Grup Bioprocessos DEQBA


Grup Enginyeria de Bioprocessos i Biocatàlisi Aplicada (ENG4BIO) (2017 SGR 1462)

Investigador Responsable: Dr. Francisco Valero Barranco i Dr. Gregorio Álvaro

Contacte

Estructura del grup
El grup està format per investigadors del Departament d'Enginyeria Química i la Planta Pilot de Fermentació de la UAB.
Operativament el grup es divideix en tres laboratoris i un servei de planta pilot de fermentació:

Organigrama

Personal

Personal

Descripció de la recerca

L'objectiu global del grup és el desenvolupament de processos biotecnològics per a l'obtenció de productes d'interès per a les indústries química, farmacèutica, alimentària i per a l’àmbit de salut és a dir, desenvolupa les seves activitats en l’àmbit de l’anomenada Biotecnologia Industrial (o Blanca).

El seu interès es centra d’una banda en i) la producció microbiana de proteïnes recombinants i molècules de baix pes molecular (bulk/fine chemicals) en Escherichia coli i Pichia pastoris a partir de matèries primeres renovables, específicament el grup s’enfoca en:

 • Enginyeria metabòlica per al disseny i millora de factories cel·lulars microbianrs
 • Desenvolupament i intensificació de bioprocessos.

i d’altra banda ii) en processos enzimàtics de síntesi estereoselectiva, desenvolupant metodologies i estratègies per obtenir diversos tipus de productes:

 • Biocatalitzadors estereoselectius (aldolases, lipases, oxidoreductases i transaminases).
 • Productes d’interès en l’àmbit farmacèutic i de salut: iminociclitols, inhibidors de  carboxipeptidases (PIC), antiinflamatoris no esteroidals, proteïnes recombinants d’ús terapèutic (enzims, fragments d'anticossos, etc),
 • Productes per a la indústria química  i alimentària: intermedis de síntesi química (amines quirals, alcohols), productes nutracèutics, lípids estructurats, biocombustibles (biodièsel), biolubricants, etc.

Laboratori d’Enginyeria de Bioprocessos

Els sistemes hostes biològics escollits són el sistema procariòtic E. coli i el sistema eucariòtic P. pastoris. Es pretén el desenvolupament de metodologies generalitzables per establir estratègies òptimes d'operació aplicables a futures proteïnes diana. Per aconseguir aquest objectiu global es pretén integrar i optimitzar diferents disciplines, essent els objectius que s’enumeren a continuació comuns als dos sistemes biològics escollits:

 • Optimització del sistema d'expressió a nivell genètic.
 • Metodologies generalitzables per establir estratègies òptimes d'operació en producció de proteïnes recombinants, principalment en operacions fed-batch amb cultius d’elevades densitats cel·lulars.
 • Monitorització, modelització, i control de la producció de proteïnes recombinants.
 • Determinació de les trajectòries òptimes de creixement i inducció per a maximitzar la producció en termes de productivitats i rendiments.
 • Processos eficients i integrats de recuperació i purificació del producte.
 • Canvi d'escala.
 • Producció d'enzims microbians.
 • Producció de productes terapèutics d'ús animal i humà.

Laboratori d' Enginyeria de sistemes biològics

L'Enginyeria Metabòlica de sistemes biològics es centra, fonamentalment, en microorganismes (llevats, bactèries), i té per objectiu central la millora dirigida d'aquestes factories cel·lulars per a la seva aplicació en bioprocessos, particularment la producció recombinant de proteïnes en el llevat Pichia pastoris, així com la producció de compostos químics de baix pes molecular (bulk & fine chemicals) en diversos llevats utilitzant matèries primeres de rebuig com ara la glicerina provinent de la síntesi de biodièsel.
Els objectius de recerca fan especial èmfasi en l'aplicació d'eines, metodologies i principis de la Biologia de Sistemes i Biologia Sintètica en el camp de l'Enginyeria Metabòlica. Concretament, en l'anàlisi fisiològica quantitativa mitjançant diverses plataformes analítiques d’alt rendiment o “òmiques” (transcriptòmica, fluxòmica i metabolòmica) i modelatge del metabolisme de factories cel·lulars en condicions de bioprocés, com a base de coneixement per al disseny, construcció i millora de soques productores (Biologia Sintètica) i/o l’optimització de processos de fermentació. 

