PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'estudi > Estudis de màster oficial > Beques institucionals de Màster per a funcionaris i personal integrat en els sistemes públics de països prioritaris per a la Cooperació Espanyola

Beques institucionals de Màster per a funcionaris i personal integrat en els sistemes públics de països prioritaris per a la Cooperació Espanyola

Entitat convocant

MAEC-AECID

Descripció

Reconeixent el paper crucial de l'educació i de la capacitació com a motors del desenvolupament, el present programa de beques com a finalitat oferir l'oportunitat de cursar estudis de màster a Espanya a funcionaris o personal integrat en els sistemes públics, inclòs el sistema educatiu i universitari, dels països i poblacions i en àrees prioritàries d'especial impacte en el desenvolupament, d'acord amb les prioritats temàtiques i geogràfiques del IV Pla Director de la Cooperació Espanyola 2013-2016. El perfil del beneficiari d'aquesta beca ha de garantir el major grau possible d'impacte i retorn del coneixement adquirit durant la realització del Màster.

Tipus d'ajut

Beques
Mobilitat

Import

a) Mensualitat de 1.200 euros
b) Ajuda de Matrícula: fins a 5.000 euros,
c) Ajuda de viatge per incorporar-se al seu centre de destinació en els termes
establerts a la Base 8.
d) Assegurança d'assistència mèdica i accidents d'acord amb el que indica la Base 8.

Destinataris

Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de màster oficial

Requeriments

a) Tenir la nacionalitat d'algun dels següents països: Bolívia, Colòmbia, Cuba, Equador, El Salvador, Etiòpia, Filipines, Guatemala, Guinea Equatorial, Haití, Hondures, Mali, Mauritània, el Marroc, Moçambic, Nicaragua, Níger, Paraguai, Perú, República Dominicana, Senegal; així m
isme, Població Saharaui i Territoris Palestins.
b) Ser funcionari o personal integrat en el sistema públic de país del
candidat, inclòs el personal del sistema educatiu i universitari públic.
Posseir l'autorització del Govern del país de procedència del candidat.
c) No ser nacional espanyol ni posseir el permís de residència a Espanya ni
trobar-se en situació d'estada per estudis a Espanya (Targeta de
Estudiant). Queden exceptuats els que gaudeixin de l'estatut de refugiat
atorgat pel Regne d'Espanya, d'acord amb la Llei 12/2009, de 30 de
octubre, reguladora del dret d'asil i de la protecció subsidiària.
d) Els sol·licitants amb doble nacionalitat hauran de triar la nacionalitat amb la qual desitgen emplenar el formulari de sol·licitud de beca i, en
conseqüència, aportar les dades d'identificació corresponents a la mateixa.
Les condicions requerides i programes de beques als quals pugui optar
seran els que corresponguin a la nacionalitat amb la qual es formalitzi la
sol·licitud, havent de mantenir aquesta nacionalitat al llarg de la durada de la
beca.
i) Estar en possessió de passaport nacional en el moment d'incorporar al centre d'estudis de destinació.
f) No haver estat beneficiari de cap programa de les Convocatòries de Beques
MAEC-AECID, de 6 o més mesos, ni de la Fundació Carolina en l'última
convocatòria.

Criteris de selecció

L'avaluació de les sol·licituds es realitzarà d'acord amb el que preveu la Base 4 i de manera independent per a cadascuna de les tres categories que preveuen els apartats 2.1 a) 2.1 b) i 2.1 c) d'aquest programa.
La comissió de valoració podrà comptar, en la primera fase, amb l'assessorament del personal pertanyent a les ambaixades, oficines tècniques de cooperació de l'AECID així com d'experts externs per avaluar:
a) El currículum acadèmic del sol·licitant, acreditatiu del seu nivell d'excel·lència i
del seu potencial en la seva àrea d'activitat (màxim 2.5 punts).
b) Trajectòria professional i idoneïtat del candidat que garanteixin el màxim grau de connexió entre el lloc de treball que ocupa i el perfil formatiu del Màster, així com l'impacte de retorn del coneixement adquirit (màxim 3 punts).
La puntuació mínima per passar a la segona fase serà de 3.5 punts.

Durada

Nou mesos dins el període: 1 d'octubre de 2016 al 31 de juliol de 2017.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

01/03/2016

Data d'inici de sol·licituds

25/04/2016

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

19/05/2016

Documentació

a) Acreditació de la relació contractual o de dependència de l'organisme oficial
de treball del país d'origen.
b) Autorització de l'autoritat governamental corresponent del país de procedència del candidat perquè aquest pugui sol·licitar la beca d'aquest
Programa.
c) Justificant del tràmit d'preadmissió en el Màster sol·licitat.
a) Declaració responsable signada relativa a la no residència a Espanya que figura a l'annex V.
b) Declaració responsable signada relativa a no trobar-se en situació de
estada per estudis a Espanya (targeta d'Estudiant) que figura a l'annex V.
c) Còpia del document d'identitat personal o del que reglamentàriament el substitueixi.
d) Currículum vitae desenvolupat en un foli com a màxim. els documents
acreditatius podran exigir-se "a posteriori" i "ad hoc", i aniran acompanyats de
quants documents puguin avalar-segons el parer del sol·licitant.
e) Per als ciutadans estrangers de llengua oficial no espanyola, còpia del
document acreditatiu del coneixement d'espanyol.
f) Queden exceptuats d'acreditar el coneixement de l'espanyol sol·licitants que vagin a cursar un màster en un idioma diferent de l'espanyol, requerint-se en aquest cas còpia del certificat acreditatiu del coneixement d'aquest idioma.
g) Una fotografia recent tipus passaport.
h) Declaració responsable de no trobar-se sotmès a alguna de les prohibicions
l'article 13.2 de la Llei 38/2003, segons el model que figura a l'annex II.

Web de sol·licitud

WEB MAEC_AECID