PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'estudi > Estudis de màster oficial > Beques Impuls - curs 16-17

Beques Impuls - curs 16-17

Entitat convocant

Fundació Autònoma Solidària

Programa

Servei d'atenció a la discapacitat, PIUNE

Descripció

La Fundació Autònoma Solidària ha desenvolupament una línia pròpia d'ajuts per a estudiants amb discapacitat de la UAB, especialment d'aquells en situació de dependència, amb la col·laboració del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta línia d'ajut vol facilitar que aquests estudiants puguin assistir a la universitat i completar els seus estudis superiors com a pas previ a la seva inserció laboral com a professionals.

Els estudiants beneficiaris d'aquests ajuts poden rebre un ajut econòmic en concepte d'assistència personal durant la jornada acadèmica i de mobilitat en el cas que, degut a la seva discapacitat, tinguin dificultats per fer ús dels transports públics col·lectius de forma autònoma o requereixin de suport per fer ús de transports específics des del seu lloc de residència fins al centre. Les beques es convoquen anualment coincidint en l'inici del curs acadèmic. El Programa Impuls vol incidir en el segment de la població amb discapacitat que troba més dificultats per cursar estudis universitaris i incorporar-se al món laboral.

Tipus d'ajut

Beques

Places

El importe total de la ayuda a percibir, será como máximo de 3.000 € por estudiante.

Import

L'import total de l'ajut a percebre, serà com a màxim de 3.000€ per estudiant. 

Destinataris

Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de grau
Estudis de màster oficial

Requeriments

Podran optar a les Beques Impuls els estudiants amb discapacitat i en situació de dependència als graus 3 i 2 segons estableix la Llei 39/2006 de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència (LAPAD) o, en el seu defecte, que tinguin reconeguda la necessitat del concurs d’una tercera persona per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària i que estiguin matriculats en primera titulació als estudis oficials de Grau, Llicenciatura o Màster oficial a la Universitat Autònoma de Barcelona durant el curs 2016/2017.

En el cas del estudiants que hagin cursat estudis universitaris durant el curs anterior, és un requisit per poder participar de la convocatòria que hagin superat més del 60% dels crèdits matriculats. Els estudiants que hagin gaudit d’una Beca Impuls en cursos anteriors, han d’haver presentat la corresponent documentació justificativa per a poder optar a la present convocatòria del curs 2016/2017. 

 

Criteris de selecció

La valoració de les sol·licituds serà realitzada per una Comissió que es constituirà amb aquesta finalitat formada per:
- La Vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat de la UAB
- La Vicegerent d’Ordenació Acadèmica de la UAB
- La Secretària Executiva del Consell Social de la UAB
- El Director de la Fundació Autònoma Solidària
- La Responsable del PIUNE, Servei d’Atenció a la Discapacitat

Per tal de realitzar la valoració, la Comissió tindrà en compte els següents criteris: - Grau de Dependència i de Discapacitat
- Altres prestacions econòmiques, prestació de servei o beques percebudes
- Expedient acadèmic
En alguns casos, es podrà convocar als sol·licitants a una entrevista personal per ampliar la informació.
La comissió de selecció podrà establir un ordre de prioritat atenent l’alumnat amb menor nombre de prestacions i/o beques, i podrà tenir en compte també el nivell dels estudis de les persones sol·licitants, donant preferència a l’alumnat de grau sobre el de màster. La presentació de la sol·licitud implica autoritzar la UAB i la FAS a verificar amb d’altres institucions les dades necessàries per a resoldre la convocatòria. 

 

Durada

Curs 2016-2017

Incompatibilitats

Aquest ajut pot ser compatible o parcialment compatible amb qualsevol altre ajut d’entitats privades i/o prestacions públiques que l’estudiant pugui rebre per aquests conceptes, sempre que la suma dels ajuts rebuts no superi el total de la despesa que l’estudiant ha de realitzar.
En el formulari normalitzat, el sol·licitant haurà d’informar sobre a altres prestacions o ajuts que estigui percebent o tingui previst percebre.
La beca es podrà revocar en el moment en que es detectin incompatibilitats en aquest sentit.

Bases

Tota la informació disponible en aquest enllaç.

Data de publicació

21/11/2016

Data d'inici de sol·licituds

21/11/2016

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

09/12/2016

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

PIUNE. Plaça Cívica. Local A02.

Documentació

La documentació necessària per poder optar als ajuts econòmics objecte d’aquesta convocatòria i que cal presentar en la seva totalitat en el termini establert és la següent:

-Formulari normalitzat de sol·licitud, disponible a l’adreça electrònica http://www.uab.cat/fas

Documentació complementària:
- Fotocòpia del DNI o NIE (en el cas d'estudiants de fora d'Espanya) del sol·licitant.
- Fotocòpia del certificat de discapacitat oficial emès per l’òrgan competent en base a la legislació actual.
- Fotocòpia de la resolució del Grau de Dependència emès per l’òrgan competent en base a la legislació actual, en el cas que l’estudiant disposi d’aquesta valoració.
- Fotocòpia de la matrícula universitària del curs 2016-2017 formalitzada.
- Fotocòpia de l’expedient acadèmic del curs acadèmic 2015-2016. En el cas dels estudiants de nou accés, es presentarà l’expedient acadèmic corresponent als estudis que han donat accés a la universitat.
- Justificació de la sol·licitud. On el sol·licitant justifiqui la necessitat dels recursos que sol·licita i detalli els seus objectius personals a nivell acadèmic i laboral, segons el model adjunt al formulari de sol·licitud. 

 

Correu electrònic

fas.piune@uab.cat

Telèfon

93 581 26 97

Resolució

La resolució de la convocatòria es farà a través de la pàgina web de la Fundació Autònoma Solidària (http://www.uab.cat/fas) i del tauler d'anuncis del PIUNE, Servei d'Atenció a la Discapacitat.
La formalització de les beques es realitzarà a través de la signatura d'un document d'acceptació que establirà l'import de l'ajut, els conceptes als que es destinarà i la forma i data de justificació.
El mateix document també determinarà les obligacions i responsabilitats de l'estudiant per a garantir el bon ús de les ajudes.