Aquest programa de recerca té com a objectiu global integrar i aplicar els seus resultats en el context de l'Enginyeria de Bioprocessos, complementant i col·laborant estretament amb la resta de línies de recerca del Grup.

Laboratori de Biocatàlisi Aplicada

L'objectiu principal és la utilització dels biocatalitzadors seleccionats, principalment aldolases, lipases, aminotransferases i oxidoreductases, per a síntesi estereoselectiva. La Biocatàlisi s'ha desenvolupat molt en l'àmbit de la producció de compostos coneguts i és aquí on ha aconseguit les màximes fites d’eficàcia i sostenibilitat amb l'objectiu primari d'obtenir processos sintètics més eficients. Ara bé, existeix molt poca implementació de la Biocatàlisi a l'estadi de produir noves i innovadores molècules per al descobriment de nous fàrmacs, additius alimentaris etc. En el grup de recerca és un objectiu on s'esmercen esforços doncs els enzims de treball escollits permeten l'accés de manera senzilla a molècules quirals complexes que no són tan fàcilment accessibles mitjançant les metodologies clàssiques de la síntesi orgànica. Es pretén el disseny i operació de reactors enzimàtics en medis no convencionals i el desenvolupament de processos de síntesi enzimàtica en cascada. Els objectius generals d'aquesta línia són els següents:

 • Obtenció d'anàlegs de carbohidrats tipus iminociclitols amb potencial activitat terapèutica partint de molècules senzilles mitjançant estratègies quimico-enzimàtiques en cascada.
 • Obtenció de biocatalitzadors immobilitzats estables. Modulació de l'activitat enzimàtica.
 • Desenvolupament de processos multienzimàtics.
 • Modelització, optimització i disseny de bioreactors enzimàtics.
 • Producció de productes d'interès farmacèutic estereoquímicament purs.
 • Producció de productes d'interès per a la indústria alimentària (aliments nutracèutics, saboritzants).
 • Producció de productes d'interès per a la indústria química (amines quirals), tèxtil (moduladors de superfícies de fibres sintètiques).
 • Desenvolupament de processos enzimàtics per a l’obtenció de biocombustibles de segona generació.
 • Desenvolupament de processos eficients d’oxidació emprant oxidoreductases.
 • Producció de lípids estructurats (modificació d’olis i greixos).

Planta Pilot de Fermentació

La Planta Pilot de Fermentació (PPF) ofereix una amplia infraestructura i l’experiència i coneixement del seu personal per al desenvolupament, millora i innovació de bioprocessos basats en la utilització de microorganismes, llevats, fongs, cèl·lules animals i enzims com a biocatalitzadors. 

Els serveis de la PPF estan orientats a empreses dels sectors farmacèutic, químic, cosmètic i agro-alimentari, facilitant la implementació de processos de fermentació avançats a escala industrial que aportin competitivitat a aquestes empreses. 

Les activitats de la PPF es desenvolupen sota estricta confidencialitat i d’acord amb el sistema de garantia de qualitat del centre, activitats que es poden classificar en les següents línies de serveis:

 • Serveis de contractació de producció (CMO) per a empreses i institucions públiques.
 • Desenvolupament de processos des d’escala laboratori a escala pilot.
 • Formació i assessoria en bioprocessos (operació d’equips, disseny de bioprocessos, etc).

La PPF disposa de l’equipament, els serveis i les infraestructures necessàries per al desenvolupament de bioprocessos fins a escala pilot, essent els més destacats:

 • Fermentadors d’escala laboratori (2-5L) i d’escala pilot (50-300L)
 • Centrífugues tubular (15000g) i de discs (8800g) d’escala pilot.
 • Equip de filtració tangencial per a processos de microfiltració, ultrafiltració i diàlisi (fins a 2,5 m2 d’àrea de filtració).
 • Disruptor cel·lular mecànic de laboratori i pilot (“french-press”).
 • Carcasses de filtració de 30”.
 • Equipament analític: analitzadors automàtics YSI (Yellow Springs) i Y15 (Biosystems), HPLC i HPLC-masses (Waters), cromatografia iònica.
 • Equipament per a tècniques de biologia molecular (PCR i RT-PCR, identificació de microorganismes, electroforesis).

