PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'estudi > Estudis de màster oficial > Beques per afavorir la mobilitat dels estudiants de màsters universitaris matriculats en el curs 2011-2012

Beques per afavorir la mobilitat dels estudiants de màsters universitaris matriculats en el curs 2011-2012

Entitat convocant

Ministeri d'Educació

Àrea temàtica

Arts i Humanitats
Biociències
Ciències
Ciències de la Salut
Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeries

Descripció

Facilitar als estudiants matriculats en el curs 2011-2012 en un màster oficial d’una universitat espanyola, la realització d’una part de les activitats acadèmiques en una universitat diferent a la de la matrícula i que impliqui un canvi de residència. 

Tipus d'ajut

Mobilitat

Places

9.370 setmanes d'estada

Import

L'estada haurà de ser d'un mínim d'1 i d'un màxim de 16 setmanes (una setmana són 5 dies lectius continuats.
Import per setmana que es pot sol·licitar:
                        Estat Espanyol 200 ¤
                        Balears; Canàries; Ceuta i Melilla 215 ¤
                        Països de l¿EEES 230¤

Destinataris

Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de màster oficial

Requeriments

 1. Estar matriculat en un màster oficial el curs 2011-2012, a un mínim de 30 crèdits.
 2. En el cas dels ciutadans estrangers no comunitaris, hauran de disposar de l’autorització de residència en vigor d’acord amb els requeriments que fixa la Llei orgànica 2/2009, de 11 de desembre, relativa als drets i llibertats dels estrangers a Espanya. Queden exclosos de concorre els que estiguin residint aquí per estudis. L’autorització de residència haurà d’estar expedida amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.
 3. Tenir un expedient acadèmic en els estudis previs pels quals s’accedeix al màster, amb una nota mitjana igual o superior a 1,6 (titulats en humanitats; ciències Socials y jurídiques; ciències experimentals i Ciències de la Salut) o 1,30 en el cas de titulacions tècniques.
 4. L’activitat acadèmica lectiva s’ha de desenvolupar en una província diferent a la seu de la universitat on s’està matriculat.
 5. No ser beneficiari d’altres subvencions o beques declarades incompatibles en l’article 37 de la convocatòria
 6. La mobilitat haurà d’estar prevista en la programació acadèmica del màster. I els crèdits pels quals es sol·licita la mobilitat han de ser de caràcter obligatori
 7. El Màster haurà de tenir subscrit un conveni de col·laboració (en el cas dels màsters interuniversitaris) o bé, un acord (en el cas del màsters d’una sola universitat) que justifiquin la necessitat de mobilitat

Criteris de selecció

 1. Nota mitja de l’expedient de l’alumne, fins a 4 punts obtingut d’acord amb el que s’indica en l’article 29.1 c
 2. Altres mèrits acadèmics, científics i professionals, fins a 1,5 punts (0,5 punts per cada un).
 3. Número de crèdits ECTS a realitzar en el curs 2011-2012, fins a 2 punts. Prenen com a referència pel màxim 60 crèdits
 4. Període d’estada de la mobilitat fins a 3 punts. Aquesta puntuació es el màxim, per estades a un país estranger i durant 16 setmanes, en el cas de centres de l’estat espanyol la puntuació equivalent es de 1,5 punts. La puntuació s’haurà de calcular d’acord amb el país de destí i les setmanes de l’estada.

Destinació

Universitats de l'Estat Espanyol i de l'EEES.

Incompatibilitats

Aquesta ajuda és únicament compatible amb les beques de caràcter general i de mobilitat

Data de publicació

08/06/2011

Data d'inici de sol·licituds

05/09/2011

Lloc de presentació a la UAB

coordinador del màster

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

23/09/2011

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

Ministeri d'Educació

Documentació

Els estudiants interessats en participar en aquesta convocatòria hauran de contactar amb el coordinador/a del màster. I presentar els requeriments que estableix el Ministeri en la convocatòria, els quals es detallen a continuació:
 1. Emplenar la sol·licitud que hi ha en el web del Ministeri d’educació: Imprès C sol·licitud de la ajuda
 2. Els estudiants NO comunitaris, hauran d’aportar fotocòpia del document acreditatiu de l’autorització de residència. Els estudiants comunitaris fotocòpia del passaport o equivalent al DNI, certificat del registre de ser ciutadà de la Unió, en vigor.
 3. NOTA IMPORTANT!!Certificat de la nota mitja en l’escala i procediment que s’indica en l’article 29.1.c. de la convocatòria. Consultar les guies publicades en la web del ministeri.
 4. Certificat de discapacitat, si es el cas.
 5. Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributaries i de la seguretat social i no ser deutor.Ha de ser un original, en cap cas pot ser una còpia o document escanejat (model al web del ministeri). Es imprescindible per iniciar els tràmits i fer el pagament de l’ajud.
 6. Declaració responsable de no incorre en incompatibilitat (art.37), com en l’anterior punt, ha de ser original. ( model en la web del ministeri)
 7. Al marge d’aquests requeriments, la coordinació del màster podrà demanar altres documentació complementaria, ex. currículum vitae, expedient acadèmic..

Web de sol·licitud

Convocatòria Mobilitat estudiants de màster

Correu electrònic

ep.convocatories@uab.cat