environment (EAEE)’ d’Egipte, ‘Al-Balqa' Applied University (BAU)’ de Jordània, ‘Alexandria University (AU)’ d’Egipte, ‘Ciheam-Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICH) de Grècia i ‘Eco-System Europa, SL (EsE)’ d’Espanya.
 
Atès que aquest Projecte DIDSOLIT-PB està finançat per fons europeus (programa ENPI-CBCMED) el principal objectiu del qual es la promoció i implementació d’innovacions tecnològiques i de transferència del coneixement en el camp de l’energia solar, inclosos l’arrelament en el sector privat i especialment de les petites i mitjanes empreses, la qual cosa es pot implementar concretament pels processos de contractació del sector públic i, per tant, és un Projecte que es centra en energies renovables.
 
Atès que, en virtut de l’esmentat projecte finançat, la UAB està portant a terme vàries instal·lacions d’energies solars innovadores en edificis de propietat pública la titularitat de les quals haurà de ser cedida al propietari de naturalesa pública titular de l’edifici. .
 
2.Atès que en dates a 10 de febrer de 2014, la UAB en qualitat d’entitat coordinadora, va publicar al DOGC la licitació núm. 3/2014 del contracte de subministrament i instal·lació d’un sistema pilot de tecnologia DISH STIRLING i PARABOLIC TROUGH, el qual es va dividir en dos lots:
 
-          Lot 1: Fabricació, instal·lació i posada en funcionament del sistema pilot DISH STIRLING i del sistema solar PARABOLIC TROUGH, adjudicat a SOLTERM INSTAL·LACIONS, SCP en data 11 d’abril de 2014 perquè s’executés en el termini de 14 setmanes des de la seva formalització.
 
-          Lot 2: Servei de consultoria, supervisió d’instal·lació, anàlisi de funcionament dels sistemes pilots referits i formació en relació a les anteriors instal·lacions pilots, adjudicat a la Universitat Politècnica de Catalunya.
 
3.Atès que en virtut dels acords 27/2015, de 19 de març, del Consell de Govern i 17/2015, de 30 d’abril, del Ple Consell Social, entre d’altres es va aprovar ratificar el conveni de col·laboració signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya en data 2 de desembre de 2014 per ubicar un sistema pilot de tecnologia DISH STIRLING i PARABOLIC TROUGHa edificis de titularitat de la Universitat Politècnica de Catalunya i per la seva posterior cessió.
 
4.Atès que en data 12 de novembre de 2014 la UAB va formalitzar amb SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Valles SA la cessió d’ús d’espais per la instal·lació del sistema PARABOLIC TROUGH.
 
5.Vist allò que disposen els articles 92 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques, l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, el Consell de Govern ha adoptat els següents
 
ACORDS
 
PRIMER.-Ratificar el conveni de col·laboració signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Valles SA en data 12 de novembre de 2014 per ubicar sistema pilot de tecnologia PARABOLIC TROUGHa edificis de titularitat de SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Valles SA i per la seva posterior cessió. (DOC)
 
SEGON.-Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau.
 
TERCER.-Encarregar la vicerectora d’economia i organització l'execució i el seguiment de l'acord primer.
 
QUART.-Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

Documents relacionats