Al web de la PPF (http://ppf.uab.cat/) es pot trobar més informació sobre les activitats del centre i els projectes que la PPF ha realitzat en col·laboració amb empreses de l’àmbit de la Biotecnologia.

Projectes i contractes amb empreses

Projectes1

Projectes Grup Bioprocessos DEQBA

aa

Publicacions

Enginyeria de Bioprocessos

 • Alcover, N., Carceller, A., Álvaro, G., Guillén, M. (2019). “Zymobacter palmae pyruvate decarboxylase production process development: Cloning in Escherichia coli, fed-batch culture and purification”. Engineering in Life Science. 19, 502-512.
 • Macedo, J.M. García-Ortega, X. Montesinos-Seguí, J.L. Freire, D.M. Valero, F (2019). Continuous operation, a realistic alternative to fed-batch fermentation for the production of recombinant lipase B from Candida antarctica under the constitutive promoter PGK in Pichia pastoris. Biochemical Engineering Journal. 147:39-47. 
 • García-Ortega, X., Cámara, E., Ferrer, P., Albiol, J., Montesinos-Seguí, J.L., Valero, F. Rational development of bioprocess engineering strategies for recombinant protein production in Pichia pastoris (Komagataella phaffii) using the methanol-free GAP promoter. Where do we stand?  (2019). New Biotechnology 53, 24-34. 
 • Nieto-Taype, M.A. Garrigós-Martínez, J. Sánchez-Ferrando, M. Valero F., García-Ortega, X. Montesinos-Seguí, J.L. Rational-based selection of optimal operating strategies and gene dosage impact on recombinant protein production in Komagataella phaffi (Pichia pastoris). (2019) Microbial Biotechnology 13, 315-32.
 • Garrigós-Martínez, J. Nieto-Taype, M.A. Gasset-Franch, A. Montesinos-Seguí, J.L.  García-Ortega, X. Valero, F. Specific growth rate governs AOX1 gene expression, affecting the production kinetics of Pichia pastoris (Komagataella phaffii) PAOX1-driven recombinant producer strains with different target gene dosage. (2019) Microbial Cell Factories. 18, 187. 
 • Macedo, J.M. Ocampo-Betancurt, M. Oliveira, A.C. Arruda, A. Castelo, V. Volcan,R. Araripe, F. Ferrer, P. Valero, F. Freire, D.M. Increase of Candida antarctica lipase B production under PGK promoter in Pichia pastoris: effect of multicopies. (2019). Brazilian Journal of Microbiology. 50 (2).
 • Barrero, J.J. Casler, J.C. Valero F., Ferrer P, Glick, B.S. An improved secretion signal enhances the secretion of model proteins from Pichia pastoris. (2018). Microbial Cell Factories, 17: 161 (1-13). 
 • Ponte, X., Barrigón, J.M., Maurer, M., Mattanovich, D., Valero, F., Montesinos, J.L. (2018). Towards optimal substrate feeding for heterologous protein production in Pichia pastoris (Komogataella spp) fed-batch processes under PAOX1 control: a modelling aided approach. Journal of Chemical Technology and Biotechnology. 93: 3208-3218. 
 • Viña-González, J., Elbl, K., Ponte, X., Valero, F., Alcalde, M. Functional expression of aryl-alcohol oxidase in Saccharomyces cerevisiae and Pichia pastoris by directed evolution. (2018).Biotechnology and Bioengineering. 115, 1666-1674.
