PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'ajut > Col·laboració > Beques per a la realització de pràctiques en organitzacions internacionals (Beques Canigó 2015)

Beques per a la realització de pràctiques en organitzacions internacionals (Beques Canigó 2015)

Entitat convocant

AGAUR

Descripció

Contribució econòmica per cobrir les despeses de viatge, allotjament i manutenció, derivades de la realització de les pràctiques d'estudi o treball en organitzacions internacionals públiques de caràcter intergovernamental i multilaterals i a les institucions de la Unió Europea, amb una estructura orgànica permanent i independent.
Entenem per organitzacions internacionals aquelles que agrupen varis estats o governs subestatals, tant si tenen vocació universal o quasi universal, com si tenen caràcter regional o multiregional. Les organitzacions internacionals comporten l'existència d'un Secretariat General Permanent amb una seu fixa, un pressupost alimentat pels seus governs membres d'acord amb un determinat criteri de contribucions i un funcionariat estable format per ciutadans de tots els seus Estats o governs membres.
Queden excloses les organitzacions no governamentals i les Comissions o Comitès nacionals d'organitzacions internacionals o fórmules assimilables.

Tipus d'ajut

Beques
Col·laboració
Mobilitat

Destinataris

Estudiant de doctorat
Estudiant de grau
Estudiant de màster o diploma de postgrau
Estudiant de màster oficial
Postdoctorals
Predoctorals
Titulats

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat
Estudis de grau
Estudis de màster o diploma de postgrau
Estudis de màster oficial

Requeriments

Podran beneficiar-se d'aquestes beques les persones que compleixin els requisits següents:
- Ser major d'edat.
- Tenir la nacionalitat d'un dels estats membres de la UE, de l'Espai Econòmic Europeu o dels països candidats a l'adhesió.
- Acreditar residència efectiva a Catalunya d'un mínim de 2 anys continus o discontinus dins els darrers 10 anys immediatament anteriors al moment de publicació de la convocatòria.
- Tenir titulació universitària.
- Acreditar el nivell C de català o equivalent.
- No haver estat beneficiari amb anterioritat d'una beca Canigó.
- Estar tramitant o tenir l'acceptació per a realitzar l'estada en pràctiques en una institució multilateral o organització internacional, en el moment de presentar la sol·licitud de beca. En qualsevol cas, l'acceptació esmentada haurà de ser de data anterior a la resolució de concessió de les beques.
- Que l'inici previst de l'estada en pràctiques sigui dins el període corresponent a l'any natural de la convocatòria o dins del primer trimestre de l'any següent.

Criteris de selecció

Enguany, la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europa ha establert tres nivells d’organitzacions internacionals de destí prioritàries, que tindran preferència a l’hora de valorar les candidatures. Aquestes són:
Nivell 1 (obté puntuació màxima: 20 punts):
§  Consell d’Europa
§  FAO - Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura
§  OACDH - Oficina de l’Alt Comissionat per als Drets Humans
§  OCDE - Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic
§  OIT - Organització Internacional del Treball
§  OMPI – Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual
§  OMS - Organització Mundial de la Salut
§  ONU – Organització de les Nacions Unides (òrgans principals i subsidiaris)
§  OSCE - Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa
§  UNESCO-Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura
Nivell 2 (obté 14 punts):
§  Grup del Banc Mundial
§  CIJ - Cort Internacional de Justícia
§  OIM - Organització Internacional per a les Migracions
§  OMC – Organització Mundial del Comerç
§  ONU Dones - Entitat de les Nacions Unides per a la Igualtat de Gènere i l’Apoderament de la Dona
§  PNUMA -Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient
§  UIT - Unió Internacional de Telecomunicacions
§  UNITAR – Institut de les Nacions Unides per a Formació i Recerca
§  TPI - Tribunal Penal Internacional
Nivell 3 (obté 7 punts)
§  ACNUR - Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats
§  OMT - Organització Mundial de Turisme
§  PMA - Programa Mundial d’Aliments

Durada

La durada de la beca serà la de l'estada en l'organització internacional, amb un límit mínim de tres mesos i un límit màxim de nou mesos. El període d'execució de les activitats objecte de la beca s'inicia a partir de l'1/01 de l'any de la convocatòria

Bases de la convocatòria

Data de publicació

06/10/2015

Data d'inici de sol·licituds

06/10/2015

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

04/11/2015

Documentació

En el moment de la presentació de la sol·licitud no caldrà aportar més documentació que els impresos i el formulari de sol·licitud normalitzats.

L'imprès normalitzat de sol·licitud i les bases es poden obtenir a les dependències de l'AGAUR, Passeig Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona, a la pàgina web de l'AGAUR, (http://www.gencat.cat/agaur) i a Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat), accessible des de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (seu.gencat.cat).

Per a la valoració de les sol·licituds es tindran en compte les dades que les persones sol·licitants facin constar a la sol·licitud, i serà responsabilitat seva la veracitat d'aquestes dades.

Formularis

Formulari

Web amb més informació

Beques per a la realització de pràctiques en organitzacions internacionals (Beques Canigó 2015)

Resolució

L'òrgan competent per a la resolució dels procediments de concessió de les beques és a persona titular del Departament de la Presidència.
La resolució final es publicarà al tauler d'anuncis de l'AGAUR i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, accessible des de la Seu electrònica (tauler.gencat.cat) en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la corresponent convocatòria al DOGC.