PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'estudi > Estudis de màster oficial > Beques per a la mobilitat de professors visitants en ensenyaments oficials de màster universitari per al curs acadèmic 2011/2012

Beques per a la mobilitat de professors visitants en ensenyaments oficials de màster universitari per al curs acadèmic 2011/2012

Entitat convocant

Ministerio de Educación

Descripció

Aquests ajuts tenen com a objectiu la concessió de subvencions per a la participació de professors visitants en activitats formatives en els ensenyaments oficials de màsters universitaris, durant el curs 2010-2011. 

Tipus d'ajut

Beques
Mobilitat

Import

Estada/Docència: 1200 ¤ per setmana

Desplaçament:
                Dins d'Espanya: Fins a 300 ¤
                Des de Països de la Unió Europea: Fins a 500 ¤
                Des d'altres països: Fins a 1000 ¤

Les subvencions per a la mobilitat de professors es destinaran a cobrir les despeses de desplaçament, de l'estada i de l'activitat docent que realitzi i, en cas que procedeixi, de l'assegurança d'accidents i assistència sanitària. 

Destinataris

PDI

Tipus d'estudi

Estudis de màster oficial

Requeriments

L'activitat docent per la qual es sol·licita l'ajuda s'ha de realitzar durant el curs 2011-2012.


La persona convidada pot ser: professor, investigador o expert en la matèria.


Ha de provenir d'una província diferent a la de Barcelona.


El 30% dels professors han de ser de l'EEES, sense comptar Espanya.


S'haurà de fer constar a tota la publicitat que s'ha obtingut finançament del Ministerio de Educación.
 

No es podran presentar sol·licituds per programes que no s'hagin impartit el curs 2010-2011 o quan la matrícula hagi estat inferior a 20 estudiants (35 estudiants en el cas de màsters interuniversitaris).

Criteris de selecció

La valoració dels professors visitants i la proposta de setmanes de mobilitat per a cadascun d'aquests serà realitzada en el si de cada universitat per una comissió acadèmica de valoració, presidida per un Vicerector/a. La comissió estarà formada per entre tres i cinc membres.

Condicions

Abans de l'1 de novembre de 2012 caldrà presentar a l'Escola de Postgrau (Unitat d'Avaluació i Estudis), la documentació següent:
 

a) Memòria de les activitats que s'han realitzat a l'estada (model disponible a la pàgina web del Ministerio de Educación).
 

A l'Àrea d'Economia de la Universitat (unitat de justificacions econòmiques), s'entregarà el certificat econòmic de la despesa realitzada i que figura en la intranet de la UAB. En aquesta hi tenen accés els gestors de les facultats.

Durada

L'estada dels professors visitants tindrà una durada mínima d'una setmana i màxima de cuatre.

Incompatibilitats

Les subvencions de mobilitat concedides seran incompatibles amb la percepció de qualsevol altra subvenció, subsidi o contracte finançat amb fons procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, percebuts pel beneficiari, sempre que els períodes d'estada siguin coincidents, total o parcialment.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

08/06/2011

Data d'inici de sol·licituds

09/06/2011

Data de presentació a la UAB

23/06/2011

Lloc de presentació a la UAB

Escola de Postgrau

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

08/07/2011

Documentació

1- El PDI que sol·licita la mobilitat haurà d'emplenar i aportar la documentació següent:

  • Imprès de sol·licitud de subvenció.
  • Fotocòpia del DNI o equivalent per membres de la UE o passaport en el cas de ciutadans d'altres països.
  • Informe de l'activitat professional i científica més destacable dels darrers 5 anys, emfatitzant aquella relacionada amb el màster.
  • Resum de l'activitat docent que realitzarà durant l'estada.

L'imprès de sol·licitud s'haurà de registrar abans del 24 de juny de 2011 a qualsevol registre de la Universitat i fer-lo arribar, per correu intern o en mà, a l'Escola de Postgrau.

Web de sol·licitud

Ministerio de Educación

Observacions

Durant la mobilitat, el professor visitant es compromet a desenvolupar una activitat docent mínima de 20 hores setmanals, de les quals almenys 10, seran lectives i d'atenció directa al grup d'estudiants. Queden excloses de l'activitat lectiva les tutories als estudiants.

L'activitat docent dels professors visitants s'haurà de realitzar durant el curs acadèmic 2011-2012 (entre l'1/10/2011 i el 30/09/2012).

Correu electrònic

movilidad.master@educacion.es

Telèfon

91 745 92 43

Web amb més informació

Ministerio de Educación

Preguntes freqüents

Les preguntes NO es responen personalment, les respostes es publiquen en aquesta plana web.
*Si ja heu llegit la convocatòria sencera i encara teniu algun dubte, si us plau ompliu el formulari.
ERROR: FENIX id has not the expected format 1307602751118

*Consulta

*Vull rebre més informació sobre aquesta convocatòria