 • García-Ortega, X., Valero, F., Montesinos-Seguí, J.L. (2017). “Physiological state as transferable operating criterion to improve recombinant protein production in Pichia pastoris through oxygen limitation”. Journal of Chemical Technology and Biotechnology. 92, 2573-2582.
 • Adelantado N., Tarazona P., Grillitsch K., Valero F., Feussner, I., Daum G., Ferrer P (2017). “The effect of hypoxia on the lipidome of recombinant Pichia pastoris”. Microbial Cell Factories, 16(86) 1-15 (2017). 
 • Macedo J., Lattari F., Machado, A.C., de Castro, A., Volcán, R., Araripe, F., Valero, F., Freire, D. (2017). “Production of recombinant lipase B from Candida antárctica in Pichia pastoris under control of the promoter PGK using crude glicerol from biodiesel production as carbon source”. Biochemical Engineering Journal. (2017). 118: 123-131.
 • Ponte, X., Montesinos-Seguí, J.L., Valero F. (2016). ”Bioprocess efficiency in Rhizopus oryzae lipase production by Pichia pastoris under the control of PAOX1 is oxygen tension dependent”. Process Biochemistry, 51: 1954-1963.
 • D. Calleja, J. Kavanagh, C. de Mas, J. López-Santín (2016). “Simulation and prediction of protein production in fed-batch E. coli cultures: an engineering approach”. Biotechnology and Bioengineering 113:772-782.
 • García-Ortega X., Adelantado N., Ferrer P., Montesinos J.L., Valero F. (2016).”A step forward to improve recombinant protein production in Pichia pastoris: From specific growth rate effect on protein secretion to carbon-starving conditions as advanced strategy”.Process Biochemistry. 51:681-691. 
 • García-Ortega X., Reyes C., Montesinos J.L., Valero F. (2016). “Overall key performance indicator to optimizing operation of high-pressure homogenizers for a reliable quantification of intracellular components in Pichia pastoris”.Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. 3:107, 1-9.
 • Barrigón J.M., Valero F., Montesinos J.L. (2015). A macrokinetic model-based comparative meta-analysis of recombinant protein production by Pichia pastoris under AOX1 promoter. Biotechnology and Bioengineering. 112 (6):1132-1145.
 • Pliego J., Mateos J.C., Rodriguez J., Valero F., Baeza M., Femat R., Camacho R., Sandoval G., Herrera-López E.J. (2015). Monitoring lipase/esterase activity by stopped flow in a sequential injection analysis system using p-nitrophenyl butyrate. Sensors. 15(2):2798-2811.
 • Calleja D., Fernández-Castañé A., Pasini M., de Mas C., López-Santín J. (2014). Quantitative modeling of inducer transport in fed-batch cultures of E. coli. Biochemical Engineering Journal 91:210-219.
 • Hemmerich J., Adelantado N., Barrigón J.M., Ponte X., Hörmann A., Ferrer P., Kensy F., Valero F. (2014). Comprenhensive clone screening and evaluation of fed-batch strategies in a microbioreactor and lab scale stirred tank bioreactor system: application on Pichia pastoris producing Rhizopus oryzae lipase. Microbial Cell Factories. 13:36.
 • Barba V., Arnau C., Martínez M.J., Valero F. (2014). Production of a sterol esterase from Ophiostoma piceae in batch and fed-batch bioprocesses using different Pichia pastoris phenotypes as cell factory. Biotechnology Progress 30(5):1012-1020.

