PBeques.Popup.Loading

Beques Fundación Carolina 2015-16

Entitat convocant

Fundación Carolina

Descripció

Les beques de Doctorat estan dirigides a fomentar l'obtenció del grau acadèmic de doctor entre els docents de les universitats d'Amèrica Llatina associades amb la Fundació Carolina. En tots els casos, és la universitat o institució educativa d'Amèrica Llatina associada amb la Fundació qui ha de postular als candidats davant la Fundació Carolina.

Tipus d'ajut

Ajuts Internacionals
Beques
Mobilitat

Places

68
Per al curs acadèmic 2015/2016, la Fundació Carolina convoca 25 noves beques de doctorat i 43 renovacions de beques de convocatòries anteriors. La UAB té assignades 3 beques.

Import

1.200 euros mensuals en concepte d'allotjament i manutenció.
3 passatges aeris d'anada i volta en classe turista des de la capital del país de residència del becari, un per any acadèmic. La finalitat de cada bitllet és exclusivament permetre l'arribada del becari a Espanya a l'inici de l'estada i el retorn al seu país d'origen una vegada finalitzada.
La matrícula dels estudis (tutela acadèmica). Queden excloses les taxes administratives (obertura d'expedient acadèmic, carnet d'estudiant, etc.), que assumirà el becari.
Segur mèdic no farmacèutic.

Destinataris

Estudiant de doctorat
Predoctorals
Titulats

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat

Requeriments

Per ser candidat elegible és necessari complir els següents requisits:

- Ser ciutadà d'algun dels països de la Comunitat Iberoamericana de Nacions.

- Estar en possessió del títol de llicenciat o enginyer.

- Estar en possessió d'un títol de màster obtingut conforme a sistemes educatius al marge de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que acrediti un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de Màster Universitari i que faculti al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. S'acceptarà igualment qualsevol títol de màster expedit en un país de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculti per a l'accés a estudis de doctorat.

- Ser docent de carrera o de planta, o personal administratiu d'una universitat iberoamericana, i ser presentat o afavorit per la mateixa, amb certificació de compromís institucional de tornada, una vegada finalitzats els estudis de doctorat.

- Complir amb els requisits d'excel·lència curricular i experiència professional.

- Complir amb les exigències legals o contractuals establertes per la universitat d'origen i per la Fundació Carolina.

- Comptar amb una carta d'acceptació al programa de doctorat per part de la universitat espanyola.

- No ser resident a Espanya.

- No haver iniciat el doctorat a Espanya amb anterioritat a la sol·licitud de la beca.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

12/12/2014

Data d'inici de sol·licituds

12/12/2014

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

09/04/2015

Formularis

Sol·licitud Beca Fundación Carolina