Enginyeria de Sistemes

 • Tomàs-Gamisans, M., Andrade, C.C.P., Maresca, F., Monforte, S., Ferrer, P., Albiol, J. Redox engineering by ectopic overexpression of NADH kinase in recombinant Pichia pastoris (Komagataella phaffii): Impact on cell physiology and recombinant production of secreted proteins. (2020) Applied Environmental Microbiology.2,86(6).
 • Torres, P., Saa, P.A., Albiol, J., Ferrer, P., Agosín, E.(2019). Contextualized genome-scale model unveils high-order metabolic effects of the specific growth rate and oxygenation level in recombinant Pichia pastoris. Metabolic Engineering Communications. 9, e00103. 
 • Zahrl, R.J., Gasser, B., Mattanovich, D., Ferrer P. Detection and elimination of cellular bottlenecks in protein-producing yeasts. (2019). Methods in Molecular Biology. 1923, 75-95. 
 • Cámara, E., Monforte, S., Albiol, J., Ferrer, P. Deregulation of methanol metabolism reverts transcriptional limitations of recombinant Pichia pastoris (Komagataella spp) with multiple expression cassettes under control of the AOX1 promoter (2019). Biotechnology and Bioengineering. 116(7),1710-1720.
 • Tomàs-Gamisans, M., Ødum, A.S.R., Workman, M., Ferrer, P., Albiol J. Glycerol metabolism of Pichia pastoris(Komagataella spp.) characterised by 13C-based metabolic flux analysis. (2019). New Biotechnology  50, 52-59. 
 • Tomàs-Gamisans, M., Ferrer, P., Albiol, J. (2017). “Fine-tuning the P. pastoris iMT1026 genome-scale metabolic model for improved prediction of growth on methanol or glycerol as sole carbon sources”. Microbial Biotechnology. 11, 224-237. 
 • Cámara, E., Landes, N., Albiol, J., Gasser, B., Mattanovich, D., Ferrer, P. (2017). “Increased dosage of AOX1 promoter-regulated expression cassettes leads to transcription attenuation of the methanol metabolism in Pichia pastoris”. Scientific Reports. 7, 44302. 
 • Fuentealba, P., Aros, C., Latorre, Y., Martínez, I., Marshall, S., Ferrer, P., Albiol, J., Altamirano, C. (2017). “Genome-scale metabolic reconstruction for the insidious bacterium in aquaculture Piscirickettsia salmonis”. Bioresource Technology. 223, 105-114.
 • Cámara E., Albiol J., Ferrer P. (2016). “Droplet Digital PCR-Aided Screening and Characterization of Pichia pastorisMultiple Gene Copy Strains”. Biotechnology and Bioengineering 113:1542-1551
 • Gabarró M.V., Gullón S., Vicente R.L., Caminal G., Mellado R.P., López-SantínJ.  (2017). “A Streptomyces lividansSipY deficient strain as a host for protein production: standardization of operational alternatives for model proteins”. Journal of Chemical Technology and Biotechnology 92: 217-223. 
 • Tomàs-Gamisans M., Ferrer P., Albiol J. (2016).  “Integration and Validation of the Genome-Scale Metabolic Models of Pichia pastoris: A Comprehensive Update of Protein Glycosylation Pathways, Lipid and Energy Metabolism”. Plos One, 11(1): e0148031
 • Pasini M., Fernández-Castané A., Jaramillo A., de Mas C., Caminal G., Ferrer P. (2015). “Using promoter libraries to reduce metabolic burden due to plasmid-encoded proteins in recombinant Escherichia coli”. New Biotechnology 33 (1).
 • Jordà J., Cueto Rojas H., Carnicer M., Wahl A., Ferrer P., Albiol J. (2014). Quantitative metabolomics and instationary 13C-metabolic flux analysis reveals impact of recombinant protein production on trehalose and energy metabolism in Pichia pastoris. Metabolites 4:281-299.
 • Jordà J., Santos de Jesus S., Peltier S., Ferrer P., Albiol J. (2014). Metabolic flux analysis of recombinant Pichia pastoris growing on different glycerol/methanol mixtures by iterative fitting of NMR-derived 13C-labelling data from proteinogenic amino acids. New Biotechnology 31:120-132.
 • Ferrer P., Albiol J. (2014). 13C-Based metabolic flux analysis of recombinant Pichia pastoris. Methods in Molecular Biology. 1191:291-313.
 • Ferrer P., Albiol J. (2014). 13C-Based metabolic flux analysis in yeast: The Pichia pastoris case. Methods in Molecular Biolology. 1152:209-232.
 • Vázquez-Lima F., Silva P., Barreiro A., Martínez-Moreno R., Morales P., Quirós M., González R., Albiol J., Ferrer P. (2014). Use of chemostat cultures mimicking different phases of wine fermentations as a tool for quantitative physiological analysis. Microbial Cell Factories. 13:85.
 • Saubí N., Gea-Mallorquí E., Ferrer P., Hurtado C., Sánchez-Úbeda S., Eto Y., Gatell J.M., Hanke T., Joseph J. (2014). Engineering new mycobacterial vaccine design for HIV-TB pediatric vaccine vectored by lysine auxotroph of BCG. Molecular Therapy – Methods and Clinical Development. 1:14017.

Biocatàlisis Aplicada

 • Achouri, N.Tomàs-Gamisans, M. Triki, S. Valero, F. Miled, N. Fendri, A. Smichi, N. (2020). Dissecting the interaction deficiency of a cartilaginous fish digestive lipase with pancreatic colipase: biochemical and structural insights. Biomed Research International (in press).
 • Solé, J., Brummund, J., Caminal, G., Álvaro, G., M., Schürman, Guillén, M. ,(2019). “Enzymatic Synthesis of Trimethyl-ϵ-caprolactone: Process Intensification and Demonstration on a 100 L Scale”. Organic Process Research and Development. 23 ,2336-2344.
 • Solé, J., Brummund, J., Caminal, G., Schürman, M., Álvaro, G., Guillén, M. ,(2019). “Ketoisophorone Synthesis with an Immobilized Alcohol Dehydrogenase”. ChemCatChem. 11 ,4862-4870. 
 • Solé, J., Brummund, J., Caminal, G., Schürman, M., Álvaro, G., Guillén, M.,(2019). “Trimethyl-ε-caprolactone synthesis with a novel immobilized glucose dehydrogenase and an immobilized thermostable cyclohexanone monooxygenase”. Applied Catalysis A General. 585, art. Number 117187. 
 • García-Bofill, M., Sutton, P.W., Guillén, M., Álvaro, G..,(2019). “Enzymatic synthesis of vanillin catalysed by an eugenol oxidase”. Applied Catalysis A General. 582, art. Number 117117. 
 • Delgove M.A.F., Valencia D, Solé J., Bernaertsa k.v., De Wildemana S.M.A., Guillén M., Álvaro G., (2019). “High performing immobilized Baeyer-Villiger monooxygenase and glucose dehydrogenase for the synthesis of ε-caprolactone derivative”. Applied Catalysis A, General. 572 ,134–141.
 • Solé, J., Caminal, G., Schürmann, M., Álvaro, G., Guillén, M. (2019). “Co-immobilization of a P450 BM3 and glucose dehydrogenase on diferent suports for application as self-sufficient oxidative biocatalyst”. Journal of Chemical Technology and Biotechnology. 94, 244-255.
 • López-Fernández, J. Barrero, J.J. Benaiges, M.D. Valero, F. (2019) Truncated prosequence of Rhizopus oryzae lipase: key factor for production improvement and biocatalyst stability. Catalyst. 9, 961.
 • Valencia, D., Guillén, M., Fürst M., López-Santín J., Álvaro G. (2018). “An immobilized and highly stabilized self-sufficient monooxygenase as biocatalyst for oxidative biotransformations”. Journal of Chemical Technology and Biotechnology. 93, 985-993.
 • Lotti, M., Pleiss, J., Valero, F.,  Ferrer, P. Enzymatic Production of Biodiesel: Strategies to Overcome Methanol Inactivation. (2018). Biotechnology Journal (13(5), e1700155. 
 • Koutinas, M., Yiangou, C., Osorio, N.M., Ioannou, K., Canet, A., Valero, F., Ferreira-Dias S. Application of commercial and non-commercial immobilized lipases for biocatalytic production of ethyl lactate in organic solvents. (2018). Bioresource Technology, 247, 496-503.
 • Bonet-Ragel, K., López-Pou L., Tutusaus, G., Benaiges, M.D., Valero F. (2018). “Rice husk ash as a potential carrier for the immobilization of lipases applied in the enzymatic production of biodiesel”. Biocatalysis and Biotransformation. 36(2), 151-158.
 • Koutinas, M., Yiangou, C., Osorio, N.M., Ioannou, K., Canet, A., Valero, F., Ferreira-Dias S. (2018). “Application of comercial and non-commercial immobilized lipases for biocatalytc production of etyl lactate in organic solvents”. Bioresource Technology, 247, 496-503.
 • Costa, C.M., Osório, N.M., Canet, A., Rivera, I., Sandoval, G., Valero, F., Ferreira-Dias S. (2018). “Production of MLM type structured lipids from grapeseed oil catalyzed by non-commercial lipases”. European Journal of Lipid Science and Technology. 120, 1-8
 • Bonet-Ragel, K., Canet A., Benaiges M.D., Valero F. (2018). “Effect of acyl-acceptor stepwise addition strategy using alperujo oil as a substrate in enzymatic biodiesel synthesis”. Journal of Chemical technology and Biotechnology. 93, 541-547.
 • Masdeu G., Kralj S., Pajk S., López-Santín J., Makovec D., Álvaro G. (2018).”Hybrid chloroperoxidase-magnetic nanoparticle clústers: effect of functionalization on biocatalyst performance”. Journal of Chemical Technology and Biotechnology 93: 233-245
 • Filice M., Molina M., Benaiges M.D., Abian O., Valero F., Palomo JM. (2017). Solid-surface activated recombinant Rhizopous oryzae  lipase expressed in Pichia pastoris  and chemically modified variants as efficient catalysts in the synthesis of hydroxy monodeprotected glycols”. Catalysis Science & Technology 7, 1766- 1775.
 • Canet A., Bonet-Ragel K., Benaiges M.D., Valero F. (2017). Biodiesel synthesis in a solvent-free system by recombinant Rhizopus oryzae: comparative study between a stirred tank and a packed-bed batch reactor. Biocatalysis and Biotransformation, 35 (1), 35-40. 
 • Sandoval G., Casas-Godoy, L., Bonet-Ragel, K., Rodrigues, J., Ferreira-Dias, S., Valero, F. (2017). “Enzyme-catalyzed production of biodiesel as alternative to chemical-catalyzed processes: Advantages and Constraints”. Current Biochemical Engineering. 4 (2),109-141.
 • Canet, A., Benaiges, M.D., Valero, F., Adlercreutz, P. (2017). Exploring substrate specificities of a recombinant Rhizopus oryzae lipase in biodiesel synthesis. New Biotechnology. 39, 59-67. 
 • Rodríguez-Hinestroza R.A. , López, C., López-Santín, J., Kane, CH., Benaiges, M.D., Tzedakis, T. (2017). “HLADH-catalyzed synthesis of β-amino acids, assisted by continuous electrochemical regeneration of NAD+ in a filtre press microreactor”. Chemical Engineering Science 158: 196-207. 
 • Quintana P.G., Canet A., Marciello M., Valero F., Palomo J.M., Baldessari A. Enzyme catalyzed preparation of chenodeoxycholic esters by an immobilized heterologousRhizopus oryzae lipase. (2015). Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic. 118:36-42.
 • Bonet-Ragel K., Canet A., Benaiges M.D., Valero F. Synthesis of biodiesel from high alperujo oil catalysed by immobilized lipase. (2015). Fuel. 161:12-17.
 • Faustino A. R., Osório N. M., Tecelão C., Canet A., Valero F., Ferreira-Dias S. Camelina oil as a source of polyunsaturated fatty acids for the production of human milk fat substitutes catalyzed by a heterologous Rhizopus oryzae lipase. (2016). European Journal of Lipid Science and Technology 118:532-544.
 • Canet A., Bonet-Ragel K., Benaiges M.D., Valero F. Lipase-catalysed transesterification: Viewpoint of the mechanism and influence of free fatty acids. (2016). Biomass and Bioenergy. 85:94-99.
 • Rodrigues J, Canet A., Rivera I., Osório N.M., Sandoval G., Valero F., Ferreira-Dias S. Biodiesel production from crude Jatropa oil catalyzed by non-conventional immobilized heterologous Rhizopus oryzae and Carica papaya lipases. (2016). Bioresource Technology. 213: 88-95.
 • Clementz A.L., Del Peso, G., Canet A., Yori J.C., Valero F. Utilization of discard bovine bone as a support for immobilization of recombinant Rhizopus oryzae lipase expressed in Pichia pastoris. (2016). Biotechnology Progress.  32(5), 1246-1253.
 • Guillén, M., Benaiges, M.D., Valero, F. Improved ethyl butyrate synthesis catalyzed by an immobilized recombinant Rhizopus oryzae lipase: A comprehensive statiscal study by production, reaction rate and yield analysis. (2016). Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic. 133 S371-S-376.
Tesis en Xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

Parc de la Recerca Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Enginyeria Química
Escola d'Enginyeria. Edifici Q
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 10 18

d.eng.quimica.biologica.ambientalarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona